1. Číselné obory

Číselný odbor je množina čísel, na ktorej je bez obmedzenia možné používať sčítavanie a násobenie, a výsledok patrí do tohto odboru.

Prirodzené čísla
- vyjadrujú počet. Značka oboru je "N".
N = {0, 1, 2, 3, ...}

Celé čísla
- sú prirodzené čísla, ktoré obsahujú aj záporné čísla. Značka oboru je "Z".
Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...}

Racionálne čísla
- možno ich vyjadriť ako zlomok a/b, pričom b nie je 0. a - je čitateľ, b - je menovateľ. Značka oboru je "Q".
Napríklad: 1/2, 3/4...

Reálne čísla
- medzi ktorýmikoľvek dvoma číslami je nekonečne mnoho čísel, hodnoty môžu byť neobmedzene veľké v kladných aj záporných hodnotách. Značka oboru je R.
R = {-∞ ... +∞}
∞ - značka "nekonečno"

Úloha na preskúšanie: Vymyslite príklad na praktické využitie každého oboru čísel.
Prirodzené čísla - počet topánok v botníku, počet gombíkov na košeli.
Celé čísla - dlhované peniaze, teplota pod nulou.
Racionálne čísla - počet dielov z torty,
Reálne čísla - výplata, rýchlosť auta.