4. Premenné

Premenné sú písmená vo výrazoch. Môžeme za ne dosadiť číslo.

Príklad:
3 . x + 2
x = 5
3 . 5 + 2 = 15 + 2 = 17

Opačný výraz k danému výrazu dostaneme tak, že v pôvodnom výraze všetky znamienka zmeníme na opačné.

Príklad:
3 . b - 8
opačný výraz: -3 . b + 8

Odčítať výraz znamená pričítať opačný výraz.

Príklad:
(8 . a – 9) – (3 . a – 5) = 8 . a – 9 – 3 . a + 5 = 5 . a – 4

Porovnanie výrazov:

Výrazy upravíme na najmenší možný počet členov

Ak majú výrazy všetky členy rovnaké (aj so znamienkami), tak sa rovnajú.

Násobenie a delelenie výrazu číslom:

Násobiť výraz číslom znamená vynásobiť týmto číslom každý člen výrazu.
Príklad:
Vynásobte výraz 7h + 8 číslom 3
3 * (7h + 8) = 21h + 24

Deliť výraz číslom znamená vydeliť týmto číslom každý člen výrazu.

Príklad:
Vydeľte výraz 12a – 24 číslom 2.
(12a – 24) : 2 = 12a : 2 – 24 : 2 = 6a + 12

Vynímanie pred zátvorku:

najväčšieho spoločného deliteľa všetkých členov výrazu napíšeme pred zátvorku v zátvorke zostanú členy, ktoré sme týmto deliteľom vydelili.

Príklad:
Upravte výraz vyňatím najväčšieho spoločného deliteľa pred zátvorku:

81u + 9 = 9 * (9u + 1)
64 – 8b = 8 * (8 – b)