Nedokončené

Doskový teplovzdušný výmenník tepla svojpomocne

Kúpiť 2 platne hliníku 0,6 mm 1 x 2 m, dať si ich nastrihať na pásy 0,2 x 1 m. Do styrodurovej dosky vo vzdialenosti 5mm narobiť drážky a do nich zasunul hliníkové dosky, takže bočné konštrukcie sú zo styroduru. Užšie strany dosiek v strede nastrihnúť, ohnúť proti sebe a zalepiť, aby cez párne medzery išiel vzduch jedným smerom a cez nepárne druhým. Tak vznikne výmenník, ktorý je odnímateľný, kvôli prípadnému čisteniu. V spodnej časti dve diery cez stenu a ventilátory. V hornej časti vetilátor, ktorý zabezpečuje cirkuláciu vzduchu v miestnosti. Výstupná rúra je vyspádovaná smerom von, pre odtok kondenzátu. Pre porovnanie profi rekuperátor s účinnou plochou 0,8m2 s pohybom vzduchu do kríža za 600Eur. Alebo lokálny rekuperátor za 260Eur, ktorý by mi ale na sušenie nestačil. Môj rekuperátor: účinná plocha 4m2, protismerný pohyb vzduchu, nákup materiálu do 90Eur. Je možné, že tam dám ešte teplotne závislý spínač za 30Eur, ak by pri veľkých mrazoch začal zamŕzať kondenzát medzi doskami. Výhody sú v nízkej cene a omnoho vyššej účinnosti, vzhľadom k teplosmennej ploche a protismernému pohybu vzduchu. Nevýhody, musíte si ho spraviť sám a v miestnosti zaberá plochu 25cm x 10cm do výšky 1,6m.

PrílohaVeľkosť
RekuperatorNacrt1.png26.47 KB
RekuperatorNacrt2.png30.48 KB
RekuperatorNacrt3.png31.72 KB
RekuperatorNacrt4.png39.42 KB
RekuperatorNacrt5.png17.91 KB
GrafTlakovejStratyStrbinyRekuperatora.png56.53 KB
RekuperaciaGrafTeplotaVlhkost.png138.07 KB
TopnyFaktorTepelnehoCerpadlaZemVoda.png157.25 KB

Iné

iné .

PrílohaVeľkosť
zastupovanie.odt34.51 KB
zastupovanie.pdf90.06 KB
nanučiky.pdf21.47 KB
TABULKA CUKRAREN.pdf18.55 KB
ochrana_zvierat.pdf72.47 KB
farby1.png122.51 KB
farby2.png283.62 KB
VnimanieFarieb.ods11.26 KB
rozvrh.ods37.05 KB
PlanyINF.ods24.46 KB
KruzokPocitace.pdf37.44 KB
OtazkyOpravneSkuskyZAE.pdf35.1 KB
OtazkyKomisionalnePreskusanieINF.pdf23.47 KB
INF2.pdf23.54 KB
ZAE.pdf40.59 KB
ELK.pdf47.98 KB
zae1-33.pdf31.92 KB
TematickePlany1314.zip461.22 KB
grafika.pdf28.96 KB
inf2-90.pdf56.61 KB
inf1-99.pdf55.49 KB
KruzokPocitace.pdf37.44 KB
bungalow1_8x12.jpg99.5 KB
rozvrh a známky.ods56.21 KB
strecha.pdf215.57 KB
schody.pdf33.03 KB
PreskusanieINF.pdf24.28 KB
otvory.pdf28.78 KB
stity.pdf50.26 KB
skrina.pdf23.44 KB
kruzok.pdf23.43 KB

Návštevná kniha

Elektrické zváranie

Zváracie prúdy:

PrílohaVeľkosť
ZvaraciePrudy.png26.29 KB

Ochranné rastliny

Zdroj: www.ekozahrady.com/raj_ze_skladky.htm , www.byliny.sk

Aksamitník - pôsobí ako účinný repelent na väčšinu škodlivého hmyzu, ale tiež dezinfikuje zem od pôdnych háďátok.

Borák - vysadzuje sa mezi kríčkami jahôd a paradajok. Podporuje ich rast.

Hluchavka - odpudzuje drepčíkov

Drepčík

Drepčík - larva

Kostihoj - ochrana proti pliesňam a súčasne ako dobré hnojivo sa nastiela do riadkov mezi zemiaky a paradajky. Postrek proti pliesňam sa robí výluh z cibule, cesnaku a kostihoja.

Mäta - odpudzuje vošky, vysádza sa medzi rastliny ktoré vošky ohrozujú.

Voška

Rebríček - posiluje odolnosť proti hubovým chorobám a svojimi koreňovými výluhmi zlepšuje chuť zelenín.

Margarétka - účinný univerzálny insekticíd, čiže látka na hubenie hmyzu. Z tejto rastliny bolo izolované pyrethrum, ktoré dalo základný vzorec niekoľkým generáciám pyrethroidov, k přírodě šetrných insekticidov.

PrílohaVeľkosť
brutnak.jpg140.77 KB
drepcik_larva.jpg2.73 KB
kostihoj.jpg33.07 KB
mata-peprna.jpg20.97 KB
rebricek.jpg18.69 KB
aksamitnik.jpg27.57 KB
voska.jpg8.67 KB
drepcik.jpg8.64 KB
hluchavka.jpg26.68 KB
pakost_lucny.jpg29.2 KB
margaretka.jpg45.19 KB

Éter

Existuje hypotéza, že vesmír vypĺňa plyn, nazvime ho "éter". Častice (protony, neutrony, elektrony) sú torodiné víry éteru, magnetické pole je prúd éteru, elektrické pole je podtlak vyvolaný prúdením éteru, gravitačné pole je podtlak vyvolaný prúdením éteru v časticiach, svetlo sú skupina niekoľko tisíc za sebou zlepených toroidných vírov s opačným smerom prúdenia.

Linky:

Vlastnosti éteru:

Éter ako celok:

 • hustota éteru (permeabilita vákua) = 8,85×10^-12 kg/m3
 • hustota častice éteru > 2,8×10^17 kg/m3 (vyplývá zo známého objemu a váhy protónu)
 • tlak éteru = 1,3×10^36 N/m2
 • energia obsiahnutá v jednotke objemu > 1,3×10^36 J/m3
 • rýchlosť zvuku (priemerná rýchlosť šířenia tlakových vĺn) > 5,4×10^23 m/s
 • rýchlosť šírenia tepelných vĺn ("rychlosť svetla") = 3×10^8 m/s
 • teplota < 10^-44 K
 • kinematická viskozita ≈ 4×10^9 s.m^2
 • dynamická viskozita ≈ 3,5×10^-2 kg/(m.s)
 • koeficient tepelnej vodivosti ≈ 1,2×10^89 kg.m/(K.s^3)
 • koeficient tepelnej difúzivosti ≈ 4×10^9 m^2/s
 • tepelná kapacita pri stálom tlaku > 1,4×10^91 m2/(K.s^2)
 • tepelná kapacita pri stálom objeme > 10^91 m2/(K.s^2)

Častica éteru:

 • hmotnosť < 1,5×10^-114 kg
 • priemer < 4,6×10^-45 m
 • množstvo častíc v jednotke objemu > 5,8×10^102 m^-3
 • stredná dĺžka voľnej dráhy < 7,4×10^-15 m
 • stredná rýchlosť tepelného pohybu ≈ 5,4×10^23 m/s

Pedagogické zásady

V článku sú vymenované pedagogické zásady a spôsoby ich dosiahnutia. Uľahčia učiteľom príprav na vyučovanie. Príklady realizácie a zdôvodnenie je v pôvodnom dokumente , z ktorého som čerpal.

1. Primeranosť

 • formy a metódy prispôsobte možnostiam žiakov, napríklad mladší žiaci potrebujú kratšie vyučovanie a pestrejšie formy, starší majú rozvýjať aj abstraktné myslenie
 • nepreťažujte, ale na druhej strane dostatočne vyťažujte
 • sústreďte sa na základné učivo, nie na množstvo údajov

2. Individuálny prístup

 • rešpektujte individuálne rozdiely žiakov
 • prístup k žiakom je individuálny, výchova ale prebieha v kolektíve

3. Postupnosť

 • od blízkeho ku vzdialenému, od známeho k neznámemu, od konkrétneho k abstraktnému, od ľahkého k obtiažnějšiemu, od jednoduchého k zložitějšiemu, od všeobecného ku konkrétnemu

4. Systematickosť, sústavnosť

 • sústavná práca učiteľa - pravidelnosť v domácej príprave, príprava pomôcok ai.
 • učivo musí tvoriť logický systém, musí na seba logicky naväzovať
 • opakujte a precvičujte sústavne
 • vyhľadávajte pre svojich žiakov mezipredmetové vzťahy
 • dbajte na systematickosť v celom školskom živote a dennom režime žiakov

5. Uvedomelo, cieľavedomo

 • uvedomelý postoj žiakov k učeniu - vysvetliť ciele učenia tak, aby ich prijali za svoje
 • dbajte aby žiaci učivu porozumeli, pri zkúšaní  požadujte porozumenie - vzťahy, presné pojmy a úsudky, nie memorovanie
 • dajte žiakom priestor na premyslenie toho, čo sa učí, nech postihujú vzťahy a zákonitosti
 • umožnite žiakom pochopiť požiadavky, zmysel a čo se majú učiť
 • stanovte konečné aj čiastočné ciele a krokov na ich naplnenie. Ciele by ste mali vedieť tiež zdôvodniť.
 • spätná väzba - pravdivé a podporujúce pozitívne hodnotenie

6. Trvalo

 • osvojené vedomosti, znalosti, návyky, záujmy, postoje atď. vašich žiakov by mali byť trvalé
 • predpokladom je pochopenie, precvičovanie, opakovanie a dodržovanie ostatných zásad

7. Aktívne, iniciatívne, samostatne, tvorivo

 • vychádzajte zo samostatnej práce žiakov. Kto sa vezie, nedáva pozor na cestu, kto sám musí ísť či riadiť, dáva pozor, aby neupadol nebo nezablúdil (Komenský)
 • snažte sa, aby vaši žiaci boli pri výuke čo najviac aktívny, nesedeli pasívne. Nerobte ich prácu za nich. Učiacemu náleží práca, učiteľovi jej riadenie (Komenský). Pasivita ubíja ducha i pozornosť. Najviac sa človek naučí, keď sám niečo robí, keď sám niečo skúša, keď niečo vysvetľuje či učí iných. Vyprovokujte zvedavosť detí, aktivujte ich tvorivosť, človek sa potrebuje realizovať. Priame poznávacie činnosti pomôžu hlbšiemu pochopeniu. Buďte demokratický, umožnite žiakom spolurozhodovať.

8. Názorne

 • zapojujte čo najviac zmyslov žiakov, používajte názorné pomôcky - kvalitné učebnice, počítače, mapy, tabuľky, schémy, filmy, obrázky, predmety, zvukové nahrávky, navštevujte zoologické zahrady, múzeá, choďte do přírody, robte pokusy. Vedie to k lepšiemu zapamätaniu.
 • Komenského zlaté pravidlo: V mnohých prípadoch je vhodné postupovať od príkladu k pravidlu a k praktickému použitiu. Pozor: Zanedbanie zásady názornosti vedie k verbálnym, formálnym, nejasným znalostiam. Jej preceňovanie naopak môže brzdiť rozvoj abstraktného myslenia.

9. Teóriu spojte s praxou

 • Myslite na praktickosť toho, čo sa vaši žiaci učia. Umožnite žiakom hľadať potrebné informácie v praxi a zároveň si získané informácie v škole overovať a precvičovať v praxi. Prepojte školu a vyučovanie s okolím školy a prirodzeným prostredím žiaka. Vychádzajte z predstáv a skúseností žiakov, s ktorými do školy prichádzajú. Vymedzujte výukové ciele aspoň na úrovni aplikácie získaných poznatkov. Umožnite svojim žiakom chápať a vidieť zmysluplnosť výuky v škole, približte im jej praktickosť.

10. Jednotne

 • dbajte na jednotnosť výchovného pôsobenia, cieľov, zámerov, foriem a metód učiteľov, rodičov, školy a rodiny a iných výchovno-vzdelávacích organizací, spolupracujte s rodinou. Jednotnosť posiluje pôsobenie, nejednotností paralyzuje a oslabuje. Žiak sa v rozporuplných požadavkách ťažko orientuje, a pokiaľ sa snaží vyhovieť dostává se do konfliktu rolí.

11. Kvalitne, náročne, pravdivo

 • Držte sa zásady kognitívnej/intelektuálnej náročnosti. Zamerajte učebné činnosti k autentickým projektom alebo vyjadreniam, ku ktorých realizácií je nutné použiť tvorivé myslenie. Buďte nároční, ale ponúkajte svoju pomoc.
 • Učivo, ktoré žiakom predkladáte má být pravdivé a overené.

12. Výchovne

 • Nepodporujte neutralizovanie výchovných situácií v škole. Napr. to, že odstraníme rastliny z dosahu žiakov, aby ich neničili, nevedie k mravnému chovaniu, iba sme odstranili príležitosť k poškodzovaniu, ale nie poškodzovaniu samému. Situáciu je treba riešiť z výchovného hľadiska. Učiteľ má ísť príkladom mravného chovania.

13. Optimisticky, pozitívne, ľudsky

 • Verte žiakom. Očákavajte dobré výsledky, verte v zlepšenie. Poskytujte im spätnú väzbu a konštruktívnu kritiku. Ukazujte svojim žiakom uprímný záujem o nich. Rešpektujte ich dôstojnosť a neponižujte ich. Nechajte ich povedať svoj názor.

14. Sústredene na žiaka

 • Premýšľajte, plánujte a hodnoďte vyučovanie nie z hlediska vašej činnosti, ale predovšetkým z pohľadu žiaka. Kritériom má byť ?čo žiak zažije, čo bude robiť, cítiť a myslieť si, čo si z výuky odnesie?. Škola je tu pre NAŠE deti. Myslite na nich v kontexte celého ich individuálneho života a ich odpovednosti za svoj vlastný život a dôsledky ich rozhodnutí.

Psychotronické zbrane

Psychotronické zbrane sú elektromagnetické prostriedky sledovania, ovplyvňovania a poškodzovania mozgu a iných orgánov človeka. Dokážu poškodiť alebo prevziať kontrolu nad elektronickými zariadeniami. Pracujú na frekvenciách od rádiových po milimetrové vlny. Prepojením na počítače môžu o človeku zhromažďovať informácie a obísť možnosti jeho obrany, automaticky ho sledovať a zamerať, vykonať predvolenú činnosť od človeka riadiaceho zbraň.

Príklady použitia

 • Sledovať ľudí cez stenu, mikrovlnná kamera. Odpoúčovať rozhovor doplerovým efektom od rezonujúcich plôch, napríklad sklo.
 • Rozhovor ožarovaním a snímaním rečového centra mozgu. Pri slabšej intezite žiarenia sa prejavuje ako neodbytné myšlienky a uvažovanie o nich. Slúži na výsluch, alebo určovanie čo si má človek myslieť a plánovať robiť. Pri silnejšej intenzte poľa ako počuteľný zvuk, použitie ako náhrada telefonovania, alebo spôsob ako dostať človeka do blázinca.
 • Snímanie a vkladanie obrazov do miesta napojenia očných nervov do mozgu. Človek funguje ako kamera, alebo sa vkladajú divné sny pri spaní.
 • Zabúdanie čo sme chceli robiť, stratenie myšlienky. Pomocou ožarovania časti mozgu pre krátkodobú pamňť.
 • Vyvolávanie pocitov ožarovaním emočných častí mozgu alebo hormonálnych žliaz.
 • Strnulé bezvedomie - ožarovaním spánkovej časti mozgu.
 • Riadenie pohybov človeka - ožarovaním častí mozgu riadiace jednotlivé svaly.
 • Pálenie častí tela - bolesť, poškodené zuby alebo mozog, zlomeniny, infarkt.

Linky

Stavba - linky

  Svojpomoc
 1. Stavba domu svojpomocne (fotky a popis) http://www.stavbadomusvepomoci.cz/index.php
 2. Postav dom: http://postavdom.webnode.sk/
 3. Betón
 4. stabilizácia teploty domu betónom: http://www.veronica.cz/?id=185
 5. Domáca výroba betónu http://www.mct.cz/technicka_pomoc.htm
 6. Hydroizolačné kryštalizačné látky do betónu http://www.asb.sk/2009/03/11/stavebnictvo/stavebne-materialy/hydroizolac...
 7. Spomaľovacie a urýchľovacie prísady do betónu http://www.asb.sk/2009/03/20/stavebnictvo/technologie/spomalovacie-a-ury...
 8. Ultrapevné betóny, zvyšovanie pevnosti betónu http://peterpaulik.blog.sme.sk/c/176394/Od-normalneho-betonu-po-betony-u...
 9. Chyby pri betónovaní http://www.asb.sk/2008/11/25/stavebnictvo/poruchy-a-opravy/caste-chyby-a...
 10. Tepelné poškodenie betónu http://www.beton.cz/encyklopedie/varianty-poskozeni
 11. Betónový panel http://www.impex.sk/ferrobeton/004.jpg
 12. Výstuž zo skleneného vlákna http://www.asb.sk/2009/02/06/stavebnictvo/inzinierske-stavby/nehrdzaveju...
 13. Múry
 14. Porobetón: ytong: http://www.ytong.sk/ , termalica: http://termalica.pl/sk/a55/sk-index/ , solbet: http://www.solbet.sk/ , porfix: http://www.porfix.sk/ + pracovný postup: http://www.porfix.sk/download/pracovny-postup.pdf
 15. Tehly Porotherm: http://www.tehelne.sk/obvodove-murivo.html
 16. CDM tehly: http://www.tehelnagbely.sk/tehly.php
 17. betónové tvárnice: http://www.easyblok.sk/
 18. Odlievanie betónových stien http://forum.tzb-info.cz/106706-proc-se-rd-nestavi-z-zelezobetonu/vsechn...
 19. sadrokarón: http://www.finistav.sk/norgips-sadrokarton.html
 20. veľkoplošné materiály na báze dreva v stavebníctve: http://www.asb.sk/2009/02/02/stavebnictvo/stavebne-materialy/velkoplosne... , spôsob montáže: http://www.asb.sk/2008/09/18/stavebnictvo/technologie/sposob-montaze-osb..., ceny: http://www.jjj.sk/sk/E-shop/Doplnkovy-sortiment/OSB-dosky.alej
 21. Fasádne náterové látky http://www.asb.sk/2009/03/18/stavebnictvo/stavebne-materialy/lepidla-nat...
 22. chemická ochrana dreva: http://www.asb.sk/2009/04/06/stavebnictvo/stavebne-materialy/lepidla-nat...
 23. kondenzácia vlhkosti v múre: vonkajšie zateplenie: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/difuzni-a-kondenzovana-vlhkost-v-z... , vnútorné zateplenie: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/vnitrni-tepelne-izolace-vyhody-a-n...
 24. špárovanie kamenného múru: http://forum.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=102647#text854
 25. útlm zvuku v stene: http://forum.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=114187&start=0#text10
 26. Hlinené lego tehly http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30540&star...
 27. Vlhkosť v murive http://www.antar.sk/DaB/new-cl-6-08/10.htm
 28. Tepelný odpor stavebných materiálov http://www.polystyreny.cz/tab.htm
 29. Tepelná izolácia
 30. konoplná izolácia: http://www.edomy.sk/produkty/konopne-izolacie/
 31. polystyrén: http://www.bauland.sk/info/polystyren.phtml, kotvenie: http://www.youtube.com/watch?v=EvA08SpDLUs , požiarna bezpečnosť: http://www.polyform.sk/files/PoziarneBezpecneStavebneKonstrukcieEPS.pdf , mravce poškodili polystyrén: http://forum.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=114245
 32. celulózová izolácia: http://www.zateplit.sk/l/sk//page/27/
 33. kamenná vlna: http://www.eis.cz/popisvyr.php3?vcis=589&vuziv=4 , vlastnosti: http://www.vuno.sk/index.php?page=precoclimatizer
 34. faktor difúzneho odporu pre rôzne materiály: http://www.stavocentrum.cz/index.php?none=1&action=clanek&c_id=632
 35. spôsob a ukážky merania s termokamerou: http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=108940&start=0
 36. penové sklo: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/foamglas-r-perinsul/
 37. izotermy zateplených základov: http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=111537#text108
 38. Okná
 39. umelohmotné dištančné rámiky: http://www.inteco.sk/super-spacer_91.html , http://www.inteco.sk/swisspacer_99.html
 40. Strechy, stropy
 41. stropný betónový systém Premaco: http://premac.sk/betonove-vyrobky/prvky-hrubej-stavby/stropny-system-pre...
 42. strešná fólia: http://www.finistav.sk/akcia.html
 43. plechová krytina Rova: http://www.rova-sk.sk/index.php?menu=27
 44. asfaltové pásy: http://www.asb.sk/2006/11/22/stavitelstvo/stavebne-materialy/hydroizolac...
 45. drevený krov: http://www.asb.sk/2009/02/05/stavebnictvo/konstrukcie-a-prvky/dreveny-kr...
 46. staré ploché strechy: http://www.epscr.cz/text.php?text=stavba/izol3&nadpis=02
 47. typy striech: http://mojdom.zoznam.sk/cl/10051/95794/Aby-nam-strecha-nespadla-na-hlavu
 48. spájanie prvkov: http://www.asb.sk/2007/07/24/stavitelstvo/konstrukcie-a-prvky/strechy/sp...
 49. Podlahy
 50. http://www.asb.sk/2009/01/09/stavebnictvo/stavebne-materialy/podlahy/pod... - podlahové potery
 51. Vetranie
 52. objem vetrania http://www.tzb-info.cz/3029-bytove-vetrani-ve-vztahu-k-produkci-co2-vlhk...
 53. zemný register v základoch http://pasivnydom.blog.cz/0904/zaklady-a-zemny-register-druhy-pokus , http://amper.ped.muni.cz/~svobodak/zebetin.html , http://amper.ped.muni.cz/~svobodak/pasivdrev.html .
 54. zemný tepelný výmenník vzduchu http://mojdom.zoznam.sk/cl/10134/436508/Zemny-tepelny-vymennik-vzduchu
 55. http://www.makrowin.sk/html/vetranie.html - správne vetranie
 56. http://www.tzb-info.cz/t.py?t=34&i=103673&idtext=151&poradi=1 - prach vo vo vzduchovom potrubí
 57. Terén
 58. http://www.asb.sk/2009/04/01/stavebnictvo/inzinierske-stavby/analyza-pri... - zosuvy pôdy
 59. Kúrenie
 60. tepelné čerpadlo svojpomocne http://www.eltex-km.cz/
 61. Teplotné pole v miestnosti pri použití rôznych radiátorov: http://vytapeni.tzb-info.cz/otopne-plochy/5936-vytapeny-prostor-a-varian...
 62. Dĺžka slnečného svitu po mesiacoch http://meteo-jirkalina.com/wx38.php
 63. http://kachliar.sk/ - kachľové pece
 64. http://www.kobok.sk/kachlove_pece.php - moderné sálavé pece
 65. http://www.dufakotle.cz/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=TPEROMANTICA35P... - prenosné pece
 66. http://mojdom.zoznam.sk/?cid=170135&print=1 - konštrukcia komína
 67. http://mojdom.zoznam.sk/cl/362789/Zvysene-naroky-na-okno - nároky na okná
 68. http://mojdom.zoznam.sk/cl/10053/260274/Ako-utesnit-okna-a-dvere - utesnenie
 69. http://www.thermona.cz/topeni/vytapeni/kaskadove-kotelny/skladacka/7-6-1... - výpočet komína
 70. http://www.kobok.cz/ - teplovzdušný krb
 71. http://www.kobok.cz/superisol - superisol
 72. http://www.pyromasse.ca/articlee.html
 73. http://www.keramika-letovice.cz/ - kachlice z keramiky Letovice
 74. http://www.lacnekominy.sk/?id~s7cqmz3hcjcjprvky
 75. http://www.lacnekominy.sk/?id~p98v22nviwa6postup pri montáži
 76. Voda
 77. studnárstvo ST Kodek http://www.studnyavrty.cz/
 78. Časovaná bomba - rozvody vody, kanalizácie a plynu v bytových domoch: http://www.tzbportal.sk/sprava-budov/casovana-bomba-rozvody-vody-kanaliz...
 79. Pivnica
 80. klemba z tehál: http://www.vinny-sklep.com/img/fotogalerie/stavba-sklipku/foto-09.jpg
 81. stavba klemby z tehál: http://www.ekovinice.com/images/phocagallery/sklep/sklep_2005/thumbs/phoca_thumb_l_sklep_2005%20(13).jpg *
 82. betónový pivnicový segment: http://www.prefabet-beton.cz/produkty/prefabrikovan-sklepni-segment
 83. Útlm zvuku
 84. porobetón: http://www.xella.cz/html/czk/cz/akusticke-vlastnosti.php
 85. montované priečky: http://www.knauf.cz/wpimages/other/art59/W11_pricky.pdf
 86. Výpočty a meranie
 87. Výpočet tepelného odporu steny na základe nameraných teplôt: http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou...
 88. Oslnenie a zatienenie okennej plochy: http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/54-osluneni-zastineni-okenni-pl...
 89. Platby za elektrinu v SR, kalkulačka http://www.setri.sk/spotreba-elektriny-kilowatthodiny-kwh-sadzby-elektri...
 90. Náklady na vykurovanie v ČR podľa druhu paliva http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/269-porovnani-nakladu-na-vytape...
 91. http://www.stavebnictvi3000.cz/vypocty/house-cooling/ - relaxačná doba budovy
 92. http://www.chmi.cz/meteo/olm/Let_met/RV_x_Td/RV_x_Td.htm - rosný bod.
 93. http://www.kcad.cz/ - Vlevo ve čtverečku ke stažení - stavební fyzika, dole demoverze - teplo 2008. Demo verze, která umí spočítat pouhé 2 vrstvy složené konstrukce, při zateplování a počítání tloušťky izolace stačí z protokolu vyčíst roční bilanci zkondenzované a vypařené vlhkosti.
 94. Na stránkách firmy Ursa - www.ursa.cz je možné po předchozí registraci stažení software, který kondenzaci a roční bilanci umí. Vyzkoušejte.
 95. Meranie tepelného odporu steny: http://forum.tzb-info.cz/113699-meranie-tepelneho-odporu
 96. Zákony
 97. kúpna zmluva k nehnuteľnosti: http://www.pravnik.aaainfo.sk/vzory/kupna-zmluva/
 98. návrh na vklad do katastra: http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&phCon...
 99. Časopisy
 100. http://www.asb.sk/ - ASB
 101. http://mojdom.zoznam.sk/ - Môj dom
 102. http://www.tvojdom.sk/ - Tvoj dom
 103. http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=1 - TZB poradňa
 104. http://www.stavebnictvi3000.cz/ - Stavebnictví a interiér
 105. http://marusic.blog.sme.sk/
 106. Diskusie
 107. e-filip: http://www.e-filip.sk/Default.aspx?contentID=1005&sortBy=lastAnswer#mess...
 108. TZB poradna: http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=1
 109. Modá strecha: http://www.modrastrecha.sk/forum/index.php
 110. Matematické fórum / Fyzika: http://forum.matweb.cz/viewforum.php?id=8
 111. Osvetlenie
 112. SMD led žiarovky a led osvetlenie: http://www.smdled.sk/
 113. Nezaradené
 114. Cerifikáty: http://www.online-stavebniny.sk/Menu/Certifikaty
 115. http://www.fonhit.sk/infoocov.htm - čistenie odpadových vôd
 116. http://mojdom.zoznam.sk/cl/10066/131808/Boj-o-centimetre - rozmery v kuchyni
 117. http://www.pumpa.cz/pumpy
 118. http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?t=620diskusia
 119. http://www.ebk.cz/technicke-plasty/silon-polyamid-pa-6silon
 120. http://www.led-svetla.sk/ - LED svetlá
 121. http://slamahlina.blogspot.com/ - slamený dom Spišské Podhradie
 122. http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/muze-byt-izolace-domu-proti-vode-n...
 123. http://www.zateplit.sk/sklena-vata - sklenená vata
 124. Stirlingov motor: princíp: http://www.webstrojar.cybeb.net/sk/uploads/clanky/Stirlingov_motor.pdf , videá: http://www.youtube.com/watch?v=Ll598PVTHAw1 , http://www.youtube.com/watch?v=FTg0uQSgURo2 , http://www.youtube.com/watch?v=rzhzeA4VRSc3 .
 125. Odstrelené tehly Heluz plnené perlitom: http://www.safris.net/clanky/rady_uvahy_diskuze/heluz-porotherm.html
 126. Plastové bednenie betónu: http://www.rexcom.cz/31837/svislych-sten-geopanel/ , cenník: http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/rexcom/file/Cen%C3%ADk_plastov%... .

Ypsilón

Prečo zrušiť Y ?

Komplikované pravidlá pre písanie y/i, zbytočne strávené hodiny učením. Žiaci majú stresy. Prvákov na ZŠ učia písmená, napr. I ako ihla, M ako motýľ, ale Y sa ťažko vysvetľuje.

Ako to vyzerá bez Y ?

Na písaňie textu bez y sa dá ľahko zviknúť, Už Bernolák a Štúr písali bez ypsilonov a neprekážalo im to. Viď citát, Národnije novini, 12. číslo, utorok 9. M. 1845:

„Z mnohích a temer všetkích stran vlasťi dochoďja zlje chíri o pominulej žatve, odvšadial i z tích najúrodnejších krajín sa žalujú že bolo síce slami dosť, ale zrna málo, zlje chíri dobehujú z horňích našich krajou, že tam pre ustavičnie dášďe a plúšťe zbožja nepodozrjevalo a zemjaki, ostatňja v zlích časoch nádeja, vimokajú ...“

Bráni ničo zrušeniu?

V 60-tych rokoch bola zmena pravopisu. Napr. miesto ženy chodily sa píše ženy chodili. Zmena prebehla zo dňa na deň. Nikomu to neprekážalo. Dodnes existujú knihy so starým pravopisom.

PrílohaVeľkosť
ypsilon.gif8.98 KB

Úrok z pôžičky

Táto tabuľka UrokPozicky.ods vypočíta úrok z pôžičky na základe požičanej sumy, mesačnej splátky a doby splácania.

Ukážka tabuľky:

PrílohaVeľkosť
UrokPozicky.ods10.9 KB
UrokPozicky.png9.91 KB