Premlčanie

  • § 100 Obč zák - právo sa nevykonalo (nepodala sa žaloba, vymáhanie dlhu...) v dobe na to určenej.
  • Univerzálna námietka: Uplatňujem námietku premlčania z dôvodu opatrnosti.
  • Lehoty
    • § 102 - 2 roky od kedy sa dozviete o neoprávnenom obohatení
    • 3 roky
    • § 110 - 10 rokov od vydania rozsudku