1. Úvod

1. Medzinárodná sústava jednotiek SI

Systéme International d´Unites [systém enternasjonal dynité], alebo metrická sústava, je u nás uzákonená. V STN sú uzákonené tieto meracie jednotky:

A. Základné jednotky

Pozn.: Pre teplotu sa používa aj stupeň Celzia, °C.

B. Doplnkové jednotky na meranie uhlov - radián (rad) a streadián (sr).

C. Odvodené jednotky - odvodzujú sa zo základných jednotiek. Sú to napríklad m/s, W (watt), J (joule).

Vedľajšie jednotky - nepatria do SI, ale v praxi sa bežne používajú: tona, hodina, minúta, ...

Medzi číslom a značkou sa píše medzera, napr. 20 m. Rozmer fyzikálnej veličiny je zápis veličiny pomocou základných veličín, napr. pre rýchlosť dim v = s / t .... potom jednotka je m/s .

2. Násobky a diely jednotiek - predpony

predpona - názov = násobok číslo = násobok mocnina

Zväčšujúce predpony:

k - kilo = 1 000 = 103
M - mega = 1 000 000 = 106
G - giga = 1 000 000 000 = 109
T - tera = 1 000 000 000 000 = 1012
P - peta = 1015
E - exa = 1018
Z - dzéta = 1021
Y - yotta = 1024

Zmenšujúce predpony:

m - mili = 0,001 = 10-3
µ - mikro = 0,000 001 = 10-6
n - nano = 0,000 000 001 = 10-9
p - piko = 0,000 000 000 001 = 10-12
f - femto f = 10-15
a - atto = 10-18
z - zepto = 10-21
y - yokto = 10-24

Príklad: Vyjadrite bez predpony:

5 km = 5 000 m
100 MJ = 100 000 000 J
30 GW = 30.109 W = 3.10W
200 TJ = 200.1012 J = 2.1014 J
100 mA = 0,1 A
30 ?A = 30.10-6 A = 3.10-5 A
750 nm = 750.10-9 m = 7,5.10-7 m
100 pF = 100.10-12 F = 10-10 F

Príklad: S využitím predpôn vyjadrite:

12 000 A = 12 kA
0,016 m = 16 mm
200 000 000 W = 200 MW

PrílohaVeľkosť
zakladneSI.png9.42 KB