Odvolanie

par 355 až po 396 Obč zákona

  • Väčšina vecí sa prejednáva na súde 1. inštancie, okresný súd. Na krajskom súde sa veci neprejednávajú, ale skúma sa postup okresného súdu (súd druhej inštancie, odvolací súd), či je rozsudok správny.
  • Odvolanie nie je možné proti vami uznanému nároku, proti rozsudku z dôvodu zmeškania (nezúčastnili ste sa na súde, fikcia doručenia). Môžete sa však domáhať zrušenia rozsudku, sťažnosť, odpor....
  • Treba ho poslať do 15 dní, možno aj e-mailom, napríklad podatelnaOSMI@justice.sk
  • par 365 a 366 prekopírovať do odvolania