14. Meranie

-- nedokončené --

6. Meracie prístroje Podľa veličiny: ampérmeter, voltmeter, wattmeter, kWh-meter Podľa určenia: - pracovné - v teréne, napríklad vo výrobe - metrologické - na overenie meranej veličiny, bežne sa nepoužívajú - etalóny - podľa nich sú zhotnené miery, alebo meracie prístroje, napríklad etalón 1 kg Podľa výstupu - zobrazovacie (ukazovacie, indikačné) - ukazujú aktuálnu hodnotu - zapisovacie (registračné) - zapisujú namerané hodnoty, napríklad barograf - integračné (kumulatívne) - zapisujú meranú hodnotu integráciou, napríklad výkon (kW) x čas (hod) = energia (kWh), príklad merača: spotreby elektriny Podľa charakteru meraného údaja - analógové - údaje sú spojitou funkciou meranej veličiny - digitálne (číslicové) - poskytujú údaje v číslicovej forme Podľa styku s meraným médiom - dotykové - priamy styk s meraným prostredím (vodičom) - bezdotykové - neprichádzajú do styku s meraným médiom, napríklad kliešťový bezdotykový ampérmeter

Otázky na opakovanie

 1. Definujte a uveďte príklad z praxe pre prístroje:
  • pracovný, metrologický, etalón
  • zobrazovacie, zapisovacie, kumulačné
  • analógové, digitálne
  • dotykové, bezdotykové
 2. Definujte jednotku deciBell (dB) pre napätie, prúd a výkon. Akú hodnotu má 1 dBmV?
 3. Popíšte činnosť osciloskopu:
  • Čo meria?
  • Načo má časovú základňu?
  • Aký vplyv má šírka pásma na presnosť zobrazenia?
  • Aký vplyv má vzorkovacia frekvencia na presnosť vykreslenia?
 4. Popíšte chyby merania
  • Ako vznikajú a ako ich možno potlačiť - presnosť meracích prístrojov, správnosť metódy, sústredenie človeka, štatistické zhodnotenie - odchýlky, vyradenie
  • V tabuľke vyraďte zle namerané hodnoty, vypočítajte priemernú hodnotu a odchýlky.
  • Ako ovplyvňuje veľkosť výslednej chyby pri sčítaní, odčítaní, násobení a delení veličín so známymi presnosťami v %?
 5. Popíšte meranie pomocou lacného multimetra. Kam sa zasúvajú farebné vodiče a na aký rozsah sa nastaví prepínač pri meraní jednosmerného alebo striedavého napätia alebo prúdu, alebo odporu?