Otázky na opakovanie

Spávne sú odpovede a) , nesprávne sú b) a c).

 1. Čo musí obsahovať účtovný doklad?
  1. peňažnú sumu, miesto a čas
  2. podpis sekretárky a vrátnika
  3. fotku tovaru
 2. Kde a ako dlho sa uschovávajú účtovné doklady?
  1. do konca roka v príručnom archíve, po ročnej uzávierke do účtovného archívu
  2. počas dňa v pokladni, na konci smeny sa odnesú do archívu
  3. netreba ich uchovávať
 3. Obehu účtovného dokladu je napríklad:
  1. 1. Zápis do knihy prišlej pošty. Označenie dátumu príchodu. 2. Očíslovanie faktúry podľa záznamu do knihy došlých faktúr. 3. Kontrola vecnej správnosti faktúry pracovníkom, ktorý je za dodávku zodpovedný. 4. Preskúmanie formálnej správnosti faktúry a opečiatkovanie dokladu účtovacím predpisom. 5. Predkontácia dokladu do príručného archívu. 6. Uloženie dokladu do účtovného archívu.
  2. 1. Vystavenie faktúry. 2. Vklad peňazí do pokladne alebo prevod na bankový účet. 3. Vydanie pokladničného bloku alebo výpis z banky. 4. Dovoz tovaru, alebo vykonanie prác.
  3. Doklady neobiehajú. Po prijatí idú hneď do skladu dokladov.
 4. Čo nie je pravidlom účtovnej dokumentácie?
  1. chybu treba opraviť tak aby nebola viditeľná
  2. doklad musí byť čitateľný
  3. uschované doklady musia byť zabezpečené pred stratou a znehodnotením.
 5. Čo nie je pravidlom účtovnej dokumentácie?
  1. doklad musí byť vytvorený na počítači
  2. zápis sa nesmie spraviť bez dokladu
  3. chyba musí ostať po oprave čitateľná, s dátumom a podpisom pracovníka, ktorý opravu urobil
 6. Čo sa oceňuje obstarávacou cenou?
  1. Kúpa skladu, jeho zmontovanie a pohľadávky od predchádzajúceho vlastníka firmy.
  2. Kúpa materiálu, vlastná výroba a zabezpečenie pred poškodením.
  3. Predaj výrobkov.
 7. Čo sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou?
  1. Prírastky zvierat, dedičstvo, dar.
  2. Vlastná budova preradená z osobného vlastníctva, vlastné peniaze, pohľadávky.
  3. Zakúpený tovar, služby a tržby.
 8. Čo sa píše do knihy pohľadávok?
  1. Meno, čas vystavenie faktúry, suma, čas splatnosti.
  2. Stav bankového účtu, dlžná suma, výzva na zaplatenie.
  3. Zakúpený tovar, služby a tržby.
 9. Čo sa píše do knihy záväzkov?
  1. Meno, čas vystavenie faktúry, suma, čas splatnosti.
  2. Stav bankového účtu, dlžná suma, výzva na zaplatenie.
  3. Zakúpený tovar, služby a tržby.
 10. Vymenujte etapy prípravy a zostavenia účtovnej závierky.
  1. 1. zúčtovanie všetkých prípadov do peňažného denníka, inventarizácia, uzávierkové operácie, 2. uzatvorenie účtovných kníh, 3. zostavenie účtovných výkazov
  2. 1. výpočet zostatkov v knihe záväzkov a pohľadávok, 2. uzatvorenie účtovných kníh, 3. odnesenie dokladov do účtovného skladu
  3. odnesenie kníh do skladu
 11. Čo sa uzaviera v knihe pohľadávok, záväzkov a knihe sociálneho fondu?
  1. pohľadávky - neuhradená suma pohľadávok, záväzky - zostatok dlžôb podnikateľa
  2. sociálny fond - nevyplatené mzdy sa zapíšu do sociálneho fondu pre 1. mesiac nasledujúceho roka, zostatok fondu je na bežnom účte podnikateľa
  3. uvedené knihy sa neuzavierajú
 12. Čo obsahuje časť majetok vo výkaze o majetku a záväzkoch určenú pre závierku?
  1. hmotný a nehmotný investičný majetok, zásoby
  2. materiál, výrobky, stav na bankových účtoch
  3. dlhy podnikateľa

Skupiny pre úpravy: A, B, C . . . . . . .

PrílohaVeľkosť
TestUctovnictvoB.odt16.05 KB
TestUctovnictvoC.odt17.4 KB
TestUctovnictvoA.odt15.09 KB
TestUctovnictvoA1.pdf24.03 KB
TestUctovnictvoB1.pdf24.18 KB
TestUctovnictvoC1.pdf26.11 KB
TestUctovnictvoA2.pdf24.03 KB
TestUctovnictvoB2.pdf24.17 KB
TestUctovnictvoC2.pdf26.11 KB
TestUctovnictvoOdpovede.odt8.31 KB