Publikácie

nedokončené

Stavba

Murovacie zmesy - domáca príprava

Betón

Zloženie 1 m3 hotového betónu:

 • 1,4 m3 vhodného kameniva z tvrdej horniny, napríklad betonárska žula 0/22 alebo 0/32,
 • minimálne 240 kg pre železobetón, alebo 200 kg pre obyčajný betón, vhodného cementu, napríklad CEM II/B-S 32,5 R
 • pitná voda, množstvo len toľko aby bol betón tekutý, maximálne 15 litrov (vrátane vlhkosti v štrku) na 25 kg vreco cementu, viď vodný súčiniteľ.

Potrebné činnosti:

 • Najprv do miešačky nahádzať pár lopát štrku, trochu vody a nasypať polovicu cementu, miešať dokiaľ nevznikne cementové mlieko, potom do zapnutej miešačky lopatou prihadzovať štrk a zvyšok cementu.
 • Dostatočne dlho miešať, orientačne 3 minúty v miešačke, aby v betóne neboli hrudy piesku alebo cementu
 • Po uložení treba betón zhutniť. Vodotesný a mrazuvzdorný betón treba vybrovať v debnení kým unikajú bublinky. Pri zalievaní strateného betónové debnenia stačí napichovanie násadou od lopaty, aby sa sa celý priestor vyplnili betónom. Železobetónová doska vo vnútri domu sa dostatočne zhutní poskákaním po výstuži..
 • Kým betón nestvrdne (v lete 1 deň), treba ho ošetriť proti poškodeniu: proti vysušeniu od tepla a vetra polievaním vodou 1x za hodinu, počas búrky proti vyplaveniu položením fólie.
 • Vývoj pevnosti betónu: V lete ho obvykle môžno po týždni zaťažiť, znakom je zbelenie betónu. Po dvoch týždňoch možno oddebniť, a neolámu sa rohy.

Pevnosť a vodotesnosť betónu možno zvýšiť:

Murovacia malta

 • 6 objemových dielov piesku 0/4
 • 1 objemový diel hydrátu vápna
 • 1 objemový diel cementu

Hrubá omietka

  1 miešačka 100 litrov:
 • vápencový piesok 0/2
 • 1/3 mechu cementu (1/3 z 25 kg)
 • 1 vrece hydrátu vápna (25 kg)
 • Do zapnutej miešačky psotupne pridávať na jednej lopate piesok, vápnu aj cement, a dolievať vodu.

Jemná omietka

 • 4 objemové diely piesku 0/ 0,5 alebo 0/1
 • 1,5 dielu vápna
 • 0,5 objemového dielu cemenu

Vonkajšia omietka - brizolit

 • 3 objemové diely piesku
 • 2 objemové diely haseného vápna (CaO, nie hydrát)
 • 1 objemový diel cementu

Cementové liepidlo

 • jemný piesok
 • cement
 • vápno

Poznámky:

2. Objem miešačky, dávkovanie zložiek

Miešačky sa obvykle počítajú na fúriky. 1 fúrik je orientačne 40 litrov. 2-fúriková miešačka vyrobí 80 litrov betónu, 4-fúriková 160 litrov, 6-fúriková 240 litrov. Predajcovia udávajú aj geometrický objem miešačky. Objem vyrobeného betónu je menší ako geometrický objem, pretože miešačka je pri miešaní trochu naklonená.

Dávkovanie cementu vychádza 1 vreco 25 kg cementu na 2 fúriky betónu. Pretože 2 x 40 litrov = 80 litrov ... 0,08 m3 x 300 kg = 24 kg.

Množstvo vody si treba vyskúšať, pretože vlhkosť štrku sa dosť mení počas dňa, po silnom daždi je iná ako po niekoľkých hodinách horúčav. Orientačne 5 litrov na fúrik.

Pre odvoz kameniva niekedy treba vedieť objemovú hmotnosť sypaného kameniva http://www.tkaclubomir.sk/predaj-strkopiesku.html . Napríklad pre 0/22 : 1 700 kg/m3, 16/32 : 1 600 kg/m3.

3. Nakladanie do miešačky

Nalejeme do miešačky vodu, pridáme pár lopát štrku, nasypeme cement, a zapneme miešačku kým vznikne cementové mlieko, potom dohádžeme zbytok štrku. Znovu zapneme miešačku kým nevznikne dobrý betón. Pri štrku 0/22 je to pár minút, pri 0/32 je to aj 15 minút.

Štrk pomáha premiešať cement s vodou. Ak by sa cement vysypal rovno na dno miešačky, prilepil by sa a šiel by ťažko dolu. Ak by sa hustejší betón prilepil na dno miešačky, čo sa stáva pri štrku 0/32, treba do miešačky naliať vodu, natočiť ju trochu šikmo a pár minút nechať pustenú. Potom možno do tejto vody robiť ďalší betón.

4. Nárast pevnosti cementu

Nárast pevnosti cementu 32,5 pri izbovej teplote (v lete):

Zdroj: http://www.pcla.sk/index.php?doc=23

5. Pevnosť ľadu

0 ˚C ... 10 MPa
-22 ˚C ... 210 MPa (to je maximum)

Zdroj: http://www.google.sk/url?q=http://www.gymbosak.sk/MOJE%2520MESTO/projekt...

6. Vodný súčiniteľ

Vodný súčiniteľ je pomer objemu vody k hmotnosti cementu. Závislosť pevnosti betónu na vodnom súčiniteli a pevnosti cementu podľa Walza:

Zdroj: Beton (příručka technologa)

7. Geopolyméry

Geopolymér je trojrozmerná hlinitokremičitanová sieť. Dá sa vyrobiť akýkoľvek umelý kameň nerozoznateľný od prírodného vlastnosťami a vzhľadom. Umelý kameň môže mať oproti betónu vyššiu pevnosť, životnosť, odolnosť voči kyselinám a mrazuvzdornosť. Tisíce rokov stoja pyramídy, polovica Jeruzalema, Panteón v Taliansku. Ak by boli z cementového betónu, už by nestáli.

ukážky výroby: betónová Giza: http://www.youtube.com/watch?v=znQk_yBHre4 , v laboratóriu: https://www.youtube.com/watch?v=PQZx7PSol1E

študijné materiály: http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1... , http://www.geopolymery.eu/zajimave-odkazy/ , http://www.geopolymer.org/ .

Zloženie POP betónu:

 1. kamenivo
 2. popolček
 3. vodné sklo - sodné
 4. NaOH
 5. Ca(OH)2
 6. plastifikátor
 7. prevzdušňovadlo

7. Linky

 1. komfort vďaka tepelnej zotrvačnosti betónu: http://www.veronica.cz/?id=185
 2. základy z penoskla a betónovej dosky: http://www.ecozaklady.sk/vyhody-ecozakladovej-dosky.html
 3. 8. Výroba surovín

  1. domáca výroba románskeho cementu:
PrílohaVeľkosť
VodnySucinitelPevnostBetonu.png70.84 KB
CEM_214.jpg136.27 KB

Cement

Druhy

Zdrojový obrázok: DruhyCementu.odg

Označenie

Zdrojový obrázok: OznacovanieCementu.odg

Podľa zloženia:

 • CEM I - portlandský cement
 • CEM II - portlandský cement zmesový
 • CEM III - vysokopecný cement
 • CEM IV - pucolánový cement (u nás sa neváraba)
 • CEM V - zmesový cement

Podľa množstva prímesí:

 • A - 6 až 20%
 • B - 21 až 35%

Podľa konkrétnych druhov prímesí:

 • K - slinok
 • S - vysokopecná struska
 • D - kremičitý úlet
 • P - prírodné pucolány
 • V - kremičité popolčeky
 • W - vápenaté popolčeky
 • T - kalcinovaná bridlica
 • LL, L - vápence

Podľa väznosti (pevnosti) po 28 dňoch, číslo má jednotku v MPa:

 • 32,5,
 • 42,5
 • 52,5

Podľa rýchlosti vývoja počiatočnej pevností:

 • N - normálny
 • R - rýchly
 • L - pomalý

Použitie

CEM I

Základné vlastnosti jednozložkového portlandského cementu môžu výrobcovia ovplyvňovať pridaním rôznych prímesí. Portlandský cement (CEM I) má relatívne strmý nárast začiatočnej pevnosti v tlaku (môžeme ho použiť na prvky, ktoré treba rýchlo oddebniť). Rýchly hydratačný proces, pri ktorom sa uvoľňuje veľké množstvo hydratačného tepla, využijeme na betónovanie pri nízkych teplotách (do 5 °C) a hodí sa skôr na budovanie tenkostenných konštrukcií. Na betónovanie pri teplotách pod 0 °C môžeme použiť portlandský cement triedy 42,5 alebo 52,5 s vysokou začiatočnou pevnosťou (teda CEM I 42,5 R alebo 52,5 R).

CEM II

Portlandský struskový cement (CEM II/A-S, CEM II/B-S) má zvýšenú odolnosť proti agresívnemu prostrediu a pomalšie hydratuje, takže ho využijeme na masívne základové konštrukcie a betónovanie v lete. V prvom týždni zrenia musíme betón z tohto cementu udržiavať vlhký – v suchu má sklon zmrašťovať sa.

Portlandský cement s kremičitým úletom (CEM II/A-D) má zvýšenú pevnosť v ťahu, takže ho môžeme použiť na konštrukcie, ktoré sú okrem tlaku namáhané aj ťahom.

Portlandský puzolánový cement (CEM II/A-P až CEM II/B-Q) sa vyrába v nízkej pevnostnej triede. Puzolán zvyšuje odolnosť proti uhličitanovým a odpadovým vodám a uľahčuje prípravu vodotesného betónu.

Portlandský popolčekový cement (CEM II/A-V až CEM II/B-W) sa vyznačuje dobrou spracovateľnosťou. Využíva sa napríklad na stavby priehrad.

Portlandský cement s kalcinovanou bridlicou (CEM II/A-T, CEM II/B-T) využijeme na prípravu injektážnych hmôt.

Portlandský cement s vápencom (CEM II/A-L, CEM II/B-L) je vhodný na mechanicky menej namáhané povrchy, napr. v potravinárskom priemysle či v zdravotníctve.

Portlandský zmesný cement (CEM II/A-M, CEM II/B-M), v ktorom sa kombinujú rôzne neslinkové zložky, si môžeme zaobstarať v prípade, že chceme predovšetkým finančne menej nákladné spojivo.

CEM III

Vysokopecný cement (CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C) je charakteristický pomalým nárastom pevnosti, malým vývinom hydratačného tepla a vysokou odolnosťou proti agresívnemu prostrediu. Typ B môžeme použiť aj na stavebné konštrukcie vystavené síranovým vodám. Typ C zasa využijeme na prípravu žiaruvzdorného betónu. V priemysle sa uplatňuje napr. pri betónovaní konštrukcií pred kotlami a pecami a na výstavbu ochranných konštrukcií proti žiaru. Môžeme ho použiť na masívne konštrukcie aj v horúcom lete, ale pevnostne dosahuje len nižšie triedy.

CEM IV

Puzolánový cement (CEM IV/A, CEM IV/B) má predĺžený čas nárastu pevnosti. Dobre odoláva uhličitanovým a slatinným vodám. Je vhodný do mokrého prostredia a znáša aj morskú vodu.

CEM V

Zmesový cement (CEM V/A, CEM V/B) je pevnostne najslabší. Môžeme ho využiť na nenáročné podlahy a potery.

Špeciálne kremičitanové cementy

Okrem základných druhov CEM I až CEM V môžu cementárne ponúkať aj rad špeciálnych cementov podľa svojho výrobného predpisu (podnikových noriem). Na špeciálne sanačné práce sa nám zídu napríklad rýchlotuhnúce, tamponážne alebo tesniace cementy, ktoré majú začiatok tuhnutia kratší ako 30 minút a koniec tuhnutia do 6 hodín. Existujú aj kremičitanové cementy, ktoré úplne stuhnú za 8 minút. Pri vysokých nárokoch na odolnosť voči síranovej korózii môžeme okrem cementov CEM III/B, resp. CEM III/C, použiť aj špeciálny síranovzdorný cement. Podľa podnikových noriem sa v súčasnosti vyrábajú aj špeciálne cestné cementy. Betóny pripravené z týchto cementov majú veľmi malú zmraštiteľnosť, väčší modul pružnosti, veľkú odolnosť proti poveternostným vplyvom, proti oderu a sú mrazuvzdorné. Na odlievanie betónových výrobkov a prefabrikátov sa často využíva biely cement vyrobený zo suroviny s obsahom zlúčenín železa a farebné cementy vyrobené zo slinku bieleho cementu s pridaním farebných pigmentov počas mletia.

Cement na murovanie

Cementy pevnostných tried nižších ako 32,5 sú špecifikované v samostatnej norme a používajú sa predovšetkým na murovanie. Okrem portlandského slinku obsahujú aj ďalšie hydraulické prímesi, napríklad hydraulické či vzdušné vápno. Cementy na murovanie označujeme MC (z ang. masonry cements). Podľa normy sa vyrábajú v troch pevnostných triedach – MC 5, MC 12,5 a MC 22,5.

Skladovanie

V domácej praxi sa stretávame predovšetkým s cementom predávaným vo vreciach. Ak plánujeme rozsiahlejšie betonárske práce a zabezpečíme si väčšie množstvo cementu, musíme ho uskladniť tak, aby bol chránený pred poveternostnými podmienkami, najmä pred zrážkami. Pri dlhodobom skladovaní spôsobí čiastočnú hydratáciu a karbonizáciu cementu aj vzdušná vlhkosť a oxid uhličitý. Po troch mesiacoch klesá pevnosť riadne skladovaného cementu asi o 10 až 20 %, po šiestich mesiacoch o 20 až 30 %. Hydratáciou a karbonizáciou sa v skladovanom cemente vytvárajú pelety. Ak sa dajú ľahko rozdrobiť prstami, je pravdepodobné, že pevnostný pokles nepresahuje 10 %. Bez osobitnej úpravy môžeme všetky druhy cementu na všeobecné použitie skladovať najdlhšie tri mesiace. Dlhšiemu skladovaniu je prispôsobený tzv. hydrofobizovaný cement, ktorý sa vyrába mletím s látkou odpudzujúcou vlhkosť. Aj zanedbateľná prísada (asi 0,5 %) hydrofóbnej látky nám umožní skladovať cement až 9 mesiacov.

Zdroje

 • Použitie: https://urobsisam.zoznam.sk/dom/stavebny-material/cementy-na-pripravu-malt-a-betonov
 • druhy cementu: http://www.ebeton.cz/pojmy/druhy-cementu
 • normalizované označenie: http://www.ebeton.cz/pojmy/cement-normalizovane-oznaceni
PrílohaVeľkosť
OznacovanieCementu.svg25.21 KB
OznacovanieCementu.odg11.73 KB
DruhyCementu.odg15.81 KB
DruhyCementu.svg60.03 KB

Vhodné kamenivo

Tvarový index I sa vypočíta sa ako pomer medzi najdlhším rozmerom zrna a najmenším rozmerom zrna. Ak I < 3, zrná sú vhodné (guľatý tvar), ak I > 3, tak zrná sú nevhodné (ihlanovité a podobne) do betónu.

Krika zrnitosti vyjadruje hmotnostný podiel kameniva pod sitami. Štandardné sitá majú veľkosť v mm: 0,125 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 4 - 8 - 16 -32 - 63. Krivka A - je minimálny, B - optimálny, C - maximálny obsah. V ideálnom kamenive sú medzery medzi väčšími zrnami zaplněné zrnami menšími, potom ešte menšími atď. Ak krivka skutočného kameniva vybočuje z rozsahu medzi krivkami A a C, nemá vhodné zloženie do betónu. Hmotnostné zastúpenie pri miešaní frakcií možno vypočítať ako rozdiel hodnôt medzi sitami.

Zdrojové súbory: zrnitost32.ods, zrnitost32.odg

Zdroje:

PrílohaVeľkosť
zrnitost32.ods21.54 KB
zrinost32.odg25.11 KB
zrinost32.svg72.17 KB

Plynový radiátor Gama 4,7 kW

Fotky

Zapínanie radiátoru

Otvoríte dvierka na gamatkách, je tam regulátor - veľký gombík. Nastavíte ho do polohy zapaľovanie (iskra) a tento veľký gombík zatlačíte dovnútra a podržíte štvrť minúty. Tým sa naplnia rúrky a komora plynom. Potom stlačíte malý gombík - zapaľovanie, skočí iskra a plyn sa zapáli. Vidno plamienok v zrkadielku. Ešte podržte štvrť minúty, aby sa ohriala tepelná poistka. Potom nastavíte veľký gombík do polohy pre zvolenú teplotu, ktorú bude gamatka udržovať. Teploty sú označené číslami 1 až 7. Každému číslu odpovedajú 2 stupne Celzia.

Pred spustením gamatiek odporúčam dať dole kovový kryt a umyť spaľovaciu komoru zvonka vlhkou handričkou od prachu. Aby ste nemuseli pár hodin dýchať spálený prach.

Gamatky sa zapínajú na jeseň a vypínajú na jar. Automaticky sa vypnú, ak je v miestnosti teplo, hori iba malý večný plamienok. Na jar sa vypínajú tak, že veľký gombík krútite smerom k nizšej polohe až do polohy vypnuté, označené ako plný kruh za iskrou. Cvakne ventil a gamatky sa vypnú.

Meranie účinnosti

Príkon gamatiek: Otvoril som okno počas mrazivého dňa, dal gamatku na plný výkon a na plynomere som stopol čas za ktorý ňou pretečie 100 litrov plynu. Trvalo to 5 minut 46 sekund = 0,0961 hod. Energia v plyne: 100 litrov = 0,1 m3 je 0,1 m3 x 10,5 kWh/m3 = 1,05 kWh. Príkon gamatky je: 1,05 kWh / 0,0961 hod = 10,9 kW.

Účinnosť gamatiek som odhadol pomocou výrobcom udávaného tepelného výkonu 4,7 kW a nameraného príkonu 10,9 kW ... 4,7 kW / 10,9 kW = 43 %. Je možné že pri nižšom výkone je vyššia účinnosť. Plynové radiátory bez ventilátoru majú účinnosť 65 %, s ventilátorom 70 %.

Príkon večného plamienku: Vo vykúrenom byte som vypol všetky gamatky, okrem jednej, na ktorej som stiahol teplotu na minimum, takže horel iba večný plamienok. Na plynových hodinách som zmeral, že za 2 minúty a 15 sekún odobral plamienok 0,001 m3 plynu. Presnosť odčítania objemu plynu bola 0,000.1 m3, takže ide len o orientačný údaj. Energia tohto objemu plynu je 0,001 m3 x 10,5 kWh/m3 = 0,0105 kWh = 10,5 Wh. Čas 2 min 15 s = 135 s = 0,0375 hod. Výkon plamienku je 10,5 Wh / 0,0375 hod = 280 W.

PrílohaVeľkosť
gamatka1.jpg31.38 KB
gamatka2.jpg30.7 KB
gamatky_tlacitka.jpg29.21 KB

Stavba ťažkej akumulačnej pece na drevo

PrílohaVeľkosť
pec.png140.35 KB
PriruckaNaStavbuTazkejAkumulacnejPeceNaDrevo.pdf452.83 KB
TepelneVypocty.ods123.04 KB

1. Úvod

Príručka vznikla z dôvodu, že na Slovensku ani v Čechách neexistovali informácie pre stavbu akumulačnej pece na drevo. Týmto chceme poďakovať pánovi Šímovi, ktorý asi ako prvý zverejnil informácie na http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=102647 , bez ktorých by neexistovala táto príručka.

Týmto vyzývame ľudí, aby sa zapojili do tvorby príručky. Príručku je možné v súlade s licenciou voľne kopírovať a upravovať - je voľne šíriteľná. Ak máte otázky, kontaktujte správcu. Príručka by mala byť stručná, aby čitatelia nemuseli prechádzať množstvom textu.

Licencia:

Táto príručka tvorí jeden celok. Príručku môže ktokoľvek používať, dopĺňať, šíriť, či knižne vydať. Doplnené informácie do príručky tiež spadajú pod túto licenciu. Používaním, dopĺňaním alebo šírením tejto príručky dávate súhlas s touto licenciou.

2. Účel pece

 1. Vysoko efektívne ( až 80% ) vykurovanie ekologickým palivom - drevom.
 2. Nepriamy (vymenníkový) ohrev vody v bojleri, prípadne vykurovanie malej vzdialenejšej miestnosti.
 3. Vykurovanie zdravším sálavým teplom s možnosťou vyhrievania sa pri peci, nevíri a nespaľuje prach miestnosti.
 4. Estetický doplnok interiéru. Možno sa umelecky realizovať.

Akumulačná pec je pre Vás vhodná ak máte:

 1. palivové drevo za prijateľnú cenu
 2. priestor na skladovanie dreva (zväčša 2-ročnej spotreby)
 3. chuť a čas na prácu s drevom, najmä na nakladanie každý deň v 8 až 12 hodinových intervaloch
 4. komín
 5. dostatok priestoru a dostatočnú nosnosť podlahy (cca. 800 kg/m2) v mieste pece
 6. záložný spôsob kúrenia, alebo osobu ktorá Vás v kúrení počas choroby a dovolenky zastúpi

3. Spaľovanie dreva

Sušenie dreva

Doba sušenia je minimálne 1 rok, ideálne 2-3 roky. Po 1 roku má drevo 30 %, po dvoch rokoch 20 % vody. Čím je drevo tenšie, tým schne rýchlejšie. Suší sa voľne poukladané na kopu pod strieškou, alebo zvrchu niečím prykryté. Ukladá sa metrovica, nahrubo naštiepané polená, narezaná guľatina na dĺžku budúcich polien, porezané odrezky z píly. Dokonale suché drevo má výhrevnosť 18 MJ/kg = 5 kWh/kg.

Čerstvo porúbané drevo obsahuje 50 % vody. Na odparenie 1 kg vody treba 0,6 kWh energie. Pri spaľovaní surového dreva sa energia spotrebuje na odparenie vody a horenie nie je dokonalé, prípadne drevo nehorí vôbec. Spaľovať surové drevo je ekonomický a ekologický nezmysel.

Ideálne podmienky na horenie

Každé palivo má svoje ideálne podmienky na horenie - teplotu, rýchlosť, množstvo vzduchu, miesto privádzania vzduchu. Drevo horí dokonale ak horí rýchlo, pri teplote asi 1000 C, s dostatočným prívodom vzduchu nad kopou dreva. Uhlie horí pomaly a je dobré privádzať vzduch do kôpky uhlia. Uhlie sa spaľuje na rošte alebo sa doňho fúka vzduch. Drevo je dobré spaľovať bez roštu, aby privádzaný vzduch neochladzoval ohnisko. Na dosiahnutie vysokej teploty pri spaľovaní 10-ok kilogramov dreva je dobré ohnisko izolovať, napríklad postavením ohniska zo šamotu.

Pri teplote nad 700 C sa drevo splyňuje, premieňa na drevoplyn, to je CO + H2. Tento plyn horí nad kopou dreva spolu s privádzaným vzduchom. Preto sa v ohnisku privádza vzduch cez malé otvory nad drevo. Ukážka spaľovania drevoplynu vo variči na drevo: http://www.youtube.com/watch?v=pyofhLYYVC8 . Po zapálení dreva sa vzduch privádza zdola. Zhora sa začne privádzať až po nahriatí ohniska, kedy vzniká drevoplyn.

Pri nízkych teplotách v ohnisku je účinnosť výrazne nižšia. Časť paliva nezhorí, pretože v ohnisku znikajú dlhé uhľovodíky - sadze. Zvyšuje sa aj komínová strata, pretože na prevádzku komína treba určitú teplotu a toto teplo nemožno uložiť v dome. Ohnisko výrazne ochladzuje vodný výmenník v ohnisku - had alebo nádrž na vodu. Zlé podmienky na horenie sú na začiatku aj v chladnom šamotovom ohnisku pece alebo chladnej liatinovej krbovej vložke. Po nahriatí ohniska sa účinnosť spaľovania zlepší. Ohnisko mierne ochladzuju presklenné dvierka, tepla sa vyžiari. Preto sa používajú plné kovové dvierka, prípadne s malým okienkom.

4. Časti a činnosť pece

Časti pece

 1. Podstavec (sokel) - tepelne izoluje pec od podlahy a zdvíha pec do požadovanej výšky. Podstavec možno vymurovať z dutých tehál alebo porobetónu. Vrch podstavca treba spevniť dekou zo železobetónu širokú aspoň 5 cm, alebo vrstvou z plných tehál.
 2. Jadro - spaľuje drevo a akumuluje tepelo. Vhodný materiál na stavbu je šamot, či už ako kusové šamotové tehly alebo liaty do debnenia.
 3. Plášť - zmenšuje výkon pece a zrovnomerní teplotu celého povrchu pece. Jadro bez plášťa hreje príliš silno, na niektorých miestach viac a niekdy zas slabšie. Materiálmi na plášť môžu byť keramické kachlice, šamotové tehly, duté tehly. Tehly možno omietnúť hlinenou omietkou na rabicovom pletive.
 4. Náčrt pece

  Zvislý rez, pohľad zpredu:

  Zvislý rez, pohľad zboku:

  Vodorovný rez, pohľad zhora:

  Jadro pece obsahuje

  1. Ohnisko - je spaľovacia komora vymurovaná zo šamotu s vypočítanými rozmermi. Šírka stien sa volí 12 cm. Tenšia stena príliš hreje a nie je odolná voči výbuchu drevoplynu. Ohnisko má prikladacie prípadne aj čistiace dvierka, otvory na prívod vzduchu v 1/3 výšky (primárny vzduch) a v 2/3 výšky ohniska (sekundárny vzduch). Vrch ohniska musí byť odolný voči vysokej teplote a veľkým rozdielom teploty medzi ohniskom a vonkajšou stranou jadra pece. Preto býva vymurovaný ako klemba zo šamotových tvaroviek, nad ktorou je vrstva hliny ako izolácia. Alebo je tvorený tenšou šamotovou doskou nad ktorou je izolácia z kamennej vlny. Kamennú vlnu treba raz za rok vymeniť. Bez izolácie by vznikalo veľké pnutie a šamot by na strope popraskal. Ďalšou možnosťou je použiť zahnutý ťah nad ohniskom, šamot bude ohrievaný z oboch strán a nebude vznikať pnutie.
  2. Pád - je široký ťah vedený smerom nadol z ohniska. Zabezpečuje vysokú teplotu v ohnisku. Rovnakú funkciu ako pád má ťah zahnutý nad ohniskom.
  3. Ťahy - je dlhá rúra vymurovaná zo šamotu poskladaná v peci. Má za úlohu ochladiť spaliny , čiže prevziať teplo zo spalín do pece. Spaliny sa ochladzujú na takú teplotu, aby mal komín dostatočný ťah a aby nekondenzovala voda v peci ani komíne. Orientačne má byť na výstupe pece 200 C. Nastavenie tejto teploty zabezpečuje plynová štrbina a klapka. Dĺžka ťahov by orientačne nemala byť dlhšia ako výška komína. Ďalej by malo byť od ohniska až po komín maximálne 13 pravých uhlov, zjednodušene povedané 13 R. V ťahoch bývajú čistiace otvory aby sa povedzme raz za rok dali vyčistiť.
  4. Plynová štrbina - vedie malú časť spalín z ohniska priamo do komína. Má za úlohu ohriať spaliny v komíne tak aby mal dostatočný ťah. Plynová štrbina sa umiestňuje do vrcholu pádu.
  5. Búchacia klapka - Raz za čas sa môže stať že vybuchne drevoplyn. Napríklad ak sa kúri nesprávnym spôsobom. Búchacia klapka má za úlohu odviesť tlakovú vlnu výbuchu drevoplynu priamo do komína a tým ochrániť ťahy pred zničením. Samotná spaľovacia komora, pád a prvý meter ťahov sa má robiť zo šamotu šírky 12 cm, a taká hrubá stena odolá výbuchu. Búchacia klapka je bežne zatvorená.
  6. Zakurovacia klapka - sa otvára na začiatku keď sa zapaľuje drevo, aby dym šiel priamo do komína a nestáli mu v ceste dlhé ťahy. Po rozhorení dreva sa zatvorí, a otvorí sa prívod vonkajšieho vzduchu. Funkciu búchacej klapky, zakurovacej klapky a plynovej štrbiny môže mať jedna liatinová klapka, viď obrázok, napríklad klapka Jokr.
  7. Prívod vzduchu - je nejaká rúra ktorá privádza vzduch do pece z vonku cez stenu. Vzduch nemožno odoberať z domu pretože je uzatvorený alebo pri otvorenom okne uniká teplo. Vzduchová rúra má nna konci pri peci klapky s gumovým tesnením, ktoré sa zavrú po dokúrení v peci aby pecou neprúdil vzduch a neunikalo z nej teplo. Vzduch pred príchodom do ohniska by sa mal predhriať, preto sa vzduchovo môže viesť v podstavci pece.
  8. Dvierka - na nakladanie dreva plné bez okienok sú vhodnejšie ako presklenné, pretože cez veľké sklo sa dosť vyžaruje teplo a ochladzuje ohnisko. Vhodné sú liatinové alebo oceľové dvierka, dvojité alebo so šamotovou výplňou, aby sa zvonku neprehrievali. Sklenené dvierka sú nevhodné aj kôli výbuchu drevoplynu, sklo by sa rozbilo. Popol možno vyberať cez nakladacie dvierka, alebo cez samostatné malé dvierka v spodnej časti ohniska. Tieto spodné čistiace dvierka môžu slúžiť aj ako prívod vzduchu po zapálení dreva, netreba mať ešte jeden prívod vzduchu pre rozhorenie.

  Postup pri kúrení

  Do ohniska sa naloží vypočítaná dávka dreva, napríklad 25 kg. Po zapálení dreva treba privádzať vzduch pod drevo zdola a treba skrátiť spalinové cesty. Preto zatvoríme prívod vonkajšieho vzduchu, otvoríme zakurovaciu klapku, a otvoríme dvierka na čistenie popola ako dočasný prívod vzduchu. Asi za 10 minút sa drevo rozhorí a môžeme priviesť vzduch nad drevo. Otvoríme vonkajší prívod vzduchu, zavrieme dvierka a zakurovaciu klapku. Drevo sa nechá horieť orientačne 1 - 1,5 hodiny. Keď budú plamene menšie ako 10 cm, zavrieme privod vonkajšieho vzduchu. Drevo dohorí cez vzduchové netesnosti dvierok.

PrílohaVeľkosť
použité vzorce pre vypocet pece.24.7 KB
rez z predu.png22.52 KB
rez z boku.png16.4 KB

5. Komín

Princíp činnosti komína

Komín vytvára vztlak, pretože horúce spaliny majú nižšiu hustotu ako okolitý vzduch. Pri prechode spalín komínom vznikajú aj tlakové straty. Ťah komína je daný rozdielom vztlaku a tlakových strát. Ťah komí rodinného domu býva maximálne niekoľko deisatok Pa.

Širší prierez komína znižuje tlakové straty ale spôsobuje aj väčšiu ochladzovanie spalín v komíne, pretože spaliny prechídzajú pomalšie. Príliš úzky komín má veľké tlakové straty, príliš široký komín má malý vztlak. Pre malé spotrebiče do 10 kW sa použťajú prierezy dymovodu 16 cm. Akumulačná pec s ohniskom o výkone 100 kW potrebuje prierez komína orientačne 18 - 22 cm.

Ochladzovaniu spalín obmedzuje tepelná izolácia komína. Izoluje sa kamennou vlnou alebo perlitom. Izolovaný komín so širokým dymovodom má dobrý ťah aj pre nízke výkony spotrebiča.

Účinná výška komína sa meria od sopúcha, kde je pripojený spotrebič do komína, až po vyústenie komína nad strechou. V samotnom spotrebiči a dymových rúrach sú tiež horúce spaliny, preto ich výšku môžeme tiež zahrnúť pri výpočte vztlaku.

Spaliny v komíne sa nesmú ochladiť pod 70 C, aby v komíne nekondenzovala voda s dechtom ktorá by ho mohla poškodiť. Na orientačný výpočet teploty spalín sa používa údaj komínová strata:

 • murovaný komín bez vložky ... 50 C/m
 • komín s vložkou bez izolácie ... 30 C/m
 • komín s izolovanou vložkou ... 15 C/m

Napríklad komín s izolovanou vložkou a teplotou spalín v sopúchu 300 C má vo vyústení teplotu spalín 200 C - 8 m x 15 C/m = 110 C.

Stavba komína

Rúra z nerezového plechu STN 17 17251 ,17255 ,17256, falcovaná. Informácie z diskusie: http://www.e-filip.sk/Default.aspx?ContentID=1010&ThreadID=245713&sortBy... .

Revízia komína a dymovodu - kolaudácia

K oficiálnemu používaniu komína je potrebná revízna správa kominára. V prípade stavebného konania, kde súčasťou stavby je aj komín, musí byť revízna správa komína dodaná ako podklad ku kolaudácii.

Revízna správa sa vydáva osobitne na komín a osobitne na dymovod s napojeným vykurovacím telesom. Pre kolaudáciu stavby stačí mať revíznu správu len na komín v prípade, že vykurovacie teleso bude napojené neskôr. Revízna správa na dymovod a napojené teleso sa vystaví dodatočne po nainštalovaní telesa. Je teda možné skolaudovať novostavbu aj bez pece ak má dom aj iné vykurovanie.

Okrem kolaudácie je revízna správa komína a dymovodu potrebná aj pre poisťovňu. V prípade poistnej udalosti (požiaru) v prvom rade poisťovňu zaujímajú revízne správy a každoročná správa o kontrole a vyčistení komína kominárom. Aj preto je potrebné každoročne nechať komín skontrolovať s prečistiť kominárom.

6. RUČNÝ VÝPOČET JADRA PECE

 1. Určíme potrebný výkon pece P. Napríklad z tepelných strát vykurovanej časti domu a potrebného vetrania, alebo z množstva spáleného paliva v minulosti.
  napr.: P = 6 kW
  Ak má dom veľké straty, P > 10 kW, treba ho najprv zatepliť.
 2. Zvolíme interval nakladania dreva T
  napr.: T = 8 hod.
 3. Energia akumulovaná v šamote počas jedného spaľovania: E = P . T
  napr.: E = 6 kW . 8 h = 48 kWh
 4. Vypočítame hmotnosť dreva na jedno naloženie md = E / (vyhr . η) ... [kg, kWh, kWh/kg,-], kde vyhr - je výhrevnosť dreva, budeme uvažovať 4 kWh/kg, η - je predpokladaná účinnosť pece, napríklad 80% = 0,80.
  napr. m = 48 kWh / (4 kWh/kg . 0,80) = 15 kg
 5. Vypočítame rozmery ohniska:
  plocha spodnej časti: S = md . 120 ... napríklad 15 kg . 120 = 1 800 cm2
  pomer strán ohniska: šírka š : dĺžka d : výška v = 1 : 2 : 3
  potom š = odmocnina(S/2) ... napr.: š = odm(1800/2) = 30 cm, d = 60 cm, v = 90 cm
 6. Upravíme rozmery ohniska podľa rozmerov použitých tehál, radšej trochu väčšie, aby sa ohnisko dalo vyvložkovať: š = 37 cm, d = 63 cm, v = 90 cm. Prikládacie dvierka sú na kratšej strane, možno prikladať dlhé polená
 7. Orientačné rozmery ťahov:
  prierez: S = md . 25 ... [cm2, kg], radšej trochu väčšie ... napr. S = 15 kg x 25 = 375 cm2, povedzme 20 x 20 cm = 400 cm2
  dĺžka = účinná výška komína + nejaký meter ... napr. 5 m / 7 m
 8. Optimálny prierez vzduchových prívodov do komory: S = md x 7
  napr. S = 15 kg x 7 = 105 cm2, povedzme 25 cm x 6 cm = 150 cm2
  Tomu zodpovedá aj priemer prívodnej vzduchovej rúry 12 cm.
 9. Plynová štrbina má mať prierez S = md . 1,2, min. 15 cm2 ... napr. 15 kg . 1,2 = 18 cm2
 10. Minimálna odporúčaná hmotnosť jadra: mj
  Výpočet cez hmotnosť dreva: mj = 110 . m ... [kg, kg]
  napr. = 15 kg . 110 = 1 650 kg
  Výpočet cez energiu: mj = E . / (100 ˚C . c) ... E - je energia ktorú cheme uložiť do jadra spálením jednej dávky dreva, uvažuje sa s ohrevom jadra o 100 C = 100 K, c - je tepelná kapacita šamotu, c = 0,28 Wh/kg.K - tepelná kapacita šamotu
  napr.: mj = 48 kWh . / (100 K . 0,28 Wh/kg) = 1,7 tony

7. Tepelný tok cez obstavbu

Materiál na obstavbu

Tepelný tok cez obstavbu

Podmienky: jadro pece 120 °C, miestnosť: vzduch 24 °C, steny 18 °C

Materiály plášťaTeplota povrchu, TTepelný tok, fí
kachlice65 °C750 W/m2
šamot 6 cm60 °C600 W/m2
tehla 1 dutinová37 °C235 W/m2 - odhad
tehla 2 dutinová32 °C156 W/m2 - odhad
tehla 3 dutinová29 °C110 W/m2 - odhad
porobetón 500 kg/m3
5 cm34 °C190 W/m2
7,5 cm31 °C140 W/m2
10 cm29 °C110 W/m2
25 cm25 °C48 W/m2
porobetón 400 kg/m3
5 cm32 °C160 W/m2
7,5 cm29 °C110 W/m2
10 cm28 °C85 W/m2
15 cm26 °C60 W/m2
25 cm24 °C37 W/m2

Tepelný tok pre materiály v tabuľke bol vypočítaný pomocou fyzikálnych zákonov na prenos tepla, viď tabuľka pre podrobné výpočty prenos_tepla_z_pece.ods - píšu sa teploty do žltých políčok, kým sú všetky tri modré výkony rovnaké.

Podľa použitého materiálu a plochy povrchu obstavby možno vypočítať výkon pece.

P = fí x S

Napríklad obstavba z kachlíc s plochou 10 m2 má výkon: P = 750 W/m2 x 10 m2 = 7,5 kW.

Podľa požadovaného výkonu pece a plochy povrchu obstavby možno vybrať vhodný materiál.

fí = P / S

Napríklad pec má mať výkon 3,0 kW a obstavba bude mať plochu 15 m2. Potom tepelný tok fí = 3.000 W / 15 m2 = 200 W/m2. Vhodný mateiál na obstavbu bude 1-dutinová tehla.

PrílohaVeľkosť
penos_tepla_samot.png29.54 KB
penos_tepla_tehla.png29.91 KB
model_pece.png2.42 KB
penos_tepla_tehla_rovnaky_vykon.png30.4 KB
penos_tepla_z_pece_4.png22.14 KB
pkcd2.png22.58 KB
TP20.png18.87 KB
porfix.png10.49 KB
tepelny_tok_samot.png50.31 KB
prenos_tepla_z_pece.ods20.54 KB
tepelny_tok_porfix5.png50.67 KB
tepelny_tok_tehla.png50.9 KB
tepelny_tok_samot6_hlina2.png50.96 KB
tepelny_tok_samot6_hlina5.png51.27 KB
prenos_tepla_z_pece_PKCD2.png50.73 KB
teha2dutinova.png14.04 KB
teha3dutinova.png21.85 KB
TepelnySpadTeha3Dutiny.png49.59 KB
TepelnySpadTeha2Dutiny.png49.46 KB
TehlyPlast.png76.78 KB
MaterialPlast2.png55.89 KB
MaterialPlast.png53.84 KB

8. Čas ohrevu steny

Relaxačný čas je čas za ktorý sa stena ohreje alebo ochladí, presnejšie čas za ktorý sa vyrovnajú teploty na jej vonkajšej a vnútornej strane na určitý malý rozdiel oproti pôvodnému rozdielu.

Občas funkčné linky na výpočet relaxačnej doby:

Niekoľko vypočítaných hodnôt:

materiálhrúbkačas prestupu
šamot3 cm7 min
6 cm0,5 hod
12 cm2 hod
18 cm4,5 hod
24 cm8 hod
plná tehla6 cm1 hod
12 cm5 hod
25 cm20 hod
porobetón 500 kg/m3 suchý5 cm2 hod
7,5 cm5 hod
10 cm8 hod
20 cm32 hod
30 cm72 hod
betón5 cm0,5 hod
10 cm2 hod
12,5 cm4 hod
15 cm5 hod
20 cm9 hod
30 cm21 hod
magnezit5 cm0,1 hod
10 cm0,4 hod

Ručný výpočet relaxačnej doby τ0 pre 1-vrstvovú stenu:

τ0 = d2 : 2a ..... τ0 - relaxačná doba (hod), d-šírka steny (m), a - koeficient (m/hod2)

a = λ : (ρ . c) ..... a - koeficient (m/hod2), λ - tepelná vodivosť (W/m.K), ρ - hustota (kg/m3), c - tepelná kapacita (Wh/kg.K)

Príklad:

Betónová stena je široká 10 cm.

λ = 1,3 W/m.K
ρ = 2200 kg/m3
c = 0,28 Wh/K.kg
d = 10 cm = 0,1 m

a = λ : (ρ . c) = 1,3 W/m.K : (2200 kg/m3 . 0,28 Wh/K.kg) = 0,00211 hod/m2

τ0 = d2 : 2a = 0,01 m2 : 0,00422 hod/m2 = 2,37 hod

PrílohaVeľkosť
model2.png3.73 KB
priebeh_teploty_plasta_pece.png7.02 KB
priebeh_teploty_plasta_pece_2.png5.74 KB
cas_pretupu_tepla.ods14.92 KB
cas_prestupu_tepla_2.png19.08 KB
cas_prestupu_tepla.png9.74 KB
model3.png5.54 KB
model1.png22.79 KB

9. Návody na výrobu hmôt

Šamotová malta

http://vytahy.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=102647#text496
 1. Kúpiť šamotovú múčku.
 2. Rozmiešať s vodou na hustotu destkej krupicovej kaše.
 3. Postupne primiešavať vodné sklo. Zmes zahustne na "ťahavé cesto na chleba".
 4. Urobte si skúšku:
  Správna zmes je taká, ktorú keď zubatým hladitkom = hrebeňom (6 mm) nanesiete na tehlu, priložíte druhú tehlu a ľahko poklepete paličkou, tak sa vytvorí špára široká cca. 3 mm a už po niekoľko minútach musí dolná tehla držať na hornej. Vezmete do ruky a pomaly obrátite, dolná tehla nespadne. Keď spadne vlasnou váhou, je treba zmes doplniť o vodné sklo resp. môže byť riedka (teda zahustiť).
 5. Keď starý peciar obkladal staré ohniská nejrôznejších pecí šamotovými platkami, tak si namiešal vyššie uvedenú zmes s takou lepivosťou (proto sa tomu hovorí nemecky "haftak", haften = prilepiť sa, Haftung = adhézia), že oblepoval ohnisko po stranách aj na strope ako by sa jednalo o obkladačky (na strop potom dával plátky široké 2 cm v niekoľkých vrstvách na kríž).
 6. Dva dni po zlepeni skúšebných šamotových tehál sa pri pokuse oddeliť ich pekne zapotíte.
 7. Zmes na omazávky a vymazávky ohnísk treba namiešať výrazne redšiu a nanášať širokou špachtlou v tenkej vrstve (1 az 3 mm). Nechať deň až dva zaschnúť a opäť navlhčiť a natiahnúť ďalšiu tenkú vrstu a po zaschnutí prípadne ešte jednu.
 8. To celé nechať zaschnúť ešte aspoň 2 az 3 dni (aj keď výrobca hotovej zmesi tvrdí už povedzme za 12 h) a potom zakúriť.
 9. Na povrchu tej poslednej vrstvy sa nejskôr vytvoria praskliny, také jemné vejáriky. Tie ale nejdú cez všetky tri vrstvy. Každá tá vrstva má akoby svoj vzorec praskliniek a nieje sa treba ich vôbec báť. To k veci patri, v ohnisku je pri horení podtlak, takže aj kdyby vznikla mikrothlina cez, bude len "prisávať" vzduch. Každý peciar to vie, mikrotrhliny vzniknú vždy (aj trebárs v spáre mezi kachly, alebo inde). Navic se trhliny časom zanesú sadzami a popolčekom, takže se utesnia. Kedy ste po povedzme roke či dvoch prevádzky odlúpli miesto s trhlinkou, uvidíte, že nevedie skrz (3 omazávky).
 10. Juraj nejskôr namiešal (pokud vôbec niečo niešal) chudobnú a hlavne hustú zmes na omazávku, naniesol silnú vrstvu a keď ešte skoro zalúril, no tak mu to kruto popraskalo. Keď sa toto stane, a vrstva drži na stene. Tak je nutné premazať ju 1 az 2 x. Keď základná silná vrstva nedrží, tak oklepať a znovu a poriadne.

Betón

Na 1 m3 štrk 0/22 alebo 0/32 ide 300 kg cementu pevnosti 42,5 MPa. Vodu treba použiť pitnú. Do miešačky sa dá štrk, potom cement, zapne sa miešačka a dolieva voda dovtedy kým nevznikne betónová masa. Voda treba dať čo najmenej. Betón vyliatí do bednenia treba zhutniť.

Hlinená malta

Hlina na stavanie sa rozumie vrstva pod ornicou (v žiadnom prípade nie ornica, tá "nelepí"). Je dostupná takmer všade, až na to, že má rôzne vlastnosti a je v rôznej hĺbke. Takmer v každej dedine existovalo niekedy hlinisko...

No a keďže v každej lokalite je hlina trochu iná, jej príprava na omietky (nielen na pec) alebo na kachliarske využitie má iný recept. Ale nie je to nič zložité...skrátka pre kachliarske účcely treba do každej hliny pridať piesok, lebo na tieto účely má byť hlina "ostrejšia" ako napr. na omietky. Recept nemá nikto presný (iba ak tak na hlinu z jeho lokality), takže treba skúšať. Pomôcť urciť či hlina je správne namiešaná môžu následujúce tri "testy":

 • po vyschnutí by nemali vzniknúť veľké pukliny v spoji
 • z hliny by sa mal dať vytvarovať (nelepí veľmi na ruku, ale drží pokope) v holej ruke namočenej predtým vo vode "šulec", ktorý užívame pri lepení kachlíc
 • pri miešaní pridávame piesok a miešame dovtedy, pokiaľ hlina pri miešaní nevydáva zvuk, v ktorom počuť piesok "šušťanie"
 • Fyzikálne vlastnosti materiálov

  • šamot: 1,6 W/m.K, 1700 kg/m3, 0,24 kWh/kg.K
  • zhutnená hlina: 1,1 W/m.K, 2000 kg/m3, 0,28 kWh/kg.K, 0,006 mm/m.K
  • plné tehly: 0,5 W/m.K, 1300 kg/m3, 0,26 kWh/kg.K
  • duté tehly PK CD2: 0,3 W/m.K, 900 kg/m3, 0,26 kWh/kg.K
  • porfix: 0,15 W/m.K, 600 kg/m3,

  Šamotové tehly

  - dostať v stavebninách. Cenu a rozmery si pozrite v obchode. Napríklad 3 eur/kseura za kus, rozmery 6 x 12 x 25 cm. Ak zoženiete staršie lacné šamotové tehly, môžete ich použiť na ťahy a plášť. Na ohnisko, pád a prvý meter ťahov radšej nové tehly.

  Nákup

  http://vytahy.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=102647#text474

  V lepšej drogérii sotjí šamotová múčka do 0,4 ? do 0,8 ? za 2 kg krabičku, liter vodného skla (Al2SiO3) s koncetráciou cca. 30 % stojí asi 1 ?.

  Možno kúpiť aj hotové zmesy (Rudomal, Rudokit) v nejakom kamnársko krbárskom obchode. Vrecia alebo nádoby s hotovu zmesou vyjdú podľa veľkosti na niekoľko sto Sk (25 nebo 50 kg). Tu sa nemusi už nič pridávať. Možno kúpiť aj malé balenie (1,8 kg) Rudokitu za cca. 1,5 ? (drogérie, železiarstvo) a proste si vec vyskúšať s tehličkami z akumulačiek na nečisto.

  Špárovanie pecí

  http://vytahy.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=102647#text488
  1. Ja vymazávam / špárujem peciarskym tmelom z tuby (biely, čierny, tehlový) cca. 120 až 150 Sk za tubu, ktorá má 300 ml. Tento tmel obvykle vydrží do 1 200 ?C a slúži hlavne na opravu trhlín vo výmurovkách ohnísk, ale dá sa to použiť aj ako špárovačka. Ja to rád používam, aj keď je to omnoho lepší materiál (teplotne) než je treba.
  2. Na povrchu kachlice alias ve špáre mezi kachly je teplota (podle konstrukce kamen) od 70 do 150 C, a proto existuji i tzv. kamnarske silikony. Opet tuba a cena kolem 120 Kc za 300 ml. Tenhle silikon je na teplotu do 200 C. Dela se s nim uplne stejne jako se sanitarnim silikonem (prstik namoceny v mydle, atd.) Teplotne se tomuto materialu neda nic moc vytknout, ale ja osobne ho moc rad nemam. Je to umelina a pri vyssich teplotach to ze zacatku pekne smrdi. Pokud se rozhodnete pro tenhle material, tak prosim opatrne kolem prikladacich dvirek, popelnikovych dvirek a pod. V techto mistech muze teplota (podle konstrukce kamen) dosahovat na vrcholu teplot pres 200 C, takze to bude smrdet primo ukrutne. V techto mistech je treba pouzit tmel.
  3. Bezne sanitarni silikony maji teplotni odolnosti do 80 C, ty tedy v zadnem pripade nepouzivat.
  4. Tzv. venkovni silikon snese od -40 do +150 C. Taky nedoporucuji na kamna pouzivat, pachne a nad 100 C se docela dost smrstuje a odlepi se. Sveho casu jsem si vsechn tyhle matrose vyzkousel. Takze davam informace vsanc, aby jste to nemuseli zkouset znovu. Obchodakova kaminka se vetsinou prodavaji jako stavebnice a soucasti setu je prave i tuba se "silikonem" pro "slepeni kachlu".

10. Fotky a návrhy pecí

75 kWh, ťahy na ležato nad sebou

Táto pec nebola postavená, ide len o návrh pece:

Zvislý rez ohniskom, pohľad zpredu:

Zvislý rez pecou, pohľad z boku:

Vodorovný rez pecou, pohľad zhora:

š x d x v = 1,2 m x 3,2 m x 2 m

Ak je komín pripojený na 8 m izolovaný komín, má účinnosť 80 % a výkon 8 kW. Ak je pripojený na 6 m neizolovaný komín, má účinnosť 60 % a výkon 6 kW. V druhom prípade treba viac pootvoriť klapku, ktorá má aj funkciu plynovej štrbiny.

PrílohaVeľkosť
pec6kWzhora.png8.32 KB
pec6kWzpredu.png23.89 KB
pec6kWzboku.png19.83 KB

Benko - ťahy na ležato nad sebou

PrílohaVeľkosť
01.jpg43.58 KB
02.jpg47.02 KB
03.jpg42.58 KB
04.jpg45.54 KB
05.jpg45.56 KB
06.jpg40.59 KB
07.jpg48.63 KB
08.jpg49.11 KB
09.jpg48.88 KB
10.jpg42.8 KB
11.jpg37.78 KB
12.jpg35.25 KB
13.jpg42.25 KB
14.jpg48.52 KB
15.jpg53.62 KB
16.jpg45.99 KB
17.jpg44.22 KB
18.jpg41.38 KB
19.jpg37.58 KB
20.jpg42.66 KB
21.jpg43.34 KB
22.jpg38.34 KB
23.jpg30.34 KB
24.jpg34 KB

Linky na fotky

Fotky postavených pecí:

1) Mirek Šíma (ťahový systém):
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... .
2) Roman Beno (ťahový systém):
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... .
3) Milan Zlámal (zvonový systém - neoveril som):
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... .

Pán Šíma vyslovene nedovolil zverejnenie svojich fotiek v príručke. Sú tu fotky od pána Benku a to na účely príručky stačí.

11. Ohrev vody

Absorbér

Absorbér je teplovodný výmenník z medených rúrok stočených do hada, priložené na vonkajší plášť pece a zahádzané pár cm hlinenej omietky. S plochou 2 m2 a výkonom 1200 W možno vykurovať menšiu vzdialenú miestnosť, napríklad kúpelňu, alebo naplniť bojler teplou užitkovou vodou.

Umiestňovať teplovodný výmenník do ohniska nie je vhodné, pretože je tam vysoká teplota a voda by mohla vyvrieť. Znižovaním teploty ohniska by sa zasa silne znížila účinnosť pece. Teplovodný výmenník by sa zanášal sadzami, čo by spôsobilo jeho koróziu.

Dobrým riešením je pripojiť hada z medených rúrok na plášť pece, kde teplota neprekračuje 60 ?C. Nie je potrebná žiadna elektrononika a poistné ventily, pretože voda nemôže vyvrieť. Had možno upevniť na zadnú časť pece, kde nebude prekážať a kde iba ohrieva vzduch.

Na 1 m2 teplovodného výmenníka bude potrebná 1/2" nebo 3/4'' Cu rúrka, orientačne 10 m. Polomer ohybu cca 6 (12) cm. Spájanie a spracovanie medených rúrok si môžete pozrieť tu: http://www.youtube.com/watch?v=CY-sgKeZEh4&eurl=http://www.medportal.cz/... Výmenník má výkon asi 600 W/m2. Výmenník sa zahádže hlinou, niekoľko cm. Občas ho treba skontrolovať či hlina nepopraskala alebo nezhrdzaveli rúrky a netečú.

PrílohaVeľkosť
HypokaustOhrevVody.png65.16 KB

12. Ekonomika dreva

Koľko dreva treba na zimu? Za koľko peňazí sa oplatí kúpiť drevo? Oplatí sa kúriť drevom alebo plynom? Takéto otázky kladú ľudia uvažujúci nad kúrení drevom.

Jednotky

ZnačkaNázovPrepočetVýznam
plmplný meterkocka s hranou 1 m vyplnená drevom bez medzier, 1 m3 skutočnej drevnej hmoty ("bez dier")
prmpriestorový meter1 prm = 0,6 až 0,7 plmkocka s hranou 1 m vyplnená čiastočne drevom s medzerami, napr. drevo v lese zložené do "metrov"
prmssypaný priestorový meter1 prms = cca 0,4 plm1 m3 voľne uloženého sypaného (nezhutňovaného) drobného nebo drveného dreva

Učinnosť vykurovacích zariadení

 • otvorený krb: 10 %
 • krbová vložka: 60 %
 • kotol na drevo: 60 %
 • akumulacna pec na drevo: 80 %
 • splyňovací kotol na drevo: 80 %

Vlhkosť a teplo z dreva

Drevo by sa malo voľne sušiť 2 roky, minimálne 1 leto, čerstvé mäkké drevo nehorí.

Obsah vody v dreve:

 • čerstvé drevo: 50 %
 • 1 rok sušené: 30 %
 • 2 roky sušené: 20 %

Pre mäkké drevo:

 • vlhkost [%] - spalné teplo [kWh/kg] - hustota [kg/m3]
 • 1 - 5,2 - 355
 • 10 - 4,6 - 375
 • 20 - 4,0 - 400
 • 30 - 3,4 - 425
 • 40 - 2,8 - 450
 • 50 - 2,3 - 530

Hustota čerstvého / voľne sušeného dreva (kg/m3)

 • agát biely 870 / 750
 • borovica čierna 900 / 670
 • borovica douglaska 910 / 570
 • borovica hladká 520 / 400
 • borovica lesná 700 / 520
 • brest 950 / 700
 • breza 940 / 600
 • buk 990 / 720
 • dub cer 1110 / 850
 • dub letný a zimný 1000 / 760
 • hrab 1080 / 820
 • jaseň 920 / 720
 • javor klen 980 / 660
 • javor mliečny 870 / 650
 • jelša 690 / 520
 • jedľa 1000 / 460
 • lipy 730 / 520
 • pagaštan konský 910 / 570
 • smrek 740 / 470
 • smrekovec 760 / 600
 • topoľ čierny 840 / 450
 • vŕba 1000 / 450

Čo znižuje účinnosť kúrenia s drevom

 • Čerstvé drevo nehorí. Treba ho voľne sušiť 1 - 2 roky. Narezané kláty sa dajú poukladať pod prístrešok. Suché kláty sa ľahšie rúbu.
 • Studené drevo prinesené z vonku nasáva vzdušnú vlhkosť v dome. Je dobré ho pred pálením nechať zohriať v dome aspoň 1 deň, v mrazoch 2 dni.
 • Studený externý vzduch znižuje účinnosť spaľovania. Treba ho zohriať napríklad dlhou rúrou cez základy, privedením do obstavby krbu, privedením do kanála medzi obstavbou a jadrom pece.
 • Malé množstvo privádzaného spaľovacieho vzduchu znižuje účinnosť spaľovania, drevo sa premieňa na sadze a dechat, do komína odchádza veľa CO. Veľké množstvo vzduchu spôsobuje ochladzovanie ohniska a nižšiu účinnosť predávania tepla do vykurovania domu. Množstvo vzduchu sa obvykle reguluje pomocou klapiek. Napríklad pri ručnom nastavení krbu treba klapy pre vzduch a komín otvoriť pred zapálaním ohňa. Po nahriatí komína treba zavrieť komínovú klaku, tá má v sebe malý otvor. Pri doháraní možno priškrtiť prívod vzduchu. Elektricky riadené klapky využívajú snímač CO v komíne. V akumulačnej peci môže byť zakurovacia klapka ktorá premostí ťahy a tým zmenší tlakové straty. Uzavretím prívodu externého vzduchu po dohorení sa zamedzí tepelným stratám.
 • Popol obmedzuje prúdenie vzduchu. Krb treba vyčistiť od popola po niekoľkých kúreniach, akumulačnú pec raz za rok.

Príklady výpočtov

Príklad 1: Aké sú porovnateľné ceny za
a) smrek metrovica za 20 eur/prm a buk metrovica?

20 eur/prm . (720 kg/m3 : 470 kg/m3) = 30 eur/prm
b) ukladaný porúbaný buk za 60 eur/prm, a sypaný porúbaný buk?
60 eur/prm . (0,40 : 0,60) = 40 eur/prms

Príklad 2: Akumulačnou pecou treba pokryť stratu domu 10 MWh. Koľko priestorových metrov a) bukového b) smrekového dreva treba, ak bude sušený 2 roky?

a) buk
objemová hmotnosť metrovice = 720 kg/m3 . 0,60 = 430 kg/prm
spalné teplo = 4,2 kWh/kg . 430 kg/prm = 1 806 kWh/prm
množstvo dreva = 10 000 kWh : (1 806 kWh/prm . 0,8) = 6,9 prm

b) smrek
objemová hmotnosť metrovice = 400 kg/m3 . 0,60 = 240 kg/prm
spalné teplo = 4,0 kWh/kg . 240 kg/prm = 960 kWh/prm
množstvo dreva = 10 000 kWh : (960 kWh/prm . 0,8) = 13,0 prm

Príklad 3: Krbom treba pokryť stratu domu 10 MWh. Koľko priestorových metrov smrekového dreva treba, ak je sušený a) 2 roky, b) 1 rok?

a) 2 roky sušené
objemová hmotnosť metrovice = 400 kg/m3 . 0,60 = 240 kg/prm
spalné teplo = 4,0 kWh/kg . 240 kg/prm = 960 kWh/prm
množstvo dreva = 10 000 kWh : (960 kWh/prm . 0,6) = 17,4 prm

b) 1 rok sušené
objemová hmotnosť metrovice = 425 kg/m3 . 0,60 = 255 kg/prm
spalné teplo = 3,4 kWh/kg . 255 kg/prm = 867 kWh/prm
množstvo dreva = 10 000 kWh : (867 kWh/prm . 0,6) = 19,2 prm

Príklad 4: Aká je cena 1 kWh tepla pre 2 roky sušený smrek za 25 eur/prm spálený a) v krbe a b) v splyňovacom kotli?

objemová hmotnosť metrovice = 400 kg/m3 . 0,60 = 240 kg/prm
spalné teplo = 4,0 kWh/kg . 240 kg/prm = 960 kWh/prm
jednotková cena energie = 25 eur/prm : 960 kWh/prm = 0,026 eur/kWh

a) v krbe
jednotková cena tepla = 0,026 eur/kWh : 60 % = 0,043 eur/kWh

b) v splyňovacom kotoli
jednotková cena tepla = 0,026 eur/kWh : 80 % = 0,033 eur/kWh

Príklad 5: Aká je ročná úspora peňazí za energie pri kúrení krb + smrek za 25 eur/prm, a a) kondenzačný kotol + plyn, b) priamy elektrický ohrev? Treba pokryť stratu 10 MWh.

a) drevo - plyn
cena tepla krb + smrek = 0,043 eur/kWh
cena tepla kondenzačný kotol + plyn = 0,060 eur/kWh
úspora = 10 000 kWh . (0,060 - 0,043) eur/kWh = 170 eur

b) drevo - elektrina
cena tepla krb + smrek = 0,043 eur/kWh
cena elektriny = 0,113 eur/kWh
úspora = 10 000 kWh . (0,113 - 0,043) eur/kWh = 700 eur


Pozrite si aj porovnanie cien tepla pre rôzne palivá.

13. Tabuľky so vzorcami

Tabuľky obsahujú vzorce, ktoré umožňujú vypočítať danú úlohu. zapisuje sa do bielych okienok. Listy sú zamknuté bez hesla. Tabuľky si môžete otvoriť pomocou programu OpenOffice, ktorý je zadarmo http://sk.openoffice.org/ .

Dávka dreva

Tu je tabuľka so vzorcami na výpočet dávky dreva pre rôzne teploty von a intervaly nakladania: DavkaDreva.ods.

obrázok: Ukážka tabuľky:

PrílohaVeľkosť
intervalyNakladania.ods12.66 KB
intervalyNakladania.png15.29 KB
DavkaDreva.ods16.89 KB
DavkaDreva.png21.18 KB

Kolísanie teploty v dome

Kolísanie teploty si môžete nasimulovať pomocou tabuľky KolisanieTeploty.ods.

Praktické výpočty

Výkon pece kolíše. Po spálení dávky dreva vzrastie a potom klesá. Napríklad:

Preto kolíše aj teplota v dome, napríklad:

Kolísanie teploty v dome môžeme obmedziť:

 1. väčšou tepelnou kapacitou domu (steny z kameňa, betónu, plných tehál, vápnocementu, alebo betónový strop, betónový poter podlahy, akumulačná stena, hrubé hlinené omietky),
 2. menšími tepelnými stratami domu (izolácie domu, rekuperácia vetraného vzduchu, nižšia teplota, malý a kompakltný dom),
 3. skrátením doby nakladania do pece.

Príklad1: Nasleduje porovnanie teplôt v 2 domoch s rôznou kapacitou, dom1: 5 kWh/K, dom2: 15 kWh/K. Straty domu sú 100 W/K, teplota je von stabilne -5 ˚C. Interval nakladania do pece je 8 hodín.

Vidíme že pri 3-násobnej kapacite domu je výkyv teplôt zhruba tretinový.

Príklad2: Nasleduje porovnanie 3 inervalov kúrenia: 8, 12 a 24 hodín pre dom1 (5 kWh/K) z príkladu1.

Vidíme že pri dvojnásobnom intervale je výkyv teplôt zhruba dvojnásobný, pri trojnásobnom trojnásobný.

Príklad3: Tu je simulácia pre dom2 (15 kWh) z príkladu1.

Príklad4: Znížením strát domu1 (5kWh) z príkladu1 (100 W/K) na 50 W/K sa znížia aj výkyvy teplôt.

Vidíme že znížením strát na polovice klesli aj výkyvy teplôt zhruba na polovicu.

Záver: Pec je vhodná do starých kamenných domov aj do novostavieb. Bežne možno dosiahnúť teplotu v dome s výkyvom niekoľko desatín stupňa. Iba pri malej kapacite domu, veľkých stratách a dlhých intervaloch nakladania dochádza k výkyvu rádovo 1-ky ˚C.

PrílohaVeľkosť
KolisanieTeploty1.png8.42 KB
KolisanieTeploty2.png9.04 KB
KolisanieTeploty3.png11.82 KB
KolisanieTeploty4.png14.89 KB
KolisanieTeploty5.png13.88 KB
KolisanieTeploty6.png13.81 KB
KolisanieTeploty.ods39.92 KB

Objem vykurovacieho vzduchu

Tu je tabuľka na výpočet objemového toku potrebného na teplovzdušné vykurovanie: ObjemVykurovaciehoVzduchu.ods

obrázok: Ukážka tabuľky:

PrílohaVeľkosť
ObjemVykurovaciehoVzduchu.ods9.62 KB
ObjemVykurovaciehoVzduchu.png4.83 KB

Tepelný tok obstavby

Tabuľka na výpočet tepelného toku cez stenu: prenos_tepla_z_pece.ods.

Postup výpočtu

Vpisujú sa hodnoty teplôt do žltých okienok, kým všetky tri tepelné toky [W/m2], napísané modrou farbou, nie sú rovnaké. Napríklad:

šamotová tehla 6 cm:

Tehla plná TP20:

Duté tehly:

1 dutina:

2 dutiny:

3 dutiny:

Šamot 6 cm a hlinená omietka 2 cm:

Výmenník tepla pod omietkou

Ak chceme umiestniť tepelný výmenník s rúrkami a vodou na šamotový plášť 6 cm, výmenník zakryjeme 5 cm hlinenou omietkou. Bude náš zaujímať či nevyvrie voda vo výmenníku:

Záver: Výmenník bude mať v priemere teplotu 76 ?C, voda za bežných okolností nevyvrie.

Viacvrstvový plášť

Pre akumulačnú pec s plášťom môžem pre vzduch uvažovať tieto hodnoty:

 1. vzduchová medzera široká 5 cm v plášti, alfa =
  - vodorovná hore: 6,25
  - svislá: 5,5
  - vodorovná dole: 4,35
 2. vonkajší povrch plášťa:
  - vodorovný hore: 10
  - svislý: 7,7
  - vodorovná dole: 5,9
 3. Tepelný tok cez viacvrstvový plášť môžeme odhadnúť pomocou súčtu tepelných odporov, porovnaním s odpormi v tejto tabuľke:

  MateriálR
  šamot 6 cm0,038
  plná tehla 6,5 cm0,12
  1 dutinová tehla s VC maltou0,29
  hlinená omietka 1 cm0,012
  hlinená omietka 5 cm0,063

  Napríklad máme šamotový plášť, na ňom výmenník s rúrkami a vodou a na tom 5 cm omietky. Tepelný odpor 6 cm šamotu a 5 cm hliny je porovnatelný s plnou tehlou 6,5 cm (TP20). Tepelný tok cez plášť bude 400 W/m2, z výmenníku môžeme oberať orientačne 600 W/m2.

  Hodnoty emisivity bežných materiálov

  Zdroj informácií: http://termo.webnode.sk/zaujimavosti/emisivita/

  Hliník, leštený 0,05
  Hliník, hrubý povrch 0,07
  Hliník, silno zoxidovaný 0,25
  Azbestová doska 0,96
  Azbestová tkanina 0,78
  Azbestový papier 0,94
  Azbestový plát 0,96
  Mosadz, matná, zašlá 0,22
  Mosadz, leštená 0,03
  Tehla, bežná 0,85
  Tehla, glazovaná, hrubá 0,85
  Tehla, žiarovzdorná, hrubá 0,94
  Bronz, porézní, hrubý 0,55
  Bronz, leštený 0,1
  Uhlík, čištený 0,8
  Litina, hrubý odliatok 0,81
  Uholný prach 0,96
  Chrom, leštený 0,1
  Jíl, vypálený 0,91
  Beton 0,54
  Meď, leštená 0,01
  Meď, komerčne vyleštená 0,07
  Meď, zoxidovaná 0,65
  Meď, čierno zoxidovaná 0,88
  Elektrotechnická páska, čierna plastová 0,95
  Glazúra ** 0,9
  Umakart 0,93
  Zmrzlá zemina 0,93
  Sklo 0,92
  Sklo, matné 0,96
  Zlato, leštené 0,02
  Ľad 0,97
  Železo, za tepla válcované 0,77
  Železo, zoxidované 0,74
  Železo, galvanizovaná tabuľa, leštená 0,23
  Železo, galvanizovaná tabuľa, zoxidovaná 0,28
  Železo, lesklé, leptané 0,16
  Železo, kované, leštené 0,28
  Bakelit, lakovaný 0,93
  Lak, čierny, matný 0,97
  Lak, čierny, lesklý 0,87
  Lak, biely 0,87
  Lampová čerň 0,96
  Olovo, šedé 0,28
  Olovo, zoxidované 0,63
  Olovo, červené, práškové 0,93
  Olovo, lesklé 0,08
  Ortuť, čistá 0,1
  Nikel, poniklovaná litina 0,05
  Nikel, čistý, leštený 0,05
  Náter so strieborným povrchom** 0,31
  Náter, olejový, priemerný 0,94
  Papier, čierny, lesklý 0,9
  Papier, čierny, matný 0,94
  Papier, biely 0,9
  Platina, čistá, leštená 0,08
  Porcelán, glazovaný 0,92
  Kremeň 0,93
  Pryž 0,93
  Šelak, čierny, matný 0,91
  Šelak, čierny, lesklý 0,82
  Sneh 0,8
  Oceľ, galvanizovaná 0,28
  Oceľ, silno zoxidovaná 0,88
  Oceľ, čerstvo válcovaná 0,24
  Oceľ, hrubý povrch 0,96
  Oceľ, zrezivelá 0,69
  Oceľ, poniklovaná tabuľa 0,11
  Oceľ, válcovaná tabuľa 0,56
  Lepenka 0,92
  Cín, leštený 0,05
  Wolfram 0,05
  Voda 0,98
  Zinková tabuľa 0,2

  *Emisivity takmer všetkých materiálov sú merané pri teplote 0 °C a pri pokojovej teplote se nijako zásadne nelíšia.

  **Náter so strieborným povrchom je meraný pri teplote 25 °C a glazurový náter pri 27 °C.

  Fyzikálny model

  Využíva sa tu spojitosť výkonu, teda že výkon prechádzajúci z jadro do plášťa, výkon prechádzajúci plášťom a výkon vystupujúci z plášťa do miestnosti je rovnaký.

  Použité vzorce

  Fí - je tepelný tok [W/m2]

  Prenos tepla žiarením: Fí = epsilon . 5,67 . (T/100)4 ..... kde epsilon - je emisivita materiálu, S - plocha telesa, T - termodynamická teplota [K]. Emisivita ? je schopnosť materiálu vyžarovať teplo žiarením, ? má hodnotu od 0 do 1. Napríklad liatina, alebo stena má epsilon = 0,8 - 0,9, leštený nerez alebo hliník ? = 0,1 - 0,2. Emisivita sa obvykle číselne rovná absorbčnej schopnosti A.

  Prenos tepla prúdením: P = alfa . dT ..... kde alfa je koeficient prenosu prúdením, koeficienty sú uvedené nižšie, dT je rozdiel teplôt medzi stenou a vzduchom [K, C].

  Prenos tepla vedením: P = dT . lambda / d ..... kde dT je rozdiel teplôt na protiľahlých stranách materiálu, ? je súčiniteľ tepelnej vodivosti materiálu, d je šírka materiálu.

  Medzi jadrom a vnútrom plášťa sa prenáša teplo žiarením a prúdením, cez plášť sa prenáša teplo vedením, medzi plášťom a miestnosťou sa opäť prenáša žiarením a prúdením. Výsledný žiarivý tok medzi dvoma stenami je daný rozdielom žiarevých tokov jednotlivých stien.

  Izolačná obstavba a teplovzdušný odber tepla

  Priemerný výkon pece závisí iba od množstva spáleného dreva a intervalov jeho nakladania. Pri použití izolačných tehál treba upraviť aj intervaly nakladania.

  Materiál plášťa ovplyvňuje rýchlosť chladnutia pece, teda teplotné výkyvy. Tepelne vodivý materiál chladne rýchlo, výkyvy sú väčšie. Tepelne izolačný materiál chladne pomalšie, pec hreje stabilnejšie, ale pri vysokých hodnotách tepelného odporu sa prehrieva jadro. Priemerný výkon je daný teplotou jadra a tepelným odporom plášťa. Jadro musí byť teplejšie aby dostalo cez tepelný odpor plášťa priemerný výkon. Iným spôsobom ako stabilizobať výkon pece je zvýšiť hmotnosť jadra. Voľba vhodného materiálu plášťa ušetrí tony drahého šamotu do jadra. Napríklad 3,5 tonové šamotové jadro a 6 cm šamotový plášť môže hriať rovnako stabilne ako 1,8 tonové jadro a plášť z dutých tehál.

  Pec môže vykurovať viac miestností, pričom v každej môže byť iná plocha plášťa a požadovaný výkon pece. Dá sa to dosiahnúť rôznymi materiálmi v plášti.

Vztlak komína

Vztlak komína možno vypočítať pomocou tabuľky: http://www.klasici.sk/sites/default/files/VztlakKomina.ods . Ťah komína dostaneme po odpočítaní tlakových strát pri prúdení spalín cez komín. Tlakovés traty možno vypočítať tu: http://qpro.cz/?id=Ztraty-trenim-ve-vzduchotechnickem-potrubi.

Tabuľka pre vztlak je určená pre drevo, a dá sa použiť aj pre zemný plyn. Do tabuľky dosadíme:

 • výšku - dĺžka komínovej vložky, alebo časti ktorú počítame
 • výkon spotrebiča - na aký ho chceme prevádzkovať
 • teplota vstupu - asi koľko stupňov má dym opúšťajúci vykurovacie teleso
 • emisivita - vlastnosť materiálu vyžarovať teplo, pre neizolovanú rúru je nerez ?r = 0,1 , šamot ?r = 0,75.
 • teplota vzduchu von - ťah komína je menší ak je vonku teplo

Výpočet vztlaku pre izolovaný komín nie je doriešený, ale môžete ho odhadnúť tak, že dosadíte hrúbku izolácie, a skutočný vztlak komína sa bude nachádzať v itnervale vztlakov, ktoré dostaneme po dosadení emisivity povrchu komína, napríklad ?r = 0,8, a nulového vyžarovania ?r = 0. Ukážka tabuľky:

Fyzikálny model

 • normálne podmienky pre pyn: 0 C, 104 kPa
 • vlastnosti šamotu:
  - tepelná kapacita: 0,43 Wh/K.kg
  - hustota: 1 850 kg/m3
  - súčiniteľ tepelnej vodivost: 1,25 W/K.m
 • horenie:
  - teplota ohniska: 950 C
  - výhrevnosť dreva obvykle: 4 kWh/kg
  - chemická reakcia: C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O
  - zloženie vzduchu: 78 % N2, 21 % O2.
  - zloženie spalín: 67 % N2, 17 % H2O, 17 % CO2
  - objem 1 molu plynu za normalnych podmienok: 22,4 litrov
  - mólové hmotnosti zložiek horenia:
  ... mn (C6H12O6) = 6.6 + 12.1 + 6.8 = 96 g/mol
  ... mn (O2) = 2.8 = 16 g/mol
  ... mn (vzduch) = 0.78 . 14 + 0.22 . 16 = 14.4 g/mol
  ... mn (spaliny) = (0,667 . 14 + 0,167 . 10 + 0,167 . 22) = 9,338 + 1,67 + 3,674 = 14,68 g/mol
 • VZDUCH
  - na 1 mol dreva treba 6 molov kyslíku
  - množstvo kyslíku mol za sekundu dostaneme z hodnoty pre drevo vynásobením x6
  - objem kyslíka litre za sekundu = - kyslík zaberá 21 % objemu vzduchu
  - množstvo vzduchu litre za sekundu dostaneme z hodnoty pre kyslík delené 21 %
 • SPALINY - hustota za normálnych podmienok: ro0 = 14,68 g/mol / 22,4 l/mol = 0,655 g/l = 0,655 kg/m3
  - hustota pri teplote t: ro = ro0 . T0 / T = ro0 . (t0+273,15) / (t+273,15) = ro0 . 273,15 / (t+273,15).
  Vychádzam zo stavovej rovnice pre ideálny plyn: p.V/T = konšt.
 • ŤAH KOMÍNA
  p = h . ?? . g ... [Pa, m, kg/m3, m/s2], kde h ? účinná výška komína, ?? ? rozdiel hustoty vonkajšieho vzduchu a priemernej hustoty spalín v komíne, g ? gravitačné zrýchlenie, g = 9,81 m/s2.
  Približný vzorec, dosadením vzrocov pre výpočet objemu spalín vznikne:
  p = h . (?0 . 273,15 / (t2+273,15) + ?0 . 273,15 / (t2+273,15)) . 9,81 m/s2 / 2
  p = 5 . h (273 / (t2+273) + 273 / (t1 + 273)) ... [m, ?C, ?C] kde h - je účinná výška komína, t2 je teplota ústia komína nad strechou, t1 teplota ústia komína pri spotrebiči.
PrílohaVeľkosť
VtlakKomina.png97.55 KB
VztlakKomina.ods30.58 KB

Výpočet jadra pece

Tu je tabuľka pre výpočet vlastností jadra pece v závislosti od dávky dreva: VypocetJadraPece.ods.

obrázok: Ukážka tabuľky:

PrílohaVeľkosť
VypocetJadraPece.ods14.89 KB
VypocetJadraPece.png22.33 KB

14. Linky

 1. ukážka splyňovania dreva: www.youtube.com/watch?v=pyofhLYYVC8
 2. komíny: časti: www.lacnekominy.sk/cache/images/tmp/icopal_wulkan_c_lacnekominy_b_6018e_... , http://www.lacnekominy.sk/cache/images/tmp/galeria_lacnekominy_b_a7f8a_8... , postup stavby: http://www.lacnekominy.sk/komin-nexx/navody/
 3. spájanie medených rúrok: www.youtube.com/watch?v=CY-sgKeZEh4
 4. výpočet tlakových strát: potrubie: http://qpro.cz/?id=Ztraty-trenim-ve-vzduchotechnickem-potrubi , pravé uhly: http://qpro.cz/?id=Tlakova-ztrata-mistnimi-odpory
 5. tepelné výpočty pre budovu: www.stavebnictvi3000.cz/vypocty/
 6. diskusie: na TZB: http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=2 , eFilip: www.e-filip.sk/Default.aspx?contentID=1010&sortBy= , Kachlová kamna svépomocí na TZB: http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=102647
 7. zalievané ťahy: www.youtube.com/watch?v=S9nau8S08U8 , www.ofenbaufachmarkt.de/gross.html
 8. stránka kachliara z Veľkého Rovného: www.kachliar.sk
 9. firma na stavbu pecí: http://www.krby-juko.sk/referencie.phtml?id5=13445
 10. palivové drevo www.jurovcik.sk/produkty-palivove.html
 11. klapka yokr: http://www.jokr.cz/shop.php?akce=cisloproduktu&id=2007120911
 12. teplomer spalín
 13. stavebné tabuľky: http://www.stavebni-tabulky.cz/
 14. teplovodný výmenník na dymovod: http://www.pece-krby.sk/krbove-vlozky/teplovodne-vymenniky/teplovodny-vy...
 15. Fotogaléria stavby a montáže kachľového sporáku: http://www.bd-krby.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=88&It...
 16. lepenie kachlíc hlinou: http://www.youtube.com/watch?v=kPbprpfQGVY
 17. Fínska pec, fotky zo stavby: http://nase-slamenka.webnode.cz/jak-to-jde/finska-pec/ , http://finskepece.webs.com/

Nedokončené

3. Situácia v Československu

Pred sto rokmi sa u nás používali pece bežne. Neboli vždy určené len na vykurovanie. Boli to aj pece na chleba a kachľové sporáky. Mali mizernú účinnosť, pár desiatok %. Ešte po druhej svetovej vojne sa stavali nové domy s kachlovými pecami a sporákmi. Boli obvykle roštové, na uhlie a drevo.

S postupnou plynofikáciou a elektrifikáciou, kôli lacnému plynu a elektrine, začali ľudia kúriť v iných zariadeniach. Staré pece búrali, získali tým miesto v izbe. V nových domoch a panelákoch už bolo plynové, elektrické či ústredné vykurovanie. Po 40 rokoch už len málo ľudí používa pece. Stavať ich už vie málokto. Tradícia bola prerušená. Novo vytvorené cechy organizujú školenia.

Oproti tomu v Rakúsku prebiehal 40 rokov výskum. Začali sa stavať moderné pece s vysokou účinnosťou, ktoré sa nezanášajú popolom a sú ekologické. Sú relatívne lacné a rozšírené, môže si ich dať postaviť ktokoľvek. Stavba pecí je tam remeslo ako každé iné. Pec môže byť spustená do prevádzky až po zmeraní jej účinnosti, ktorá nesmie byť menšia ako 80 %. Zákazník zaplatí až potom.

Po roku 1989 zopár firiem na Slovensku a v Čechách zistilo, že by sa zo stavby pecí dal spraviť dobrý biznis. Pece sa stali hitom bohatých ľudí, ktorí sú ochotní platiť viac. Niečo tak obyčajné, čo kedysi mal každý, sa stalo luxusným tovarom. Cena pece vyletela na štvrť milióna korún. Za to sa dá už kúpiť kvalitné auto! Stavitelia pecí sa začali združovať do cechov, kde časť školenia obsahovala inštrukcie na utajovanie postupov, stráženie tajomstva.

Ak sa niekto rozhodne kúriť drevom a chce mať sálavú pec, začne hľadať po internete, knižniciach, pýtať sa známych. Avšak nič nenájde. Ak si zoženie kachliara a má smolu, tak mu postupne navyšuje cenu, chce obrovské zálohy a nakoniec pec po pár rokoch nefunguje, na čo sa peciar bráni dvojročnou zárukou podľa občianskeho zákonníka. Je to na smiech, lebo životnosť pecí je aj 100 rokov, do dnes sa kúri v starých peciach. Pece sú postavené z lacných materiálov a ich stavba je obyčajná murárčina. Treba vedieť pec navrhnúť. Ako prvý zverejnil informácie v Čechách pán Šíma.

10. Teplovzdušné vykurovanie

Pec možno pripojiť na teplovzdušné rozvody, a tak vykúriť väčší dom. Pec sa obstavia izolačnou obstavbou, napríklad z porobetónom. Materiál a šírka obstavby sa volí tak, aby straty pece neboli väčšie ako minimálna strata miestnosti v ktorej je pec umiestnená. To aby sa miestnosť zbytočne neprehrievala. Výkon pece na teplovzdušné vykurovanie je orientačne 700 W/m2. Vykurovanie sa dimenzuje na teplotu vykurovacieho vzduchu 120 ?C.

Fyzikálny model komína

Fyzikálny model

 • normálne podmienky pre pyn: 0 ?C, 104 kPa
 • vlastnosti šamotu:
  - tepelná kapacita: 1 000 J/?C.kg = 0,28 Wh/?C.kg
  - hustota: 2 000 kg/m3
  - súčiniteľ tepelnej vodivost: 1,56 W/?C.m
 • horenie:
  - teplota ohniska: 950 ?C
  - výhrevnosť dreva obvykle: 4 kWh/kg
  - chemická reakcia: C6H12O6 + 6O2 ? 6CO2 + 6H2O
  - zloženie vzduchu: 78 % N2, 21 % O2.
  - zloženie spalín: 67 % N2, 17 % H2O, 17 % CO2
  - objem 1 molu plynu za normalnych podmienok: 22,4 litrov
  - mólové hmotnosti zložiek horenia:
  ... mn (C6H12O6) = 6.6 + 12.1 + 6.8 = 96 g/mol
  ... mn (O2) = 2.8 = 16 g/mol
 • SPALINY
  - zloženie: N2 ? 66,7 %, H2O ? 16,7 %, CO2 ? 16,7 %.
  - mólová hmotnosť zložiek: N2: 2 . 7 = 14 g/mol, H2O: 2 . 1 + 8 = 10 g/mol, CO2: 6 + 2 . 8 = 22 g/mol
  - mólová hmotnosť spalín: n = (0,667 . 14 + 0,167 . 10 + 0,167 . 22) = 9,338 + 1,67 + 3,674 = 14,68 g/mol
  - hustota za normálnych podmienok: ?0 = 14,68 g/mol / 22,4 l/mol = 0,655 g/l = 0,655 kg/m3
  - hustota pri teplote t: ? = ?0 . T0 / T = ?0 . (t0+273,15) / (t+273,15) = ?0 . 273,15 / (t+273,15).
  Vychádzam zo stavovej rovnice pre ideálny plyn: p.V/T = konšt.
 • ŤAH KOMÍNA
  p = h . ?? . g ... [Pa, m, kg/m3, m/s2], kde h ? účinná výška komína, ?? ? rozdiel hustoty vonkajšieho vzduchu a priemernej hustoty spalín v komíne, g ? gravitačné zrýchlenie, g = 9,81 m/s2.
  Približný vzorec, dosadením vzrocov pre výpočet objemu spalín vznikne:
  p = h . (?0 . 273,15 / (t2+273,15) + ?0 . 273,15 / (t2+273,15)) . 9,81 m/s2 / 2
  p = 5 . h (273 / (t2+273) + 273 / (t1 + 273)) ... [m, ?C, ?C] kde h - je účinná výška komína, t2 je teplota ústia komína nad strechou, t1 teplota ústia komína pri spotrebiči.

Návrh komína

Pracuje sa na odvodzovaní vzorcov, tabuľka bude vytvorená potom.

 1. Chemické rovnice horenia:
  - drevo, slama: C6H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O
  - zemný plyn, metán: CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O
  - čierne uhlie, koks: C + O2 -> CO2
 2. Zväčšenie objemu spalín chemickou reakciou horenia: kvs:
  - drevo: 1 mol O2 + 4 moly N2 -> 2 moly spalín + 4 moly N2 ... kvs = 6/5 = 1,2
  - metán: 1 mol O2 + 4 moly N2 -> 1,5 mola spalín + 4 moly N2 ... kvs = 5,5/5 = 1,1
  - uhlie: 1 mol O2 + 4 moly N2 -> 1 mol spalín + 4 moly N2 ... kvs = 5/5 = 1
 3. Zväčšenie objemu spalín ohriatím v ohnisku na teplotu t: kvt:
  vychádzame zo stavovej rovnice pre ideálny plyn: p.V/T = konšt. = p0.V0/T0, potom pri konšt. tlaku p = p0:
  V = V0 . T / T0 = V0 . (t + 273) / (t0 + 273)
  koeficient tepelného zväčšenia objemu spalín: kvt = (t + 273) / 273 ... [-; °C, t0 = 0 °C]
 4. Zväčšenie hmotnosti spalín chemickou reakciou horenia: kms:
  mólove hmotnosti: N2 = 28 g/mol, O2 = 32 g/mol, CO2 = 44 g/mol, H2O = 18 g/mol
  - vzduch: 1 mol O2 + 4 moly N2 = 1 . 32 + 4 . 28 = 144 g
  - spaliny dreva: 1 mol CO2 + 1 mol H2O + 4 moly N2 = 1 . 44 + 1 . 18 + 4 . 28 = 174 g ... kms = 174/144 = 1,21
  - spaliny metánu: 0,5 mol CO2 + 1 mol H2O + 4 moly N2 = 0,5 . 44 + 1 . 18 + 4 . 28 = 152 g ... kms = 152/144 = 1,06
  - spaliny uhlia: 1 mol CO2 + 4 moly N2 = 1 . 44 + 4 . 28 = 156 g ... kms = 156/144 = 1,08
 5. Množstvo spáleného paliva za sekundu:
  E = výhrevnosť paliva pri dokonalom horení s účinnosťou 100%: drevo 20% vlhkosti 15 MJ/kg = 4,2 kWh/kg, zemný plyn 28 MJ/kg = 7,8 kWh/kg, uhlie 30 MJ/kg = 8,3 kWh/kg
  VO = výkon ohniska, napr. 100 kW 
  - množstvo spáleného paliva v kilogramoch za hodinu: mp1h = VO / E ... [kg/h; kW, kWh/kg]
  - množstvo spáleného paliva v gramoch za sekundu: mp1s = mp1h . 1000 / 3600 ... [g/s; kg/h]
  - mólová hmotnosť palív mnp: drevo C6H12O6 = 180 g/mol, metán CH4 = 16 g/mol, uhlie C = 12 g/mol
  - mólové množstvo paliva za sekundu: np1s = mp1s / mnp ... [mol/s; g/s, g/mol]
 6. Množstvo nasávaného vzduchu:
  Na 1 mol paliva treba:
  - drevo: 6 molov O2 + 24 molov N2 = 30 molov vzduchu
  - metán: 2 moly O2 + 8 molov N2 = 10 molov vzduchu
  - uhlie: 1 mol O2 + 4 moly N2 = 5 molov vzduchu
  Molová hmotnosť vzduchu za sekundu nv1s:
  - drevo: nv1s = 30 . np1s ... [mol/s; mol/s] = 30 . mp1s / mnp = 0,02 . P ... [mol/s; kW]
  - metán: nv1s = 10 . np1s ... [mol/s; mol/s] = 10 . mp1s / mnp = 0,036 . P ... [mol/s; kW]
  - uhlie: nv1s = 5 . np1s ... [mol/s; mol/s] = 5 . mp1s / mnp = 0,028 . P ... [mol/s; kW] 
  Objem vzduchu s teplotou 0 ?C za sekundu V01s:
  1 mol každého plynu pri 0 °C a bežnom tlaku 1 atm (101 kPa) má objem 22,4 litra
  - drevo: V01s = 22,4 . nv1s ... [liter/s; mol/s] = 22,4 . 0,021 . P = 0,47 . P ... [liter/s; kW]
  - metán: V01s = 22,4 . nv1s ... [liter/s; mol/s] = 22,4 . 0,036 . P = 0,81 . P ... [liter/s; kW]
  - uhlie: V01s = 22,4 . nv1s ... [liter/s; mol/s] = 22,4 . 0,028 . P = 0,62 . P ... [liter/s; kW]
 7. Objemový tok spalín pri teplote t a palive kvs:
  Vt1s = V01s . kvt . kvs ... [liter/s; liter/s, -, -]
 8. Mólová hmotnosť a hustota plynov:
  - vzduch: 78% N2 + 21% O2 = 29 g/mol
  - spaliny dreva: 66% N2 + 17% H2O + 17% CO2 = 29 g/mol
  - spaliny metánu: 73% N2 + 9% CO2 + 18% H2O = 27,6 g/mol
  - spaliny uhlia: 78% N2 + 21% CO2 = 31,2 g/mol
  - hustota vzduchu s teplotou 0 ?C: ?0 = mn / V0 = 29 g/mol / 22,4 litra/mol = 1,29 g/liter
  - hustota spalín s teplotou t: ?t = 1,29 . kms / (kvt . kvs) ... [g/liter = kg/m3]
 9. Hmotnostný tok spalín pri teplote t:
  mt = V0 . ?t
 10. Tepelná kapacita c:
  zložky spalín: N2 = 1 000 J/kg.K, CO2 = 1 237 J/kg.K, H2O = 4180 J/kg.K
  - spaliny dreva: c = 0,66 . 1000 + 0,17 . 4200 + 0,17 . 1237 = 1 600 J/kg.K
  - spaliny metánu: c = 0,73 . 1000 + 0,18 . 4200 + 0,09 . 1237 = 1 600 J/kg.K
  - spaliny uhlia: c = 0,80 . 1000 + 0,2 . 1237 = 1 050 J/kg.K
 11. Časová konštanta ochladzovania plynov v komíne ?:
  ? = energia spalín / tepelný tok cez plášť = rozdiel teplôt . tepelná kapacita . hmotnosť spalín / tepelny tok
  ? = ?T . c . m / Pe = ?T . c . V . ? / U . S = ?T . c . ?.r2.d . ? / U . 2.?.r.d
  ? = R . ?T . c . r / 2 ... [sekunda; m2.K/W, ?C, J/kg.K, meter], kde R - tepelný odpor komína, ?T - teplota spalín (rozdiel teplôt spalín a vonkajšieho vzduchu), c - tepelná kapacita spalín, r - polomer vložky komína
 12. Ochladzovanie spalín v čase:
  T = Tmax . 0,36t/τ ... τ - je časová konštanta ochladenia na 36 %, τ = c . m . R / S ... c - tepelná kapacita plynov, m - hmotnosť plynov v komíne, R - tepelný odpor chladnutia komína, S - plocha komínovej vložky alebo vnútra komína
 13. Objemový tok Vt pohybjúcich sa spalín v komíne po čase t:
  VT = V0 . kT . kp = V0 . (T + 273) / (T0 + 273) . kp
  Vt = V0 . kp . (Tmax . 0,36t/tau + 273) / (Tmax + 273)
 14. Vztlak v komíne:
  p = h . ? . g ... kde h - je výška komína [m], ? - je priemerný rozdiel hustoty spalín v komíne a hustoty vonkajšieho vzduchu [kg/m3], g - gravitačné zrýchlenie = 9,81 m/s2

Pec s hypokaustom

Príklad:

Ak by hypokaust na poschodí hrial slabo, treba domurovať pár radov šamotiek alebo kachlíc. Ak by hrial silno, treba pár radov odobrať. Výkon pece je daný množstvom spáleného dreva a intervalmi nakladania. Výškou hypokaustu sa nastaví pomer výkonov pece medzi prízemím a poschodím.

Plášť bude mať výšku 4 až 5 metrov, steny čo najrovnejšie. Ide o krátke steny, plášť by mohol byť stabilný, treba nad tým ešte porozmýšľať.

Materiál umožňujúci potrebný tepelný tok [W/m2] sa dá vybrať pomocou tabuľky alebo programu na stránke http://www.klasici.sk/node/295 . Tepelný tok pre materiál plášťa hypokaustu vypočítame z prenosu tepla prúdením medzi jadrom a plášťom pre daný materiál, pomocou toho istého programu.

PrílohaVeľkosť
hypokaustapec.png22.72 KB

Ručný výpočet jadra tyrolskej pece + princíp

 • Energia uložená z 1 dávky dreva: E = m . vyhr . ? ... m - dávka dreva [kg], vyhr - výhrevnosť dreva [kWh/kg], ? - účinnosť pece [-]
  Napr.: E = 15 kg . 4 kWh . 0,8 = 48 kWh
 • Výkon ohniska: Po = E / Th . ? ... Th - čas horenia [hod], smrek - 1 hod, buk - 1,5 hod.
  Napr.: Po = 48 kWh / 1 hod . 0,8 = 60 kW
 • Potrebná hmotnosť šamotu mš na ohriatie jadra o 100 ?C 1 dávkou dreva m je: mš = E . / (100 ?C . c) ... c = 0,28 Wh/kg?C - tepelná kapacita šamotu
  Napr.: mš = 48 kWh . / (100 ?C . 0,28 Wh/kg) = 1,7 tony
 • Priemerná teplota plášťa tp = E / (16.S.T) + 22 ... S - povrch plášťa [m2], T - interval nakladnia [hod], 16W/m2.?C - merný výkon plášťa , 22 ?C - teplota v miestnosti
  Napr.: tp = 48 000 Wh / 16 W/?C.m2 . 10 m2 . 8 hod + 22 ?C = 60 ?C
 • Energia uložená v jadre pri rozdiele teplôt 100 ?C: E100 = E . mj / mš ... mj - skutočná hmotnosť jadra
  Napríklad: E100 = 48 kWh . 3 tony / 1,7 tony = 85 kWh
 • Energia uložená v plášti Ep = ?tp . cp . mp ... ?tp - rozdiel teplôt plášťa a vzduchu v miestnosti, cp - tepelná kapacita plášťa, mp - hmotnosť plášťa
  Napr.: Ep = 60 ?C . 0,28 Wh/kg.?C . 1,5 tony = 25 kWh
 • Orientačný čas poklesu výkonu pece na 1/2: T1/2 = 0,63 . (E100 + Ep) / P ... vychádza sa z priebehu logaritmickej funkcie
  Napr.: T1/2 = 0,63 . (85 kWh + 25 kWh) / 6 kW = 11,5 hod.
 • Orientačný počet dávok dreva pre nábeh studenej pece na plný výkon: n = (E100 + Ep) / E
  Napr.: n = (84 kWh + 25 kWh) / 64 kWh = 1,7

Teória - Čas chladnutia dvojplášťovej pece

Ide o približný výpočet chladnutia pece so šamotovým jadrom a keramickým plášťom. Nezohľadňuje sa časový posun prechodu tepla cez materiály, ktorý u ťažkej pece možno zanedbať. Tabuľka pre výpočet je tu: chladnutie_pece_0.ods, grafy môžu vyzerať takto:

Príklady

Použité vzorce

 • Prenos tepla sálaním: qč = c . (T/100)4 = ? . cč . (T/100)4 ..... kde qč - je celková hustota tepelného toku [W/m2], c - je súčiniteľ sálania telesa, cč = 5,67 - je súčiniteľ sálania abolútne čierneho telesa [W/m2K4], ? - je emisivita materiálu [-], ? = c/cč, T - termodynamická teplota daného telesa [K].
 • Prenost tepla prúdením: Q = ? . S . ?T ..... kde Q - je tepelný tok prúdením [W], S - plocha telesa [m2], ?T - rozdiel teplôt telesa a vzduchu [K], ? - súčiniteľ prestupu tepla [W/m2K].
 • Teplota plášťa je polovičná z teploty jadra.

3. Teória

Principiálne predstavuje pec stenu medzi ohniskom a miestnosťou. Pri kúrení je stena zo strany ohniska zohrievaná výkonom ohniska 50 - 100 kW, z druhej strany je chladená výkonom pece 5 - 10 kW. V modeli pre kúrenie v peci môžeme chladenie zanedbať a miestnosť nahradíme izoláciou. Stena sa bude ohrievať tepelným tokom ? = ?T / R, kde R je tepelný odpor steny. Čas ohrevu bude daný t = C / ?, kde C je tepelná kapacita steny. V modeli si môžeme stenu nahradiť dvoma rovnako hrubými stenami, prvá bližšie k ohnisku bude mať určitý tepelný odpor R a nulovú tepelnú kapacitu C = 0. Zo strany izolácie bude časť charakterizovaná tepelnou kapacitou C s nekonečnou tepelnou vodivosťou, teda nulovým tepelným odporom R = 0. Prvá stena vyvolá tepelný tok, druhá bude akumulovať teplo.

Pre presnejší výpočet treba stenu rozdeliť na viac častí, pričom každá časť by obsahovala R a C časť. Prestup tepla by sa riešil vo viacerých časových krokoch. Presný výpočet sa dá dosiahnúť popisom ohrievania pomocou diferenciálych rovníc a ich integráciou. Nechce sa mi to robiť. Pre našu potrebu bude stačiť časová konštanta ?, čo je čas, za ktorý sa zohreje protiľahlá strana steny o 2/3 pôvodného rozdielu teplôt. Konštanta ? je vlastnosť exponenciálnej rovnice ?T2 = ?T0 . (1 - 0,36t/?) , ktorá popisuje ohrievanie telesa.

Odvodenie vzorca:
? = C / ? ..... ? = S . ?T / R ...... C = c . m . ?T ..... R = d / ? ..... m = d . S . ?
? = C / ? = C . R / (S . ?T) = C . R / (S . ?T) = c . m . ?T. R / (S . ?T) = c . d . ? . R = c . d . ? . d / ? = c . ? . d2 / ?

? = c . ? .d2 / ? ..... kde c - je tepelná kapacita materiálu [Wh/kg.K], ? - je hustota materiálu [kg/m3], d - je šírka steny [m], ? - je vodivosť materiálu [W/m.K].

Príklad vypočítaných hodnôt:

 • kachlica 0,5 cm: 5 minút
 • šamot 6 cm: 1 hod
 • šamot 12 cm: 4 hod
 • šamot 18 cm: 8,5 hod
 • tehla plná 6 cm: 2 hod
 • tehla plná 12 cm: 9 hod
 • betón 6 cm: 1,5 hod
 • betón 12 cm: 5 hod
  • Čas prestupu tepla cez viacero stien z rôznych materiálov budeme približne rátať ako súčet časov prestupu cez jednotlivé steny. Pri prestupe tepla cez dva steny z rôzneho materiálu ale budeme uvažovať pre druhú stenu tepelný tok vyvolaný tepelným odporom oboch stien: ? = S . ?T / (R1 + R2).

   Časová konštanta pre druhú stenu bude
   ? = C / ? = C . (R1 + R2) / (S . ?T) = C . (d / ?1 + d / ?2) / (S . ?T) = c . m . ?T . (d / ?1 + d / ?2) / (S . ?T) = c . m . (d / ?1 + d / ?2) / S
   ? = c . m . (d / ?1 + d / ?2) / S = c . d . S . ? . (d / ?1 + d / ?2) / S = c . d . ? . (d / ?1 + d / ?2)

   ?2 = 1,5 . c2 . d2 . ?2 . (d1 / ?1 + d2 / ?2) ..... kde c - je tepelná kapacita materiálu [Wh/kg.K], ? - je hustota materiálu [kg/m3], d1 - je šírka 1. steny [m], d2 - je šírka 2. steny [m], ?1 - je vodivosť materiálu 1. steny [W/m.K], ?2 - je vodivosť materiálu 2. steny [W/m.K],

   Príklad pecí, jadro + plášť:

   • šamotové jadro 6 cm + keramické kachlice 0,5 cm = 1 hod
   • šamotové jadro 6 cm + šamotový plášť 6 cm = 4 hod
   • šmotové ťahy 6 cm + plášť z plných tehál 6 cm = 5,5 hod
   • šamotové ohnisko 12 cm + šamotový plášť 6 cm = 8 hod
   • šamotové ohnisko 12 cm + plášť z plných tehál 6 cm = 9 hod
   • šmotové ťahy 6 cm + plášť z tehál PK CD2 6 cm = 8 hod
   • šmotové ohnisko 12 cm + plášť z tehál PK CD2 cm = 11 hod
PrílohaVeľkosť
sucinitel_salania.png28.78 KB
chladnutie_pece_2.ods20.91 KB
chladnutie_pece_1.png11.94 KB
chladnutie_pece_2.png10.52 KB
chladnutie_pece.ods38.98 KB

Vrchol leta a zimy

PrílohaVeľkosť
VrcholLetaZimy.PNG25.04 KB

Tepelné vlastnosti domu

PrílohaVeľkosť
LitinovaPec.png80.99 KB
KachlovaPec.png198.89 KB
interier.png370.74 KB
clovek.png181.43 KB
KrbovaVlozka.png16.71 KB
TeplovzdusneVykurovanie.jpg70.95 KB
TeplovodneVykurovanie.png40.43 KB
PorfixStena.jpg14.41 KB
Polystyren.jpg63.05 KB
PrestupTeplaStenou.png16.73 KB
HXdiagram.jpg443.24 KB
bungalov13x10.zip57.46 KB
bungalov13x13.zip216.98 KB
VykurovanieDomu.ods85.87 KB

1. Úvod

Táto príručka je určená pre ľudí, ktorí sa chcú zorientovať v tepelných vlastnostiach budov. Príručka je zostavená na amatérskom základe, z informáciami vyhľadanými na internete alebo výpočtami podľa fyzikálnych zákonov. Informácie sú bez záruky. Sú vítané podnety a návrhy na vylepšenie príručky.

Túto príručku možno bezplatne šíriť a upravovať, v celku aj po častiach, a nieje potrebné uviesť autora.

2. Spôsoby prenosu tepla

Teplo sa prenáša:

 1. vedením
 2. prúdením
 3. žiarením

1. Prenos tepla vedením

Ide o prenos energie kmitaním atómov. Teplo sa prenáša z teplejšieho telesa na chladnejšie. Teplota telies sa má snahu vyrovnať. Najčastejšie sa ráta prenos pre nehybné telesá - steny, strecha, vzduchu v uzatvorenej štrbine .

Tepelná vodivosť, značka λ, jednotka (W/m.K), je vlastnosť materiálu popisujúca schopnosť viesť tepelný tok. Čím vyššia je vodivosť, tým materiál lepšie vedie teplo a tým horšie izoluje. Niekoľko príkladov vodivosti materiálov:

argón: 0,017
vzduch: 0,025
polystyrén: 0,04
drevo smrek kolmo na vlákna: 0,13
porobetón 500 kg/m3: 0,15
porobetón 400 kg/m3: 0,10
tehla plná: 0,53
voda: 0,6
štrk: 0,65
hlina suchá nezhutnená: 0,7
piesok: 0,9
betón: 1,2
šamot: 1,6
magnezit: 5
oceľ: 80
hliník: 237
meď: 386

Tepelný odpor, značka R, jednotka (m2.K/W), je prekážka ktorú kladie teleso v prierezeprechádzajúcemu tepelnému toku, napríklad stena. Čím je tepelný odpor väčší, tým stena lepšie izoluje. Odpory jednotlivých vrstiev stteny sa sčítavajú.

R = d / λ ..... R - tepelný odpor (m2.K/W), d - šírka steny (m), λ - tepelná vodivosť steny (W/m.K)

Príklad 1: Aký je tepelný odpor steny z porobetónu 400 kg/m3 širokej 30 cm?

λ = 0,1 W/m.K
d = 30 cm = 0,3 m
R = d / λ = 0,3 m : 0,1 W/m.K = 3 m2.K/W

Príklad 2: Aký je tepelný odpor 30 cm širokého polystyrénu?

λ = 0,04 W/m.K
d = 30 cm = 0,3 m
R = d / λ = 0,3 m : 0,04 W/m.K = 7,5 m2.K/W

Tepelný tok, značka Φ, jednotka (W/m2), je tepelný výkon prechádzajúci cez 1 m2 steny.

Φ = ΔT / R ..... Φ - je tepelný tok (W/m2), ΔT - rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným povrchom steny (K), R - tepelný odpor (m2.K/W).

Príklad: Stena je tvorená 25 cm porobetónom 500 kg/m3, je zateplená 20 cm polystyrénom, plocha steny je 100 m2. Vnútorná stena má teplotu 22 C, vonkajšia -15 C. Aký tepelný výkon odchádza z domu cez stenu?
R1 = d / λ = 0,25 m : 0,15 W/m.K = 1,67 m2.K/W
R2 = d / λ = 0,20 m : 0,04 W/m.K = 5,00 m2.K/W
R = R1 + R2 = (1,67 + 5,00) m2.K/W = 6,67 m2.K/W
ΔT = 22 C - (-15 C) = 37 K
Φ = ΔT / R = 37 K : 6,67 m2.K/W = 5,55 W/m2
P = Φ x S = 5,55 W/m2 x 100 m2 = 555 W

2. Prenos tepla prúdením

Prúdenie je pohyb látky. S pohybujúcou látkou sa prenáša aj teplo v nej obsiahnuté. V dome sa ráta prenos tepla pri vetraní a vykurovaní v radiátoroch a teplovzdušnom vykurovaní. Prúdenie môže byť samovoľné v dôsledku menšej hutoty ohriatej látky, alebo nútené pomocou ventilátorov a čerpadiel.

Výkon prenášaný prúdením možno vypočítať:

P = c . ρ . ΔT . v ..... P - výkon (W), c - tepelná kapacita (Wh/kg.K), ΔT - rozdiel teplôt (K), v - rýchlosť prúdenia (m3/hod)

Tepelná kapacita tekutín je napríklad:

 • vzduch: 0,28 Wh/kg,
 • voda: 1,17 Wh/kg

Príklad 1: Teplovodné vykurovanie s radiátormi 75 C / 60 C musí zabezpečiť výkon vykurovania 10 kW. Akú rýchlosť prúdenia vody potrebujeme?
ΔT = 75 C - 60 C = 15 K
ρ = 1 000 kg/m3
c = 1,17 Wh/kg.K
P = 10 kW = 10 000 W
P = c . ρ . ΔT . v => v = P / ( c . ρ . ΔT)
v = P / ( c . ρ . ΔT) = 10 000 W / (1,17 Wh/kg.K . 1 000 kg/m3 . 15 K) = 0,57 m3/hod = 0,16 litra/s

3. Prenos tepla žiarením

Všetky telesá s teplotou vyššou ako 0 K vyžarujú teplo vo forme elektromagnetickéjo žiarenia. Žiari horúca pec, studená stena, aj zmrznutý sneh. Telesá si vymieňajú teplo žiarením.

Výkon žiarenia telesa vypočítame podľa Planckovho zákona:

P = ɛ . 5,67 . S . (T/100)4 ..... P - vyžarovaný výkon (W), ɛ - emisivita materiálu (-), S - vyžarovacia plocha (m2), T - termodynamická teplota [K].

Emisivita ɛ je schopnosť materiálu vyžarovať teplo žiarením, má hodnotu od 0 do 1. Absorbcia A je schopnosť pohlcovať žiarivú energiu. Číselne sa rovnajú, ɛ = A. Príklad emisivity materiálov:

 • hliník, hrubý povrch: 0,07
 • hliník, silně zoxidovaný: 0,25
 • betón 0,54
 • liatina, hrubý odliatok: 0,81
 • tehla: 0,85
 • papier biely: 0,90
 • sklo: 0,92
 • porcelán, glazovaný: 0,92
 • voda: 0,98

Viac príkladov ɛ je tu: http://www.fluke.eu/comx/show_product.aspx?locale=czcs&pid=37822

Príklad: Betónový strop miestnosti má 100 m2, teplotu 25 C a emisivitu 0,54. Steny a podlaha z betónu majú 22 C. Aký výkon sa prenáša žiarením zo stropu?
T1 = 25 C = (273 + 25) = 298 K
T2 = 22 C = (273 + 22) K = 295 K
Φ1 = ɛ . 5,67 . (T1/100)4 = 0,54 . 5,67 . (298/100)4 = 0,85 . 5,67 . 2,984 = 242 W/m2
Φ2 = ɛ . 5,67 . (T2/100)4 = 0,54 . 5,67 . (295/100)4 = 0,85 . 5,67 . 2,954 = 232 W/m2
Φ = Φ1 - Φ2 = 242 W/m2 - 232 W/m2 = 10 W/m2
P = Φ . S = 10 W/m2 x 100 m2 = 1 000 W = 1,0 kW

Teleso vyžaruje žiarenie s rôznymi vlnovými dĺžkami. Pre výpočet vlnovej dĺžky s maximálnym výkonom sa používa Wienov posuvný zákon:

λmax = b / T ..... pričom b = 2.897 768 5 × 10–3 m K, T - termodynamická teplota (K), λmax - vlnová dlka s maximálnym výkonom žiarenia (m)

Príklad: Aká je vlnová dĺžka žiarenia s maximálnym výkonom pre izbovú teplotu 24 ˚C?
T = 273 K + 24 ˚C = 297 K
λmax = b / T = 2.897 768 5 × 10–3 m K : 297 K = 10 μm - dlhovlnné tepelné žiarenie.

3. Dennostupne

Počet dennostupňov °D pre vykurovanie je dané súčtom rozdielov vnútornej a vonkajšej teploty každý deň počas vykurovacieho obdobia. Vnútorná teplota môže byť pre výpočet +20 °C. Tento údaj možno vyjadrovať aj hodinostupňoch K.hod, alebo iných vhodných jednotkách pre výpočet. https://www.stefe.sk/clanok/energeticke-informacie-martin/347 .

Ak sa dennostupne (°D) vynásobia relatívnou stratou domu (K/W), dostaneme množstvo tepa (MWh) ktoré stráca dom počas vykurovania. Zmenou vnútornej teploty domu sa dennostupne výrazne menia, pretože sa predlžuje vykurovacie obdobie a rozdiel teplôt. Preto je výpočet tepla z dennostupňov len orientačný, presnejšie ho možno vyrátať metódou výpočtu po časových úsekoch, napríklad po mesiacoch.

Tu je tabuľka so vzorcami pre orientačný výpočet hodinostupňov pre zvolenú nadmorskú výšku a vnútornú teplotu domu: http://www.klasici.sk/sites/default/files/Khod.ods . Tabuľka neberie do úvahy dĺžku vykurovacieho obdobia pre rôzne domy, preto údaj dennostupňov bude v skutočnosti iný a nárast väčší. Ukážka tabuľky:

PrílohaVeľkosť
Khod.ods14.29 KB
Khod.png30.92 KB

4. Cena tepla

Do tabuľky CenaTepla.ods si môžete napíať svoje hodnoty. Ukážka:

Cena energie má obsahovať všetky náklady. Aj pevné mesačné platby za plyn, alebo dopravu dreva. Celkové náklady na elektrinu a plyn sú na stránkach:
http://www.spp.sk/sk/domacnosti/plyn/pre-domacnosti/dolezite-informacie/...
https://www.vse.sk/web/sk/domacnosti/elektrina

Príklad: Ročné náklady na elektrinu sú 1120 eur pri spotrebe 2000 kWh vo VT a 8000 kWh v NT. Vypočítajte cenu energie za kWh.
1120 eur : 10 000 kWh = 0,112 eur/kWh

Príklad: Ročné náklady na plyn sú 500 eur pri spotrebe 10 000 kWh = 990 m3. Vypočítajte cenu energie.
500 eur : 10 000 kWh = 0,050 eur/kWh

Porovnanie cien sa má robiť rovnakými jednotkami a veličinami. Ak sú rôzne, treba ich prepočítať na rovnaké. Energia sa obvykle udáva v kWh. Veličina spalné teplo obsahuje všetku energiu paliva ktoré sa uvoľní spálením. Veličina výhrevnosť paliva nie je vhodná, pretože obsahuje len energiu uvoľnenú v konkrétnom spaľovacom zariadení, napríklad bez kondenzačného tepla. Účinnosť zariadenia by mala byť definovaná ako podiel vyrobeného tepla a spalného tepla.

1 kWh = 3,6 MJ

Príklad: Čierne uhlie má výhrevnosť 30 MJ/kg. Vyjadrite v kWh/kg
30 MJ : 3.6 MJ/kWh = 8,3 kWh/kg

cena energie = jednotková cena energie : spalné teplo na jednotku

Príklad: Pelety stoja 185 eur za tonu. Majú spalné teplo 4,4 kWh/kg. Aká je cena energie z nich?
185 eur/t : 4 400 kWh/t = 0,042 €/kWh

cena tepla = cena energie : účinnosť vykurovacieho zariadenia

Príklad: Cena energie plynu je 0,050 €/kWh. Účinnosť plynového kondenzačného kotla je 80 %. Aká je cena tepla?
0,050 €/kWh : 0,8 = 0,063 €/kWh

O ekonomike dreva sa dočítate na http://www.klasici.sk/node/406

PrílohaVeľkosť
CenaTepla.png77.17 KB
CenaTepla.ods29.76 KB

5. Koľko izolácie sa oplatí

Tu je tabuľka so vzorcami: HrubkaIzolacie.ods . List je zamknutý bez hesla. Písať možno do bielych okienok.

Ukážka tabuľky:

Vypočítaná hrúbka izolácie je orientačná. Dennostupne vykurovania °D sa zmenšujú s rastúcou hrúbkou izolácie, dom sa navrhuje ako celok. Doba návratnosti môže byť ovplyvnená životnosťou izolácie, dĺžkou života človeka, alebo ochotou čakať na návrat investície do izolácie. Cena izolácie môže byť tá ktorú platíte v stavebninách. Ak máte pôžičku, tak treba zarátať rozdiel úrokov a inflácie.

Odvodenie vzorca

Cena izolácie sa musí rovnať cene tepla na vykurovanie ktoré cez izoláciu prejde počas doby návratnosti.
cena izolácie (ci) x hrúbka (h) = návratnosť (n) x cena tepla (ct) x hodinostupne (hs) / tepelný odpor (R)
ci . h = n . ct . hs / R
dosadíme R = h / λ
ci . h = n . ct . hs . λ / h
h^2 = n . hs . ct . λ / ci
h = odm(n . hs . ct . λ / ci)... h - hrúbka izolácie (m), n - návratnosť (roky), hs - hodinostupne (K.hod), ct - cena tepla (€/Wh), λ - merná tepelná vodivosť materiálu (W/m.K), CI - cena izolácie (€/m3)

Prečo sa cena izolácie musí rovnať cene tepla ktoré prepustí?

Chceme aby bol minimálny súčet ceny izolácie a tepla ktoré prepustí za uvažovanú dobu:
cena izolácie (a) + cena tepla (b) = minimum
a + b = minimum
Tomu zodpovedá stav:
a = b

Prečo musí a = b?
a + a = 2a
Napríklad, ak by bola izolácia 2x hrubšia, prepustila by polovicu tepla:
2a + 0,5a = 2,5a
ak by bola izolácia polovičná, prepustila by 2x toľko tepla:
0,5a + 2a = 2,5a
ak by bola izolácia tretinová:
0,33a + 3a = 3,33a
... a tak ďalej.
Vidno, že minimálne náklady sú ak cena izolácie sa rovná cene tepla, a = b, a + a = 2a.

Prečo je uvedený pojem "doba návratnosti", keď sa neporovnávajú 2 varianty?

Ak vás zaujíma prečo bol použitý tento pojem, tu je vysvetlenie:

Ak by sme mali hrúbku izolácie blízku vypočítanej ideálnej hrúbke, a trochu by sme pridali, tak návratnosť ceny pridanej trochy izolácie by bola rovná uvedenej "dobe návratnosti".

PrílohaVeľkosť
HrubkaIzolacie.png37.65 KB
HrubkaIzolacie.ods21.07 KB

6. Akumulácia

Tu je tabuľka.

Akumulácia tepla sa používa na uskladnenie tepla (chladu) v čase kedy je ho prebytok, aby sa použilo v čase kedy je ho nedostatok.

Výhody akumulácie:

 • Akumulačný dom dokáže uložiť slnečné a vnútorné zisky, teplo netreba odvetrávať, tým sa zisky plne využijú. Vykurovať ho možno akýmkoľvek aj neregulovaným vykurovacím systémom, a možno kúriť len občas. V lete sa dom neprehrieva, dokáže uložiť "chlad".
 • Akumulačná nádoba s vodou dokáže uložiť množstvo tepla, kotol môže ísť na plný výkon v optimálnom režime, netreba škrtiť plameň podľa aktuálnej straty domu. Teplo s aku. náýdrže sa použije na vykurovanie aj neskôr, keď už kotol bude vypnutý.
 • Tepelná kapacita betónovej podlahy pri podlahovom kúrení stybilizuje vykurovací výkon.

Nevýhody akumulácie:

 • Ak je akumulačný dom chladný, dlhšie trvá kým sa vykúri. Tento dom je vhodný len na trvalé bývanie, nie ako výkendová chalupa.
 • V prípade zabudnutého otvoreného okna sa vyvetrá veľa tepla naakumulovaného v stienách. V betónovom žinžiaku to ale nebýva problém.
 • Ak sa v lete akumulačný dom z dôvodu zlého vetrania prehreje, treba čakať do večera na chladenie.

Teplotná rozťažnosť

Tu je tabuľka so vzorcami. Listy sú zamknuté bez hesla. Písať možno do žltých buniek. Najprv si súbor uložte do počítača, až potom ho otvorte.

FYZIKÁLNE VELIČINY AKUMULÁCIE

Merná tepelná kapacita c je schopnosť materiálu uchovávať teplo, vztiahnutá na hmotnosť. Hodnoty sú uvedené v tabuľke.
c = Q / (ΔT . m) ... c - merná tepelná kapacita (Wh/kg.K), Q . teplo (Wh), ΔT - rozdiel teplôt (K), m - hmotnosť (kg)

Tepelná kapacita C je množstvo tepla ktoré je potrebné na zohriatie alebo ochladenie telesa o určitú teplotu
C = Q / ΔT = c . m = c x ϱ x V ..... C - tepelná pakacita (Wh/K), Q - uložené teplo (Wh), ΔT - zmena teploty (K), c - merná tepelná kapacita (Wh/kg.K), m - hmotnosť (kg)

Príklad 1: Dom má betónovú dosku 10 m x 10 m x 25 cm. Akú tepelnú kapacitu má doska?
objem V = 10 m x 10 m x 0,25 m = 25 m3
m = 25 m3 x 2000 kg/m3 = 50 000 kg = 50 ton
c = 0,26 Wh/kg.K
C = c . m = 0,26 Wh/kg.K x 50 000 kg = 13 000 Wh/K = 13 kWh/K

Príklad 2: Akú tepelnú kapacitu má 1 m3 vody v akumulačnej nádrži?
C = c x m = c x ϱ x V = 1,17 Wh/kg.K x 1 000 kg/m3 x 1 m3 = 1 170 Wh/K = 1,17 kWh/K

Teplo Q (kWh) uložené do telesa závisí od teploty o ktorú sa teleso ohreje, a jeho tepelnej kapacity:
Q = C . ΔT = c . m . ΔT ..... Q - uložené teplo (Wh), ΔT - rozdiel teplôt (K), C - tepelná kapacita (Wh/K), c - merná tepelná kapacita (Wh/kg.K).

Príklad 3: Základová doska má tepelnú kapacitu 13 kWh/K. Aké množstvo tepla sa do nej uloží po zohriatí o 2 C?
ΔT = 2 C = 2 K
C = 13 kWh/K (viď príklad 1)
Q = C . ΔT = 13 kWh/K x 2 K = 26 kWh

Príklad 4: Koľko tepla sa uloží do 1 m3 vody pri zohriatí z 40 °C na 90 °C?
C = 1 170 Wh/K = 1,17 kWh/K (viď príklad 2)
ΔT = 90 °C - 40 °C = 50 °C = 50 K
Q = C x ΔT
Q = 1 170 Wh/K x 50 K = 58 500 Wh = 60 kWh

Čas vyrovnania teplôt na 1/3 pôvodného rozdielu medzi plochami steny z 1 materiálu:

t = h^2 . ρ . c / (2 . λ)
kde je
t – čas vyrovnania teplôt (hod)
h – hrúbka steny (m)
λ – súčiniteľ tepelnej vodivosti (W/m.K)
ρ – hustota (kg/m3)
c – tepelná kapacita (Wh/kg.K)

Napríklad 40 cm izolácie Isover Domo:
t = h^2 . ρ . c / (2 . λ)
t = (0,4 m)^2 . 15 kg/m3 . 0,24 Wh/kg.K / (2 . 0,038 W/m.K)
t = 7,6 hod

Čas vyrovnania teplôt na 1/3 pôvodného rozdielu pri prechode tepla cez izolant do akumulátora je:
t = h1. h2 . ρ . c / (2 . λ)
kde je
akumulátor:
h1 - hrúbka (m)
ρ - hustota (kg/m3)
c - kapacita (Wh/Kg.K)
izolant:
h2 - hrúbka (m)
λ - vodivosť (W/m.K)

Napríklad:
betón:
h1 = 15 cm
ρ = 2400 kg/m3
c = 0,285 Wh/kg.K
polystyrén:
h2 = 30 cm
λ = 0,038 W/m.K

t = h1. h2 . ρ . c / (2 . λ)
t = 0,15 m . 0,3 m . 2400 kg/m3 . 0,285 Wh/kg.K / (2 . 0,038 W/m.K)
t = 405 hodín = 2 týždne a 3 dni

Krivka ohrevu alebo chladnutia steny sa dá zjednodušene vyjadriť pomocou exponenciálnej funkcie. Reálna krivka závisí od spôsobu prenosu tepla. Ak za čas t = τ0 klesne rozdiel teplôt na 13,7 %, tak základom mocniny je číslo 0,137:
rozdiel teplôt: ΔT / ΔT0 = 0,137^(t / τ0) ... ΔT - koncový rozdiel teplôt (K), ΔT0 - počiatočný rozdiel teplôt (K), t - čas ohrevu alebo chladenia (hod), τ0) - relaxačný čas (hod)
ohrev: T = T0 + ΔT0 . (0,137^(t / τ0))
chladnutie: T = T0 - ΔT0 . (0,137^(t / τ0))

Príklad 6: Na akú teplotu vychladne obvodová betónová stena široká 25 cm, s teplotou 24 °C, intenzívne chladená 6 hodín vzduchom s teplotou 18 °C?
τ0 = 14,8 hod (viď príklad 5)
počiatočný rozdiel teplôt: ΔT0 = 24 C - 18 C = 6 C
ΔT / ΔT0 = 0,137^(t / τ0) = 0,137^(6 hod / 14,8 hod) = 0,41 = 40 %
ΔT = 6 C x 40 % = 2,4 C
T = 18 C + 2,4 C = 20,4 C

Využiteľná kapacita Cv steny pri určitom čase ohrevu alebo chladnutia, môže byť menšia ako celá kapacita steny. Napríklad pri intenzívnom vetraní počas krátkej letnej noci sa nemusí dostatočne vychladiť hrubá kamenná stena. Ak použijeme exponenciálnu funkciu, tak využiteľná kapacita je:
Cv = C x (1 - 0,137^(t / τ0)) ... C - tepelná kapacita steny (Wh/K), t - čas ohrevu alebo chladnutia steny (hod), τ0 - relaxačný čas steny (hod)

Príklad 7: Akú využiteľnú kapacitu má betónová stena 100 m2, 25 cm, ohrievaná alebo chladená 6 hodín?
V = 100 m2 x 0,25 m = 25 m3
m = ϱ x V = 2 000 kg/m3 x 25 m3 = 50 000 kg = 50 ton
C = c x m = 0,26 Wh/kg.K x 50 000 kg = 13 000 Wh/K = 13 kWh/K
ΔT / ΔT0 = 40 % (viď príklad 6)
Cv = C x (1 - 0,40) = C x 0,60 = 13 kWh/K x 60 % = 7,8 kWh/K

Teplotná rozťažnosť je zväčšovanie telies v dôsledku zmeny ich teploty. Rozťažnosť treba brať do úvahy, aby nepraskali steny (vonkajšia izolácia stien, dilatačné škáry betónových dosiek) alebo neroztrhlo akumulačnú nádrž (expanzná nádoba). Vlastnosťou materiálov je koeficient dĺžkovej rozťažnosti α, a objemovej rozťažnosti β.
L = L0 . (1 + α.ΔT) ... L - dĺžka telesa po zmene teploty (m), L0 - dĺžka telesa pred zmenou teploty (m), α - koeficient teplotnej dĺžkovej rozťažnosti (K-1), ΔT - zmena teploty (K)
V = V0 . (1 + β.ΔT) ... V - objem telesa po zmene teploty (m), V0 - objem telesa pred zmenou teploty (m), β - koeficient teplotnej objemovej rozťažnosti (K-1), ΔT - zmena teploty (K)
β = 3.α ... Ide o približný vzorec, ktorý je dostatočne presný na výpočty.
ΔL = L0.α.ΔT ... ΔL - zmena dĺžky (m)
ΔV = V0.β.ΔT ... ΔV - zmena objemu (m3)

Príklad 8: 10 m dlhá betónová stena má v zime teplotu -20 C, v lete na slnku +80 °C. Aká je zmena dĺžky v steny?
ΔT = 80 °C - (-20 °C) = 100 °C = 100 K
ΔL = L0.α.ΔT = 10 m . 10-5 K-1 . 100 K = 0,01 m = 1 cm

Príklad 9: 1 m3 vody v akumulačnej nádobe sa ohreje o 50 °C (z 40 °C na 90 °C). O koľko litrov sa zväčší objem vody?
ΔT = 50 °C = 50 K
ΔV = V0.β.ΔT = 1 m3 . 2,1.10-4 K-1 . 50 K = 0,0105 m3 = 11 litrov

Fázový posun

ψ = 2,7x Σ(Rj sj)

sj = 0,00853x SQRT(λj x cj x ρj)

ψ - fazovy posun

R- tepelny odpor

λ- sucinitel tepelnej vodivosti

c- merna tepelna kapacita

ρ- objemova hmotnost

s- tepelna pohltivost

Tabuľka využiteľnej tepelnej kapacity, ukážka:

PrílohaVeľkosť
KrivkyOhrevuChladnutia.png19.41 KB
ObjemovaKapacita.png19.83 KB
roztaznost.png28.92 KB
VyuzitelnaKapacitaSteny.ods25.13 KB
VyuzitelnaKapacitaSteny.png104.93 KB
AkumulacneVlastnostiMaterialov.png72.74 KB
AkumulacneVlastnostiMaterialov.ods32.72 KB

7. Tepelné mosty

Tu je tabuľka pre výpočet tepelného mostu päty steny. Ukážka:

Konštrukčné detaily pre pasívne domy sú tu: http://www.pasivnidomy.cz/databaze-detailu/databaze-konstrukcnich-detail... .

PrílohaVeľkosť
TeplotaSteny.png12.46 KB
TeplotaSteny.ods19.34 KB

8. Okná

Súčiniteľ prestupu tepla, značka U, jednotka (W/m2.K)

Je to schopnosť steny prenášať tepelný tok. Hodnotu U udávajú pre okná výrobcovia alebo si ju môžete vypočítať: http://www.istavebnictvo.sk/clanky/sucinitel-prestupu-tepla-a-ako-sa-poc... , http://www.oknaplastovaokna.cz/soucinitel-prostupu-tepla.html. Na poslednej stránke nie je zohľadnený tepelný tok cez dištančný rámik skiel, ktorý zhoršuje U na kraji okna. Niekoľko príkladov U:

dvojsklo s argónom: 1,1
trojsklo 4-16-4-16-4 s argónom: 0,6
rám okna 5-komorový: 1,3

Parametre okien udávané predajcom:
Ug - súčiniteľ prechodu tepla skla (W/(m2.K) , (g - ako glass)
Uw - súčiniteľ prechodu celého okna (W/(m2.K) , (w - ako window)
g - koeficient prepúšťania žiarenia zo Slnka (-)

Uw si môžete vypočítať tu: http://www.oknaplastovaokna.cz/soucinitel-prostupu-tepla.html .

Príklady vlastností skiel:

2 - sklá s tepelným zrkadlom, s obyčajnými sklami a plnené argónom: Ug = 1,1 , g = 0,72
3 - sklá s tepelným zrkadlom, s extra čírimi sklami a plnené argónom: Ug = 0,8 , g = 0,73

Priepustnosť skiel:

U skiel potrebujeme aby prepúšťali svetelné a krátkovlnné tepelné žiarenie zo Slnka, a neprepúšťali dlhovlnné tepelné žiarenie z miestnosti. Typy skiel:

obyčajné číre (sodnovápenné plavené sklo, Float): g = 0,85 , τV = 0,89
extra číre (Float so zníženým obsahom železa): g = 0,90 , τV = 0,91
nízkoemisné a selektívne: majú tepelné zrkadlo pre dlhovlnné žiarenie s ε = 0,03 až 0,2

g - koeficient prepúšťania všetkého žiarenia zo Slnka (-)
τV - koeficient prepúšťania dlhovlnného žiarenia (-)
ε - emisivita (-)
Ug - súčiniteľ prechodu tepla (W/(m2.K)

Dvojsklo s tepelným zrkadlom má Ug ≤ 1,1 až 1,8 W/(m2.K). Dvojsklo bez zrkadla má Ug = 3,0 W/(m2.K), pričom sálanie je 63 %, vedenie 32 % a prúdenie 5 % strát. Pre okno stačí jedna vrstva kovu s emisivitou ε < 0,1, sklo má ε = 0,84.

Zdroj: http://www.asb.sk/stavebnictvo/materialy-a-vyrobky/sklo-v-stavebnictve-a... .

Príklad: O koľko % slnečného žiarenia prepustí viac 3-sklo s extra čírimy sklami oproti obyčajným sklám?
0,90^3 = 0,73 = 73 %
0,85^3 = 0,61 = 61 %
0,73 : 0,61 = 1,20 -> viac o 20 %

9. Vetranie

Na zabezpečenie dostatku čerstvého vzduchu je potrebné vyvetrať za 1 hodinu 30 m3 vzduchu pre 1 osobu, a minimálne polovicu objemu vzduchu v miestnosti. 30 m3/hod vzduchu zodpovedá relatívna strata 8,5 W/K. V činžiakoch sa bežne vetrá menej, povedzme 10 m3.

Vetracie systémy obsahujú výmenník tepla, potrubia, 2 ventilátory 1000 m3/hod, snímače vlhkosti a CO2, klapky a riadiaci systém. Protiprúdy výmenník tepla odovzdáva teplo vypúšťaného vzduchu do nasávaného, účinnosť býva bežne 70-80 %, alebo viac pri väčšej ploche výmenníka.

Cez netesnosti môže uniknúť tie dosť tepla. Požiadavkou pre pasívne domy je aby za hodinu cez škáry neuniklo viac ako 60 % objemu vzduchu pri rozdiele tlakov 50 Pa. Test tesnosti sa robí na fóliou zalepených dverách, ventilátorom sa vženie vzduch dnu, zvýši sa tlak a sleduje sa o koľko klesne za hodinu. Test sa opakuje s opačným chodom ventilátora, kedy s atlak zníži. Urobí sa priemer z oboch testov. Viď: http://www.makrowin.sk/2010/10/dokonale-utesneny/ . Obvykle vzduch uniká cez prechod komína strechou, netesností okien, rozvodov elektriny a vody cez múry.

Omietky dokážu stabilizovať vlhkosť vzduchu. Pohlcujú ju z varenia, kúpania alebo dýchania, a uvoľňujú ju naspäť do vzduchu po vyvetraní. Pri náhlej zmene vlhkosti z 50 % na 80 % za 48 hodín (1,5 cm vrstva) absorbuje omietka vlhkosť:

 • hlinené tehly: 300 g/m2
 • vápennopieskové tehly: 100 g/m2
 • smrekové drevo: 100 g/m2
 • vápno-cementová omietka: 26 - 76 g/m2
 • pálené tehly: 10 - 30 g/m2

10. Straty domu

Tu je tabuľka so vzorcami. Listy sú zamknuté bez hesla. Písať možno do bielych buniek.

Ukážka výpočtu v tabuľke:

Obálka strát je myslená plocha cez ktorú uniká teplo z budovy. Počíta sa v mieste kde je polovičný tepelný odpor plochy, napríklad v strede steny z porobetónu.

Tepelné straty domu sa udávajú vo veličinách:

 • merná strata q (W/K) je stratový výkon domu pri rozdiele teplôt 1 K.
 • okamžitá strata P (kW) je stratový výkon pre určitý, obvykle prakticky maximálny, rozdiel teplôt.
 • ročná strata Q (MWh) je množstvo tepla ktoré unikne z domu počas vykurovacieho obdobia.

Pre výpočet sa používa prenos tepla vedením. Ostatné spôsoby prenosu sú započítané do vlastností materiálov, napríklad do lambdy izolácií alebo U okien. Preto tieto vlastnosti platia len pre bežné podmienky, pre ktoré sú materiály určené.

Vzťahy medzi veličinami:
q = S / R ..... q - merná strata (W/K), S - plocha (m2), R - tepelný odpor (m2.K/W)
P = q x ΔT ..... P - okamžitá strata (W), q - merná strata (W/K), ΔT - rozdiel teplôt (K)
Q = q x 100 000 K.hod ..... Q - ročná strata (Wh), q - merná strata (W/K)

Obálka strát je plocha cez ktorú rátame tepelné úniky z domu. Steny majú určitú šírku, a preto nie je jedno či rátame ich vonkajšiu alebo vnútornú plochu. Plocha obálky strát sa ráta v mieste polovice tepelného odporu steny. Pri jednovrstvovej stene je to v polovici šírky.

Postup výpočtu mernej straty domu:

 • Vypočítame tepelné odpory R častí domu. Napríklad stien, okien, stropu, podlahy.
 • Vypočítame plochy obálky strát S pre jednotlivé časti domu.
 • Určíme rozdiel teplôt pre jednotlivé časti.
 • Vypočítame mernú stratu q = S / R pre jednotlivé časti.
 • Spočítame dokopy merné straty.
 • Vypočítame P a Q.
 • Pre výpočet maximálnej okamžitej straty treba rátať iné rozdiely teplôt pre jednotlivé časti domu. V základoch môže byť v zime teplejšie ako vonku na vzduchu, v miestnosti môže byť teplejšie pod stropom ako pri stenách alebo nad podlahou. Pre celoročné straty rozdiely teplôt neberieme do úvahy, ale vynásobíme mernú stratu domu a dennostupne. Teplota základov sa mení pomaly podľa priemernej teploty v danom období. K tepelným stratám domu treba pripočítať aj straty vetraním a úniku vzduchu cez netesnosti.

  Príklad: Vypočítajte straty domu. Obvodové steny majú vnútorné rozmery 10 x 10 x 2,6 m, zloženie 25 cm porobetón 500 kg/m3 + 20 cm EPS, zateplený rovný strop, zloženie sadrokartón, 30 cm EPS, drevené dosky, podlaha 20 cm EPS, otvory 20 m2 vyplnené oknami a dverami s Uw = 1,3.

  Významný tepelný odpor tu má len porobetón a polystyrén. Sadrokartón, drevené dosky a betónový poter nezistenej hrúbky, nebudeme počítať lebo majú zanedbateľný tepelný odpor a nepodstatnú hrúbku.

  Tepelné odpory: Steny: porobetón 0,25 m : 0,15 W/m.K = 1,67 m2.K/W (25 %), polystyrén: 0,20 m : 0,04 W/m.K = 5,00 m2.K/W (75 %), spolu 6,67 m2.K/W. Strop: 0,30 m : 0,04 W/m.K = 7,50 m2.K/W. Podlaha: 0,20 m : 0,04 W/m.K = 5,00 m2.K/W.

  Obálka strát: U stien bude polovica tepelného odporu vo vnútornej 1/3 šírky. Preto pripočítame 0,25 m + 0,20 m / 3 = 0,316 m. Na obes trany to bude 0,633 m. U ostatných častí bude obálka v polovici šírky polystyrénu. Obálka strát bude mať rozmery: 10,63 x 10,63 x 2,85 m. Plochy častí domu v oblke strát: Steny: 4 x 10,63 m x 2,85 m - otvory = 121 m2 - 20 m2 = 101 m2. Strop alebo podlaha: 10,63 m x 10,63 m = 113 m2.

  Relatívne straty q = S / R (W/K): Steny: 101 m2 : 6,67 m2.K/W = 15 W/K. Strop: 113 m2 : 7,50 m2.K/W = 15 W/K. Podlaha: 113 W/K : 5,00 m2.K/W = 23 W/K. Okná: 1,3 W/m2.K x 20 m2 = 26 W/K. Pre celý dom: (15 + 15 + 23 + 26)W/K = 80 W/K.

  Rozdiely teplôt: Steny: 21 C - (-15 C) = 36 K. Strop: 25 C - (-15 C) = 40 K. Podlaha: 20 C - 0 C = 20 K. Okná a pod nimi radiátory: 25 C - (-15 C) = 40 K

  Maximálna strata: Steny: 36 K x 15 W/K = 540 W. Strop: 40 K x 15 W/K = 600 W. Podlaha: 20 K x 23 W/K = 460 W. Okná: 40 K x 26 W/K = 1040 W. Pre celý dom: (540 + 600 + 460 + 1024)W = 2624 W = 2,6 kW

  Ročná strata: 80 W/K x 100 000 K.hod = 8 000 000 Wh = 8,0 MWh

  Tu je tabuľka na výpočet tepelných nákladov na vykurovanie domu s jednoduchým tvarom: VykurovanieDomu.ods. Tvar pôdorysu môže byť obdĺžnik s maximálne 1 výrezom do L. Strecha sedlová, pultová alebo plochá. Okná bez tienenia. Domy so zložitejším tvarom možno rátať s programami, do ktorých sa zadávajú už vypočítané plochy, napríklad PHPP: http://www.pasivnidomy.cz/phvp-2002-sk/t330 .
PrílohaVeľkosť
TepelneStratyDomu.ods37.63 KB
TepelneStratyDomu.png140.79 KB

11. Klasifikácia budov

Podľa ročnej spotreby tepla na vykurovanie vydelenou podlahovou plochou, kWh/m2, sa domy označujú:

a) Zaužívané označenie:

b) Označovanie na Slovensku:

PrílohaVeľkosť
kWhm2.png20.09 KB
KlasifikaciaDomov.jpg52.43 KB

12. Tepelné zisky

1. Vnútorné zisky

Orientačné hodnoty:

človek: sedenie: 1,25 W/kg, spánok 0,55 W/kg
chladnička: 0,8 kWh/deň
práčka: 1 kWh na pranie stolný počítač: 150 W
notebook: 15 W
televízor: 50 - 200 W

Príklad: Vnútorné zisky za mesiac:
ľudia: 100 kWh
notebooky: 20 kWh
televízor: 20 kWh
osvetlenie: 20 kWh
varenie: 40 kWh
práčka: 10 kWh
chladnička: 30 kWh
únik z bojléra: 50 kWh
vzduchotechnika: 20 kWh
--
spolu: 300 kWh/mes

Je snaha obmedziť spotrebu elektrických spotrebičov, a preto môžu byť vnútorné zisky v budúcnosti menšie. Napríklad notobooky, úsporné chladničky a práčky.

2. Slnečné zisky

Slnečné žiarenie pre slnečné zisky okien sú v tejto tabuľke: SlnecneZiarenieOkna.ods. Ukážka:

Legenda: V - východ, Z - západ, J - juh, H - horizontálne (vodorovne).

Zdroj:

Okná za slnečný deň, kWh/m2

mesiac - J
9 - 3,9
10 - 4,2
3 - 4,5
4 - 3,6
5 - 3,0

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/64-intenzity-slunecni-radi... .

Celoročné žiarenie podľa orientácie, %

Denné žiarenie z juhu podľa vertikálneho sklonu a mesiaca, kWh/m2.deň

slnečné žiarenie dopadajúce na atmosféru: 1350 W/m2
na povrch zeme dopadne: 47 %
z toho svetlo je: 45 %
účinnosť parnej turbíny + alternátora: 85 %
ročné množstvo slnečného žiarenia v Nevade: okolo 2000 kWh/m2
ročné množstvo svetelného žiarenia na Slovensku: okolo 1200 kWh/m2

PrílohaVeľkosť
ZiareniePodlaOrientacie.png50.25 KB
ZiarenieDenJuhPodlaSklonu.png29.03 KB
SlnecneZiarenieOkna.png12.34 KB
SlnecneZiarenieOkna.ods13.86 KB

13. Výpočet po mesiacoch

Tu je tabuľka so vzorcami. Listy sú zamknuté bez hesla. Písať možno do žltých buniek. Najprv si súbor uložte do počítača, potom ho otvorte.

Ukážka výpočtov v tabuľke:

Potrebné množstvo tepla na vykurovanie sa znižuje:
a) znížením strát domu - hrubé izolácie, rekperácia, svetlíky s 3-sklom, vzduchotesnosť
b) zvýšením ziskov - veľké okná na juh, akumulácia tepla, slnečné kolektory

vykurovanie = straty - využiteľné zisky

Zisky z teplejších mesiacov obvykle nie je možné preniesť do chladnejších mesiacov, preto sa vykurovanie počíta v kratších časových intervaloch s relatívne stálou teplotou von, napríklad po mesiacoch.

PrílohaVeľkosť
StratyZisky.ods31.22 KB
StratyZisky.png22.92 KB
vykurovanie.ods31.22 KB

14. Rosný bod

1. Vlhkosť vzduchu

Absolútna vlhkosť vzduchu vyjadruje hmotnosť vody ktorú obsahuje 1 kg vzduchu. Jednotka je g/kg. Relatívna vlhkosť vzduchu je pomer absolútnej vlhosti a maximálnej absolútnej vlhkosti pri danej teplote. Nasýtené vodné pary sa nachádzajú pri maximálnej absolútnej vlhkosti. Pri vyššej teplote vzduchu je väčšia maximálna absolútna vlhkosť. Rosný bod je stav, kedy sa prehriate vodné pary stávajú nasýtené a kondezujú.

Príklady relatívnych vlhkostí:

 • 30% - 40 % - suchý vzduch
 • 50 % - 60 % - optimálna vlhkosť
 • 70 - 80 % - vysoká vlhkosť

Príklady maximálnych absolútnych vlhkostí:

 • -15 °C ... 1 g/kg
 • 0 °C ... 4 g/kg
 • +10 °C ... 8 g/kg
 • +20 °C ... 15 g/kg

2. Povrchová vrstva vzduchu

Blízko steny v miestnosti je povrchová vrstva vzduchu, ktorá sa málo hýbe a funguje ako slabá izolácia. V závislosti na orientácii steny má povrchová vrstva takýto tepelný odpor, čo je ekvivalent hrúbky polystyrénu EPS:

 • hore ... 0.10 m.K/W = 0,4 cm EPS
 • zvislo ... 0.14 m.K/W = 0,5 cm EPS
 • dole ... 0.20 m.K/W = 0,8 cm EPS
 • 3. Teplota povrchu steny

  Na povrchovej vrstve vzduchu nastáva pokles teploty, a povrch steny má nižšiu teplotu ako vzduch v miestnosti. Pomer odporu vrstvy vzduchu a odporu steny sa rovná pomeru poklesu teploty vo vrstve vzduchu a v stene.

  Príklad: Stará pórobetónová stena má tepelný odpor R = 2,5. Vzduch v interiéri má teplotu +23 ˚C, v exteriéry -15 ˚C. Aká je povrchová teplota steny v interiéry?
  - tepelný odpor povrchovej vrstvy vzduchu Rvz = 0,14
  - tepelný odpor vonkajšej vzduchovej vrstvy zanedbáme
  - tepelný odpor steny je Rst = 2,5
  - celkový tepelný odpor je R = Rst + Rvz = 2,5 + 0,14 = 2,64
  - celkový rozdiel teplôt: ΔT = 23 C - (-15C) = 38 C
  - Rvz : R = 0,14 : 2.64 = 0,053 - ΔTvz = 0,053 . ΔT = 0,053 . 38 ˚C = 2,0 °C ˚C
  Povrchová teplota steny Tst = Tint - ΔTvz = +23 C - 2 C = 21 ˚C

  4. HX diagram

  Na stanovenie rosného bodu sa používa aj HX diagram, viď zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mollier%C5%AFv_diagram .

  Príklad 1: Vzduch v dome má teplotu 23 ˚C a vlhkosť 60 %. Pri akej teplote steny sa začne zrážať vlhkosť? ... Z HX diagramu bola odčítaná teplota 15 ˚C

  Príklad 2: Povrch okna má teplotu 18 ˚C, teplota vzduchu je 23 ˚C. Pri akej vlhkosti vzduchu začne na okne kondenzovať vlhkosť? ... Z HX diagramu bola odčítaná vlhkosť 73 %

  5. Výpočet rosného bodu

  Vzorec pre výpočet teploty rosného bodu:
  TR = 4030 . (T + 235) / (4030 - (T + 235) . ln(RV)) - 235
  kde TR - je teplota rosného bodu [˚C], T - je teplota v miestnosti [˚C], RV - je relatívna vlhkosť [-]

  Tu je tabuľka na výpočet povrchových teplôt v dome, s porovnaním s teplotou rosného bodu: PovrchoveTeploty.ods. Písať možno do bielych orámovaných okienok. List je zamknutý bez hesla.

  Ukážka tabuľky:

  6. Hrúbka polystyrénu a vlhkosť vzduchu pri ktorej dochádza k roseniu

  Ekvivalentné hrúbky polystyrénu pre rôzne steny:

  • 40 cm Ytong P2-350 = 18 cm EPS
  • 30 cm Ytong P2-400 = 12 cm EPS
  • 20 cm drevo smrek = 6 cm EPS
  • 25 cm plná tehla = 1,4 cm EPS
  • 17.5 cm vápnocementové tehly = 0,6 cm EPS
  • 15 cm betón = 0,4 cm EPS

  tabuľka so vzorcami

  7. Kondenzácia v múre

  http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/difuzni-a-kondenzovana-vlhkost-v-z... , vnútorné zateplenie: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/vnitrni-tepelne-izolace-vyhody-a-n...

  Faktor difúzneho odporu: http://www.stavocentrum.cz/index.php?none=1&action=clanek&c_id=632

PrílohaVeľkosť
PovrchovaTeplotaSteny.png27.96 KB
HXdiagramOdcitanie.png678.86 KB
PovrchovaTeplotaSteny2.png31.08 KB
HXdiagramOdcitanie2.png605.95 KB
PovrchoveTeploty.ods16.17 KB
PovrchoveTeploty.png29.03 KB
RoseniePolystyrenu.png190.25 KB
RoseniePolystyrenu.ods43.34 KB
PovrchovaVrstvaVzduchu.png15.29 KB

16. Pocitová teplota povrchov

Tepelná prijímavosť (b), jednotka je W.s1/2/(m2.K), je schopnosť materiálu s definovanou vlhkosťou prijímať teplo.

kde je: λ – súčiniteľ tepelnej vodivosti, c – merná tepelná kapacita, ρ – objemová hmotnosť materiálu

Norma kategorizuje podlahy na rôzne stupne "teplosti":

 • I. veľmi teplé: b < 50 – materské škôlky, jasle, nemocnice
 • II. teplé: b = 351 až 700 – miestnosti na bývanie
 • III. menej teplé: b = 701 až 850 - neobývané miestnosti v budove na bývanie: predsiene pred vstupom do bytu, kúpeľne, WC... a ďalšie, ktoré nesúvisia s rodinnými domami
 • IV. studené: b > 850 – bez požiadaviek

Hodnoty b pre vybrané materiály, vhodnosť pre podlahu obývanej miestnosti - normy treba brať s rezervou, je to na vašom posúdení:

 • betón: 1 500 - nevodný
 • dlažba: 1 300 - nevhodný
 • laminát: 600 - vhodný
 • linoleum: 530 - vhodný
 • smrekové drevo: 400 - vhodný
 • korok: 130 - nevhodný
PrílohaVeľkosť
VzorecTepelnaPrijimavost.png1.79 KB

17. Linky

 1. Dennostupne v Martine, 400 m.n.m.: http://www.teplovmeste.sk/menu/dennostupne/ .
 2. Dverový test vzduchotesnosti domu: http://www.makrowin.sk/2010/10/dokonale-utesneny/ .
 3. HX diagram pre určenie rosného bodu: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Feuchte_Luft_h-x-Dia.jpg .
 4. Kondenzácia vlhkosti v múre pri vonkajšiom zateplení: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/difuzni-a-kondenzovana-vlhkost-v-z... , pri vnútornom zateplení: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/vnitrni-tepelne-izolace-vyhody-a-n... , faktor difúzneho odporu: http://www.stavocentrum.cz/index.php?none=1&action=clanek&c_id=632 .
 5. Výpočet Uw: http://www.oknaplastovaokna.cz/soucinitel-prostupu-tepla.html , http://www.istavebnictvo.sk/clanky/sucinitel-prestupu-tepla-a-ako-sa-poc... .
 6. Údaje o slnečnom žiarení: http://meteo-jirkalina.com/wx38.php
 7. Relaxačný čas steny: online výpočet pre viacvrstvovú stenu: http://www.stavebnictvi3000.cz/vypocty/7-tepelna-akumulace-steny-a-relax... , teória, vzorce: http://www.istavebnictvo.sk/clanky/tepelna-akumulacia-a-teplotna-zotrvac... .
 8. Pasívne domy: http://www.pasivnidomy.cz/ , úspory: http://www.nazeleno.cz/ .
 9. http://www.solarnimoduly.cz/ - návod na zostavenie ostrovnej fotovoltaickej elektrárne
 10. http://www.menice-napeti.cz/ - popis meničov napätia z 12V a 24V na 230V
 11. Elektřina zdarma, fotovoltaika: http://mypower.cz/

Vlastnosti hliny ako stavebného materiálu

A) Objemová hmotnosť [kg/m3]:
- drobivá a navlhlá hlina: 1 000 - 1 500
- udupaná, zhutnená hlina: 1 700 - 2 200

B) Optimálne množstvo vody na zhutňovanie: 10 %.

C) súčiniteľ tepelnej vodivosti suchej hliny:
objemová hmotnosť [kg/m3] - súčiniteľ tepelnej vodivosti [W/m.K]
2 000 - 1,10
1 800 - 0,91
1 600 - 0,79
1 400 - 0,59
1 200 - 0,47
1 000 - 0,35
900 - 0,30
800 - 0,25
700 - 0,21
600 - 0,17
500 - 0,14
Vybrané hodnoty:
- suchá zhutnená hlina 2 000 kg/m3: 1,1
- suchá prirodzená hlina 1 600 kg/m3: 0,7
- prirodzená pôda vlhká piesčitá a hlinitopiesčitá 2 000 kg/m3: 2,3
- prirodedzená pôda s prirodzenou vlhkosťou: 1 800 kg/m3: 1,4

D) Merná tepelná kapacita: 1 000 J/kg.K = 0,28 Wh/kg

E) Emisivita: 0,93

F) Absorbcia vodny zo vzduchu
pri náhlej zmene vlhkosti z 50 % na 80 % za 48 hodín (1,5 cm vrstva):
- hlinené tehly: 300 g/m2
- vápennopieskové tehly, smrekové drevo: 100 g/m2
- omietka: 26 - 76 g/m2
- pálené tehly: 10 - 30 g/m2

G) Špecifický povrch:
- piesok: 23 cm2/g
- prach: 450 cm2/g
- íl: 10 m2/g (kaolinit) až 1000 m2/g (montmorillonit)

H) tepelná rozťažnosť:
- ťažká hlina: 0,0043 - 0,0052 mm/m.K
- hlinené murivo: 0,0062
- hrubá hlinená malta: 0,007
Pre porovnanie:
- vápenná malta: 0,005
- vápenno-pieskové tehly: 0,007
- cementová malta: 0,010
- betón: 0,010
- hliník: 0,025
- EPS: 0,070

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I) Poznámky:

1) žiaruvzdornosť šamtou 1 200 - 1 300 ?C

2) Vplyv vlhkosti vzduchu na naše zdravie
- pod 40 %: spôsobuje vysušenie sliznice a náchylnosť na choroby z nachladenia. Vysušená sliznica stráca čistiacu schopnosť.
- vysoká vlhkosť má veľmi pozitívny plyv na komfortu vnútornej klímy, znižuje sa množstvo prachu, zvyšuje sa obranyschopnosť kože proti mikróbom, skracuje sa životnosť vírov a baktérií, redukuje pachy a odstraňuje rušivý elektrostatický náboj.
- nad 70 %: znižuje sa schopnosť absorbcie kyslíku v krvi, v studenom a vlhkom prostredí sa prejavuje zhoršenie reumatických problémov, v uzatvorenej miestnosti hrozí tvorba pliesní, ktoré keď sa dostanú do dýchacieho ústrojenstva, môžu spôsobiť množstvo zdravotných problémov alebo vyvolať alergickú reakciu

3) Regulácia vlhkosti

Hlinené steny sú schopné celý rok udržiavať konštantnú 50 % vlhkosť vzduchu (+- 5 %) a zaistiť tak optimálnu a zdravú mikroklímu. V chladnejších miestnostiach pri 18 °C a 12 °C udržiavajú vlhkosť 55 % a 65 %. Táto v porovnaní s ostatnými obytnými priestormi o niečo vyššia relatívna vlhkosť vzduchu je vnímaná ako optimálna a znatelne priaznivo a preventivne posobi proti chorobam z nachladenia. Pokial vlhkost vzduchu klesne pod 60 %, je rýchlo "dobita" napriklad vlhkym vzduchom z kupelne, otvorenim dveri po sprachovani, tak aby v pripade potreby mohli tuto vlhkost steny znovu vydat.

Spúšťacím mechanizmom astmatických záchvatov môže byť príliš suchý vzduch v miestnosti. U astmatikov pobyt v hlinenej budove môže potlačiť prejavy astmy, alebo astma uplne zmizne.

Predsudky voči hline ako stavebnému materiálu sú stále veľmi rozšírené a z pravidla plynú z nevedomosti. Mnoho ľudí ani netuší, že nám príroda ponúka materiál, ktorý netreba nijak zušľachťovať, a že sa napríklad nemusia zbavovať hliny z výkopov základov alebo pivníc, ale že ju môžu použiť ako stavebný materiál.

Hlinené povrchy možno pred rozmazaním chrániť kazeinovými, vápenokazeinovými alebo inými nátermi, tak aby ich bolo možné čistiť na mokro, čo možno oceniť hlavne v kuchyniach alebo kúpelniach. V porovnaní s kúpelňovými obkladmi sú hlinené múry dokonca hygienickejšie, lebo dokážu veľmi rýchlo redukovať vysokú vlhkosť vzduchu po sprchovaní, alebo kúpaní, a môžu tak zabrániť tvorbe pliesní.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PrílohaVeľkosť
vdivost_hliny.jpg18.02 KB

Zdravie

Elektrosmog

Linky

Rádioaktivita

1. Jednotky

Sievert (Sv) je porovnávacia jednotka. 1 Sv (Sievert) je taká absorbovaná dávka, ktorá pri akomkoľvek type ionizujícího žiarenia vyvolá v živom organizme rovnaký účinok. Staršou jednotkou bol 1 rem = 0,01 Sv.

Príklady ekvivalentnej dávky pre človeka

 • z prírodného pozadia 10 µSv za deň,
 • rentgen ruky 1 µSv,
 • rentgen zubov 5 µSv,
 • let lietadlom (4000 km) 40 µSv,
 • rentgen hrudníka 20 µSv,
 • ročný limit pre okolie jadrovej elektrárne 250 µSv (pri plánovaní sa používa 30 µSv)

Účinok

 • 0,5 - 1 Sv - hrozí mierna choroba z ožiarenia. Je zvýšené riziko infekcie z dôvodu narušenia imunitných buniek. Dočasná sterilita u mužov je možná.
 • 1 - 2 Sv - ľahká otrava ožiarením s 10% úmrtnosťou po 30 dňoch. Typickými príznakmi sú mierna až stredná nevoľnosť s príležitostným zvracaním začínajúcim 3 až 6 hodin po ožiarení a končiacim do jedného dňa. U tehotných žien nastane spontánny potrat alebo narodenie mŕtveho plodu.
 • 2 - 4 Sv - Krvácanie z úst, kože a ľadvín, do mesiaca umiera asi polovica zasiahnutých ľudí.
 • 8 Sv - Kostná dreň, kde vznikajú dôležité složky krvi, je skoro kompletne zničená, prežitie závisí na úspěšnosti jej transplantácie. Rekonvalescencia trvá niekoľko rokov a osoba sa pravdepodobne nikdy úplne nezotaví. Vetšina ľudí zomrie po dvoch týždňoch.
 • 10 až 50 Sv - znamená akutnu otravu ožiarením - 100% úmrtnosť po 7 dňoch. Expozícia takejto úrovne vedie k spontánnym symptomom po 5 až 30 minutách. Po silnej vyčerpanosti a okamžitej nevolnosti nastává perióda niekoľko dní relatívnej pohody, nazývaná latentná fáza. Potom nastává bunková smrť. Jedinou liečbou je podávánie drog utišujúcích bolesť.
 • nad 80 Sv - človek neprežije ani pár sekúnd. Smrť nastává takmer okamžite.

Gray (Gy) - je absorbovaná energia rentgenového alebo gama žiarenia v jednotke hmotnosti ožarovanej látky 1 Gy = 1 J/kg = 1 Sv. Strašia jednotka bola 1 rad = 0,01 Gy.

Pre iné typy žiarenia je ekvivalentní dávka se vypočítá jako součin DT × WR, kde D je střední absorbovaná dávka v tkáni nebo orgánu T a WR je radiační váhový faktor (popřípadě jakostní činitel Q – pro dávkový ekvivalent.

 • Neutrony
  • energie < 10 keV : WR = 5
  • 10 keV < energie < 100 keV : WR = 10
  • 100 keV < energie < 2 MeV : WR = 20
  • 2 MeV < energie < 20 MeV : WR = 10
  • energie > 20 MeV : WR = 5
 • Protony, energie > 2 MeV : WR = 5
 • alfa částice a jiná větší jádra : WR = 20

Ďalšie jednotky:

Becquerel (Bq) - je počet radioaktivnych premien v látke vziahnutý na jednotku času.

Curie (Ci) - staršia jednotka, je to 37 miliardám rozpadov za sekundu. To zodpovedá približnej aktivite 1 gramu izotopu rádia 226Ra.

Rontgen (R) - staršia jednotka ožiarenia. 500 R je smrteľná dávka. 1 R = 2,580.10-4 C.kg-1. 1 Rontgen je také ožiarenie elektromagnetickým žiarením rentgenovým alebo gama žiarením, ktoré vzbudia v 1,293.10-3 g vzduchu ióny s celkovým kladným nábojem rovným jednej elektrostatickej jednotke. V sústave SI sa používá iba jednotka C.kg-1

Polčas rozpadu

 • Cezium-37 ... 30 rokov,
 • Stroncium-90 ... 20 rokov,
 • Kobalt-60 ... 5 rokov,
 • Jód-131 ... 8 dní.

Smernice stavebnej biológie

Ich hlavným krédom je posúdenie životných podmienok vzhľadom na prirodzený naturálny štandard.

STRIEDAVÉ ELEKTRICKÉ POLIA (nízke frekvencie, ELF/VLF)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

Ľahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Intenzita pola E (s uzemnením)

V/m

< 1

1 - 5

5 - 50

> 50

Intenzita pola E (bez uzemnenia)

V/m

< 0.3

0.3 - 1.5

1.5 - 10

> 10

STRIEDAVÉ MAGNETICKÉ POLIA (nízke frekvencie, ELF/VLF)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

Ľahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Magnetická indukcia B

nT

< 20

20 - 100

100 - 500

> 500

 

mG

< 0.2

0.2 - 1

1 - 5

> 5

RÁDIOFREKVENČNÉ ŽIARENIE (vysoké frekvencie, elektromagnetické vlny)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

Ľahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Intenzita pola E

V/m

< 0.006

0.006 - 0.06

0.06 - 0.6

> 0.6

Hustota radiačného toku S

µW/m²

< 0.1

0.1 - 10

10 - 1000

> 1000

 

 • Bez anomálie:  Táto kategória poskytuje najvyšší stupeň prevencie. Odráža prírodné podmienky bez expozícií alebo takmer identické úrovne prirodzeného pozadia nášho moderného životného prostredia

 • Ľahká anomália:  Ako preventívne opatrenie a najmä s ohľadom na citlivých a chorých ľudí, mala by byť vykonaná sanácia, akonáhle je to možné

 • Výrazná anomália:  Hodnoty v tejto kategórii NIE SÚ prijateľné z pohľadu stavebnej biológie, sanácia by mala byť vykonaná čo najskôr. Okrem početných anamnéz, vedecké štúdie naznačujú biologické účinky a zdravotné problémy pri dlhodobej expozícii

 • Extrémna anomália:  Tieto hodnoty si vyžadujú okamžité a prísne opatrenia. Hodnoty v kategórii medzinárodných smerníc a odporúčaní pre verejné expozície môžu byť už dosiahnuté alebo dokonca prekročené.

Výpočet tienenia mikrovĺn

tienenie (dB) = odraz (dB) + pohltenie (dB)

Pre vlnové dĺžky podstatne väčšie ako vzdialenosť atómov (predovšetkým neionizonujúce žiarenie), podstatne menšie ako rozmery homogénneho materiálu a pre materiály hrubšie ako hĺbka vniknutia žiarenia do materiálu, možno vypočítať útlm pomocou týchto vzorcov VypocetTienenia.png, ktoré sú použité v tabuľke TienenieMaterialu.ods, tu je ukážka:TienenieMaterialu.png. Tu sú elektrické vlastnosti materiálov: ElektrickaVodivostMaterialov.txt .

Pre menšie vlnové dĺžky (rontgenovo a gama žiarenie) je pohltenie žiarenia závislé od energie žiarenia a protónového čísla atómov tieniacej látky. V grafe UtlmGama.png je hodnotota tienenia vyjadrená v cm2/g, ktorú vynásobíme hustotou a hrúbkou materiálu a dostaneme hodnotu útlmu. Prvky majú energie žiarenia ktoré prepúšťajú, preto je dobré vytvárať tienenie z viacerých prvkov. Hodnoty sú uvedené v tabuľke TienenieGama.ods, tu je ukážka TienenieGama.png

PrílohaVeľkosť
TienenieMaterialu.ods26.92 KB
TienenieMaterialu.png143.18 KB
VypocetTienenia.png50.46 KB
UtlmGama.png186.12 KB
TienenieGama.ods21.29 KB
TienenieGama.png24.29 KB
ElektrickaVodivostMaterialov.txt197 bajtov

Zmeraný útlm materiálov

Útlm mikrovĺn v materiáloch UtlmMikrovlMaterialmi.ods , TienenieMikrovlnMaterialmi.png
PrílohaVeľkosť
UtlmMikrovlMaterialmi.ods27.2 KB
TienenieMikrovlnMaterialmi.png35.92 KB

Liečenie

Sú tu informácie ktoré môžu pomôcť pri liečení. Nie sú preverené a sú bez záruky.

Choroby

Borelia

Poznáme 5 podtypov baktérie Borrelia burgdorferi, a vyše 300 poddruhov. Väčšina z nich je už odolná na antibiotiká. V tele sa nachádzajú na pokožke, v srdci, kĺboch a v nervovom systéme. Takzvaná borelióza môže byť viacero infekčných ochorení. Liečba spočíva v posilovaní imunitného systému - detoxikácia, liečenie všetkých nákaz, zdravá strava.

Zdroje:

 1. https://www.borelioza.cz/
 2. https://www.badatel.net/lymska-borelioza-klieste-prirodna-liecba-na-chro...

Cukrovka

Zhrnutie

Diabetes mellitus (skratka DM, iné názvy: cukrovka, diabetes) je skupina metabolických ochorení, spojených so zvýšenou alebo zníženou hladinou glukózy v krvi. Nevhodná koncentrácia glukózy v krvi ovplyvňuje chemické reakcie a vlastnosti telesných tekutín. To môže okamžite spôsobiť prekyslenie, zmenu osmotického tlaku, bezvedomie, smrť. Dlhodobo spôsobuje srdcovocievne choroby, mozgovú porážku, ochorenie obličiek, vredy na nohách, poškodenie zraku, kvasinkové infekcie. Neliečená cukrovka sa obvykle časom (roky) zhoršuje, od slabých prejavov až po život ohrozujúce.

Podžalúdková žľaza (pankreas) kontroluje koncentráciu glukózy v krvi a vylučuje hormón inzulín, ktorý je signálom pre bunky tela aby pohlcovali cukor, čím sa znižuje koncentrácia cukru v krvi. Pri poškodení pankreasu sa slabo vylučuje inzulín. Ak je pacient obézny (širší pás), tak bunky tela nereagujú dostatočne na inzulín, nevstrebávajú cukor dostatočne. Na regulácii cukru sa podieľajú aj iné orgány a látky, napríklad pri črevných ťažkostiach je ovplyvnená aj regulácia cukru v krvi.

Liečba cukrovky spočíva v diéte a pravidelnej strave, pravidelnej telesnej námahe, liekoch, zjedenia sladkostí v prípade nebezpečne nízkej hladiny. Ak nieje pankreas poškodený z dôvodu dedičnej choroby, môžno ho vyliečiť odstránením príčiny poškodenia, napríklad odstránením jedov z tela. V prípade obezity pomôže schudnutie.

Znížená hladina cukru sa prejavuje závraťami (pocit upadania do bezvedomia), vysoká hladinami sa prejavuje ako únava (ospalosť, malátnosť), časté močenie, zvýšený smäd a hlad. Koncentrácia glukózy sa dá zmerať prístrojom, glukomerom. Zdravý človek má 3,3 - 5,5 mmol/l. Po jedle je hodnota vyššia, ale do dvoch hodín klesá pod 7,8.

Typy cukrovky

1. typ - inzulín sa netvorí čiastočne alebo úplne. Vyskytuje sa najčastejšie u mladých ľudí. Veľakrát sa objaví po prekonaní infekcie. Život pacienta závisí od podávania inzulínu.

2. typ - nefunguje regulácia tvorby inzulínu alebo sa ho tvorí po jedle málo. Tento typ je najčastejší, vyskytuje sa u ľudí ktorí sú starší, obézni alebo málo aktívni. Liečba spočíva v diéte, pohybe a liekoch na zvýšenie účinku inzulínu.

Hladina cukru v krvi

U zdravých ľudí nikdy neklesne pod 3,3 mmol/l a nalačno nestúpne nad 5,5 mmol/l. Po jedle je vyššia, do dvoch hodín klesá pod 7,8. Nad 10 sa vylučuje močom.

Ak je hodnota ráno na lačno nad 7, jedná sa o cukrovku. Vysoké hladiny poškodzujú cievy, nervy, svaly.

Ak hodnota klesne pod 3,3 mmol/l, prejavia sa príznaky nedostaku cukru pre mozog: chvenie, úzkosť, potenie, pocit tepla, zvýšený tlak, zvýšená činnosť srdca. Ak klesne pod 2,8 mmol/l, prejavia sa príznaky porušenía funkcií mozgu: bolesti hlavy, dvojité videnie, poruchy videnia, kŕče, obrny, závraty, zätené správanie, poruchy reči, nálady, správania. Prvá pomoc sú rýchlo vstrebateľné sacharidy, napríklad sirup, ovocná šťava, cukrík. Po zlepšení treba zjesť 10 – 20 g pomaly vstrebateľných sacharidov, napríklad chlieb, aby krvný cukor zas neklesol. Ak je pacient v bezvedomí, treba mu vpichnúť glukagón do svalu. Je to hormón ktorý rýchlo zvyšuje hladinu cukru v krvi a každý diabetik ho má mať pri sebe. Efekt sa dostaví do 15 minút. Treba zavolať lekára, ktorý aplikuje 40-percentný roztok glukózy do žily. Najlepšie je diabetika s ťažkou hypoglykémiou dopraviť do nemocnice, kde ho ďalej liečia infúznou liečbou.

Nízka hladina krvného cukru môže viesť až k hlbokému bezvedomiu. Opakované hypoglykemické kómy môžu spôsobiť trvalé poškodenie mozgu, ako prvá sa poškodzuje mozgová kôra. Hypoglykemickú kómu často sprevádzajú aj kŕče. Tento závažný stav sa v 3 až 10 percentách môže končiť smrťou. Okrem toho diabetikov s hypoglykémiou ohrozuje infarkt, cievna mozgová príhoda i náhla smrť. Správne zvolená liečba spolu s dodržiavaním zásad životného štýlu, pravidelnou kontrolou hodnôt cukru v krvi a správnou výživou však dokážu výkyvom hladín cukru zabrániť.

Liečba

Diéta

Odporúča sa jesť zelenina, trochu ovocia, strukoviny, celozrnné výrobky, hydina, ryby. Treba sa vyhýbať veľkým množstvám sacharidov, potravín rýchlo uvoľňujúce sacharidy (biele pečivo, sladké nápoje, ovocie), umelým sladidlám, jedlám s vysokým obsahom tuku (ak má pacient vysokú hladinu cholesterolu) a soli. Pacienti, ktorí sa držia rád odborníkov a dietológov majú väčšiu šancu udržať si hladinu cukru v krvi vyrovnanú a vyhnúť sa tak komplikáciám spojeným s touto chorobou. Diabetici by tiež mali jesť počas dňa pravidelne, aby tak predišli veľkým výkyvom hladiny cukru v krvi. Strukoviny a ovsené vločky obsahujú celulózu, ktorá spomaľuje uvoľňovanie cukrov do krvi. Glykemický index je číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje ako rýchlo sa cukor z potraviny vstrebáva a ako rýchlo ovplyvňuje hladinu glukózy a inzulínu v krvi, a tým aj ako rýchlo vedie k pocitu hladu.

Potraviny upravujúce hladinu cukru

 • Tmavá čokoláda zlepšuje inzulínovú citlivosť buniek, znižuje krvný tlak a množstvo „zlého“ cholesterolu, posilňuje cievy.
 • Zelený čaj obsahuje antioxidant EGCG, ktorý má vplyv na pružnosť ciev a stabilizáciu hladiny glukózy v krvi.
 • Škorica, 1 až 3 čajových lyžičiek denne, zvyšuje citlivosť buniek na inzulín a tým znižuje hladinu glukózy v krvi. Pozor, čínska škorica je v takomto množstve jedovatá, treba si zohnať cejlónsku.
 • Hovädzie mäso, mlieko v malom množstve, a vajcia obsahujú v tuku CLA, ktoré napráva nestabilnú hladinu cukru, pomáha v boji proti rakovine a srdcovým chorobám. Viac CLA je v kvalitnom hovädzom mäse z dobytka kŕmeného trávou, a spracované len do najnižšej nevyhnutnej miery. Hovädzie mäso obsahuje aj kvalitnú bielkovinu, železo, vitamíny B.
 • Brokolica, surový syr, zelená fazuľa, trávou kŕmené hovädzie mäso - obsahujú chróm, ktorý zlepšuje citlivosť buniek na inzulín. Brokolica ho má zďaleka najviac.

Zdroje

 1. Diabetes všeobecne: sk wikipedia , en wikipedia , *cukrovka.org , zivot.sk - strážiť hodnoty
 2. Diéta: *cukrovka.org - ako zvrátiť , badatel,net - 12 jedál , badatel.net - 9 superpotravín
 3. lieky: metformín , inzulín

Dedičné choroby

Bežné dedičné poruchy z incestu sú:

 1. Veľká čelusť (prognathisma) - potiaže s prežúvaním, rečou a slinami.
 2. Predĺžená lebkav zadnej časti.
 3. Chýbajúce nechty na všetkých prstoch.
 4. Hemofília - problémy so zrážanlivosťou krvi.
 5. Mikrocefália - nezvyčajne malá hlava.
 6. Rázštep podnebia v ústach - prerušená kosť a tkanivo.
 7. Konská noha - kosti chodidla sú poškodené, skrútené a deformované. Nie je jasné, do akej miery ochorenie spôsobuje genetika a životné prostredie, ale vieme, že ju prenášajú rodičia.
 8. Albínizmus - telo nemá dostatok melanínu (farbiva pre vlasy, pokožku, pery a ďalšie časti tela). Prejavuje sa ako svetlé oči, bledá pokožka a biele vlasy, aj keď sú ich rodičia tmavej pleti. Ide o autozomálnu recesívnu choroba, čo znamená, že keď sa spoja ľudia s podobnými génmi, u ich detí je vyššia pravdepodobnosť albinizmu.
 9. Ťažká asymetria tváre.
 10. Trpaslíctvo (nanizmus) - nedostatok rastového hormónu je spojený s mnohopočetným generačným incestom.
 11. Zrastené prsty - končatiny rastú s kožou a svalmi okolo končatín dohromady.
 12. Neplodnosť - životaschopnosť spermií aj vajíčok môže byť incestom negatívne ovplyvnená alebo jednoducho celý reprodukčný systém nebude nefungovať správne.
 13. Skolióza (vybočenie chrbtice) - v závažných prípadoch môže mať vplyv na schopnosť osoby chodiť, pohodlne sedieť a môže si vyžadovať chirurgický zákrok alebo niekoľko rokov cvičenia.
 14. Poruchy imunitného systému - poškodené gény na boj s chorobami, prejavuje sa to zvýšenou náchylnosťou na choroby.
 15. Kryptorchonizmus - jeden alebo oba semenníky nevystúpia z tela von a ostávajú tak ukryté vnútri. Približne 3 % chlapcov má tento problém a môže spôsobiť neplodnosť, rovnako ako rôzne reprodukčné poruchy, ak sa nelieči okamžite. Ochorenie je bežnejšie u detí s incestnými vzťahmi.

Zdroj: https://topdesat.sk/geneticke-mutacie-incest/

HIV

Vírus nedostatku ľudskej imunity (human immunodeficiency virus, HIV) ničí imunitný systém tak, že napáda a ničí pomocné T-lymfocyty, čo sú pamäťové bunky. Človek zomrie na choroby ktoré by inak nemal, napríklad infekcie alebo rakoviny. Bez liečby človek prežije asi 10 rokov. Prenáša sa pri pohlavnom styku, pri kontakte s krvou, spermou, vaginálnymi tekutinami, materským mliekom, očkovaním. Zničí ho teplota nad 60 °C a bežné dezinfekčné prostriedky.

Liečba

Cieľom liečby je znížiť množstvo vírusu a tým obmedziť jeho mutácie odolné voči liekom, a možnosť nákazy partnerov. Preto je potrebné brať trojkombináciu liekov - dva nukleozidové analógy a jeden nenukleozidový analóg, alebo inhibítor proteázy. Lieky treba brať pravidelne v predpísaných častiach dňa a noci. Ak sa liečebný postup dodržuje, pacient žije zdravý, a rezistencia nastane asi po 10 rokoch. Potom sa berie iná kombinácia liekov. Súčasný výskum sa zameriava na dávkovanie a sekvenciie dávok, aby bola rezistencia pod kontrolou.

Lieky môžu mať vážne vedľajšie účinky, a sú drahé. Nedodržiavanie liečebného postupu môže byť dôvodom vzniku rezidencie. Ak je HIV odolné voči 3-kombináciám, pacient môže brať kombináciu viac liekov, alebo vyššie dávky, čo zhoršuje nežiadúce účinky a zväčší náklady. Inou možnosťou je brať len 1 alebo 2 antiretrovirálne lieky, ktoré zmenšujú virulenciu infekcie.

Rakovina

Rakovina je vírusové ochorenie, spôsobené špecifickým typom DNA vírusov, polyoma-vírusov, ktoré svoj genofond kopírujú do DNA napadnutej bunky. Do podobnej skupiny patrí HIV vírus. V minulosti bolo 60 - 90% vakcín, napríklad proti obrne, kontaminovaných vírusom SV40, ktorý je podozrivý ako príčina rakoviny.

Je známych viac ako 100 onkovírusov (spôsobujúcich rakovinu). Majú odlišné prejavy. Existujú nezhubné nádory, zhubné ohraničené nádory, metsastázy, agresívne neohraničené nádory prerastajúce do okolitých tkanív... Typ nádoru sa zisťuje napríklad z vyoperovaného nádoru, alebo odobraním vzorky z nádoru pred operáciou.

Nákaza najčastejšie pretrváva v podobe bezpríznakovej infekcie. Rakovina prepukne, ak je imunitný systém silne oslabený, napríklad otravou, stresom, inou dlhodobou chorobou, starobou. Takzvané rakovinotvorné látky, podobne ako rádioaktívne žiarenie, majú veľký vplyv na fungovanie imunity. Pravdepodobnosť vypuknutia rakoviny zvyšuje aj väčšie množstvo prijímaných rakovinotvorných vírusov, napríklad z očkovania.

Vírusy boli vždy medzi ľuďmi rozšírené, ale mladí a zdraví sú voči ním odolní vďaka fungujúcemu imunitnému systému. Imunita má veľa stratégií, ako s rakovinovými bunkami bojovať: cielenou likvidáciou pomocou bielych krviniek, ovplyvňovaním prísunu živín a krvi k rakovinovému nádoru atď.

Ako prevencia rakoviny je vitamín D3 (opaľovanie sa), a celkovo zdravý život. Ak vypukne rakovina, telo sa už nevie proti rakovine brániť, a treba mu pomôcť. Možno použiť cielenú chemoterapiu pomocou vitamínu B17, ktorá ničí len nádor a neškodí ľudskému telu. Obyčajná chemoterapia, napríklad yperit, ničí všetko, tá silnejšia aj kostnú dreň. To vedie k ďalšiemu zoslabeniu imunity, a podľahnutiu rakovine o pár rokov.

Rakovina sa zvykne o niekoľko rokov vrátiť. Môže sa to zas vyriešiť cielenou chemoterapiou B17. Dlhodobejšie riešenie je odstránenie príčiny, posilniť imunitu. Napríklad odstrániť jedy z tela, zlepši výživu, vyhýbať sa stresom.

Liečba a prevencia vitamínom D3

Vitamín D3 sa tvorí v koži pri opaľovaní pôsobením slnečného ultrafialového žiarenia štiepením derivátu cholesterolu. Ľudské telo vie vyrobiť 10.000–12.000 IU = 2,5-3 mg (1 mg zodpovedá 4000 IU) pri 30 minútovom letnom opaľovaní. Svetlá pleť sa má opaľovať 10-15 minút aby sa nespálila, pričom vytvorí dostatok D3. Čím je pleť tmavšia, tým je lepšie chránená pre UV žiarením, ale tým aj dlhšie vyrába D3. Zásoba vitamínu D z letného opaľovania stačí na 2 – 4 mesiace. Od 40° zemepisnej šírky je v zime nedostatok UV B žiarenia. UV A žiarenie opáli pleť do hneda, ale netvorí vitamín D. S pribúdajúcim vekom sa znižuje schopnosť organizmu syntetizovať vitamín D. Niektoré očkovacie látky blokujú tvorbu vitamínu D.

V zime sú zdrojom D3 ryby (olej z rybej pečene [treska, platýz], sleď, sardinka, losos), menej ho je v mäse, vaječnom žĺtku, mlieku, mliečnych výrobkoch. Rastlinnými zdrojmi sú opálené (hnedé) huby, napríklad vysušené na slnku, ďalej kvasnice, kakao, kokos, datle alebo rastlinné tuky a oleje, či obilniny umelo obohatené o vitamín D. Rajčiny obsahujú déčko len v lístkoch. Pri varení sa vitamín D3 znehodnocuje.

Vitamín D3 možno kúpiť ako potravinový doplnok (kvapky, guličky).

Účinky D3: hustota kostí a zdravie chrupu, imunitný systém, antikarcinogénne, lieči niektoré choroby kože (psoriáza), zvýšené dávky sú potrebné v tehotenstve, pri dojčení, v detstve a puberte. Odhaduje za zníženie výskytu rakoviny o 75 % pri dostatočnom príjme vitamínu D3. Niektoré mechanizmy protirakovinových účinkov D3 sú:

 • Inhibuje zastavenie G1/G0 buneného cyklu.
 • Stimuluje apoptózu.
 • Stimuluje diferenciáciu.
 • Reguluje tumorovou supresiu / onkogenézu.
 • Reguluje rastový faktor alebo receptory.
 • Je anti-angiogenický.
 • Inhibuje inváziu a metastáziu.
 • Je protizápalový, aj ako ochrana proti chemoterapii.

Zdroje:

Liečba vitamínom B17

Vitamin B17 lieči všetky typy rakoviny. Nemá škodlivé vedľajšie účinky. Bežná chemoterapia (yperit) ničí celé telo a imunitný systém, zatiaľ čo B17 ničí len rakovinové bunky. B17 sa predáva aj pod názvom laetril a pichá sa do žily

B17 sa vyskytuje na severnej pologuli vo všetkom ovocí okrem citrusov. Najviac ho je v jadrách ovocia ako marhule, broskyne, čerešne, slivky, jablká. V jadrách marhúľ tvorí 2 % hmotnosti. Veľa ho obsahuje aj proso, pohánka, makadamové orechy, bambusové výhonky, fazule mungo, limské fazule, niektoré druhy hrachu, plody bazy čiernej. Obsah B17 v potravinách silne kolíše, aj o 100-ky percent. Ovocie musí byť pestované šetrne a nesmie byť priemyselne spracovávané.

B17 sa skladá z jednej molekuly hydrogenkyanidu (kyselina kanovodíková) a benzaldehydu (analgetikum) a dvoch molekúl glukózy. Vitamín je teda zložený z dvoch silných jedov, ktoré môžu mať smrtiace účinky, ale ich kombinácia v B17 je stabilná, chemicky neaktívna, nejedovatá. Môžu ho rozložiť iba enzým betaglukóza. Tento enzým je prítomný v celom tele, ale v miestach kde sú rakovinové bunky je v obrovskom množstve. Betaglukóza rozštiepi B17 v oblasti napadnutej rakovinou. Obe jedovaté látky sa sinergicky spoja a vytvoria 4-krát silnejší jed ako obe substancie v oddelenom stave. Vďaka selektivite nastane v rakovinovej bunke chemická smrť. Opačne pôsobí enzým rhodanesa, ktorý sa vyskytuje v ľudskom tele všade v malom množstve, okrem miest napadnutých rakovinou. Detoxikuje kyselinu kyanovodíkovú a oxiduje skupinu benzaldehydu. Vzniká neškodný thyokyanát a kyselina benzoová, ktoré sa vyplavia obličkami. To znamená že sa B17 zameria iba na miesta napadnuté rakovinou a nie na zdravé tkanivo.

Vitamin B17 v čistej forme zvanej Laetril nieje jedovatý a samovolné vylučovanie kyanidu nehrozí ani pri vysokých dávkách (až do 9 g denne) podaných do žíly. Vtedy je však potrebné pacientovi súčasne podávať aj zinok, ktorý slúži ako nosič vitamínu B17 a vitamín C, ktorý podporuje jeho účinok. Tiež každodenný prísun v miligramoch je veľmi jednoducho kontrolovateľný. Doporučuje sa denná preventívna dávka 50 až 200 mg pre každého, kto ešte rakovinou nemali a ani sa nevyskytla v jeho rodine. Pacienti, ktorí sa z rakoviny už vyliečili a osoby so zvýšeným rizikom ochorenia, by mali užívať 300 až 500 mg denne. POZOR! Vitamin B17 z prírodných zdrojov môže uvolniť hydrolýzou dopredu neznáme množstvo voľného kyanidu. Z tohoto dôvodu je nutné udržiavať dennú dávku pod hranicou prípadné toxicity, čo je napríklad 12 marhuľových jadier užitých v štyroch rozdělených dávkách, 3 jadrá každých 8 hodin. V črevách dochádza iba k čiastočnému rozkladu B17 na kyselinu kyanovodíkovú, mandelonitril, voľný benzaldehyd a prunasin. Vysoké procento Laetrilu se ďalej dostává do krvného obehu v nezměnenej forme.

Štatistika úspešnosti liečby v rôznych štádiách rakoviny:

 • neliečiteľné metastázy: B17: 15 %, klasické metódy: 0,03 %
 • ranné štádium rakoviny: B17: 85 %, klasické metódy: 1,5 až 18 %
 • prevencia: B17: 99.98 %. 0,02 % sú ľudia, ktorí boli dlhodobo v styku so silne rakovinotvornými látkami alebo radiácíou.

Príklady uskutočnenej liečby:

 • Neliečiteľný typ nádoru na ľadvinách veľlkosti vlašského orechu, depresie a strach zo smrti. Liečba 3 g Laetrilu denne v rozdelených dávkach, 6 jader sliviek albeo marhúľ každé 4 hodiny, kombinovaný enzýmový preparát, 4 g prírodného vitamínu C denne, štyri tablety vitamínu B15, prírodný vitamínový preparát, pol ananásu denne, tvrdá bezmäsová dieta. Následujúce týždne sa stav rapidne zlepšoval, hlavne psychicky. Chemoterapiu a rádioterapiu odmietol. Na snímku, ktorý následoval zhruba 8 týdňov po potvrdení nálezu, nebolo ani stopy po Grawitzovom nádore (zhubný nádor ľadviny). Živý po 6 rokoch, berie B17 denne.
 • Nádor na tvári veľkosti golfovej loptičky: 5 tabliet po 500 mg rozdelené do dávok, plus 3 marhuľové jadrá každých 5 hodín. Po 2 týždňoch sa nádor zmenšil a vznkol veľký otok, nádor začal mokvať a silne zapáchať. Ďalšie dni a týždne sa nádor zmenšoval a potom zmizol.

Zdroje:

Jedy

Antibiotiká

Antibiotiká ničia prospešné baktérie v črevách a poškodzujú organizmus. Fluorochinolóny, napríklad Ciprofloxacín, ničia DNA mitochondrií, čo sú energetické stanice v bunkách nášho tela. https://www.hlavnespravy.sk/vedci-uviedli-aky-genom-antibiotik-skodlivy/...

Bojové látky

Umelé sladidlá, aspartám, sacharin, cyklamát sodný, sú extrémne neurotoxické. Cyklamát sodný je v niektorých krajinách sveta priamo zakázaný, u nás sa bežne nachádza v diétnych Coca Colách. Aspartam (NutraSweet; E 951) spôsobuje otupenie pamäti, oslepnutie, rakovinu, epilepsiu, smrť. Nad 30 °C sa rozpadá na formaldehyd, metylalkohol, kyselinu mravenčiu, diketopiperazin a ďalší toxíny.

Glutamát sodný (tzv. zvýrazňovač chuti, E621) v údeninách. Je neurotoxický, spôsobuje tzv. excitoxicitu nervových buniek, čo je stav, kedy sú bunky vplyvom glutamátu nabudené k vysokej aktivite, v dôsledku ktorej následne odumrú. Niektorí ľudia reagujú na prítomnosť glutamátu v jedle v podobe bolenia hlavy, mnohí ľudia však jeho priamy prejav vôbec nepostrehnú.

dioxin, organofosfáty, thalium

Antibiotiká nenávratne poškodzujú mitochodnrie v bunke.

Florid sodný: Liek: vápnik v rozpustnej forme, napríklad chlorid vápenatý - sirup

Dráždivé látky: A) Lakrimátory: CS – tzv. „slzný plyn“, látka CR, kapsaicin (náplň tzv. „pepřového spreje“), CN (chloracetofenon), CA (brombenzylkyanid). B) Sternity: adamsit, clark I, clark II

Fosgén

Fosgén je jedovatý plyn bez zápachu. Reaguje s vodou za vzniku kyseliny chlorovodíkovej. Postihuje dýchacie cesty, dráždi oči a vlhkú pokožku.

Príznaky popálenia kyselinou môžu nastať až po niekoľkých hodinách. Koncentrácia od 10 ppm počas 30 až 60 minút môže spôsobiť smrť, koncentrácia 1-2 ppm spôsobuje slzenie. Kyselina môže spôsobiť trvalé poškodenia.

Následky závisia od množstva pôsobiacej kyseliny. Fázy otravy:

1. fáza: V krku cíti podráždenie, kašeľ, bolesť na hrudi, nevoľnosť a dýchavičnosť. V prípade, že expozícia v tejto fáze sa zastaví, všetky ťažkosti zmiznú bez následkov. Ale pri vyšších koncentráciách otrava môže nastať bez nástupu príznakov.

2. fáza: V druhej fáze sa obete zvyčajne cítia dobre. Táto latentná fáza môže trvať 1 až 24 hodín, v závislosti na koncentrácii, ktorá bola vystavená.

3. fáza: Dôjde k náhlemu zhoršeniu s dýchavičnosťou a ťažkým kašľom. Dochádza k tomu v dôsledku hromadenia tekutiny v pľúcach, ktoré môžu spôsobiť smrť zadusením. V prípade, že obeť zotaví, v dôsledku nedostatku kyslíka môže mať za následok poškodenie mozgu.

Sarín

Je nervovo-paralytický jed. Nevratne inhibuje enzým acetylcholínesteráza, ktorý zabezpečuje prenos impulzov medzi spojmi nervových buniek. Telo vyrobí nový enzým za niekoľko dní až týždňov.

Yperit

Yperit je skupina pľuzgierotvorných jedov.

VX

Jedná se o látku bez chuti a zápachu, která je za normálních okolností v kapalném stavu, ohřátím se mění v páru, je málo těkavý, proto zůstává dlouho v prostředí, kde je uvolněn. VX blokuje působení acetylcholinesterázy, což má za následek počáteční prudké kontrakce (stahy svalů), po kterých následuje trvalá kontrakce a paralýza všech svalů v těle včetně bránice, což způsobí smrt udušením.

První pomocí je odstranění zdroje jedu a odtažení postiženého od zdroje. Poté je důležité omytí pokožky v případě styku jedu s kůží, resp. podání atropinu při vdechnutí jedu. Dále se podávají injekce pralidoximu, který zabrání blokování acetylcholinesterázy.

Zdroje

 1. Otravy: http://www.priznaky-projevy.cz/otravy
 2. https://diskuter.wordpress.com/2017/08/04/politicky-nekorektne-o-teme-iq...

Prírodné

Klobásový jed, butulotoxín, vytvárajú baktérie Clostridium botulinum v zle konzerovaných potravinách, napríklad údeniny, konzervy, nakladaná zelenina, huby v oleji... ktoré neprešli tepelnou úpravou nad 120 °C ktorá ničí tieto baktérie. Jed vzniká pri teplote okolo 30 C bez prístupu vzduchu. Smrteľná dávka je 1,3–2,1 ng/kg vnútrožilovo, 10–13 ng/kg pri nadýchnutí. Spôsobuje ochrnutie svalov a zastavenie dýchania. Liekom je bodliak + ďatelina. Obnova organizmu sa robí podávaním vitamínu C, D, a draslíku. Tepelnou úpravou nad 60 °C, napríklad varením alebo pečením, sa jed ničí. Dnes používaná chemická konzervácia prakticky vylučuje prežitie baktérií. Butulotoxín obsahuje geneticky upravená kukurica, uvoľňuje sa peľom a ten môže človek vdýchnuť. https://cs.wikipedia.org/wiki/Botulotoxin

Peptidové jedy sa nachádzajú v jedovatých hubách. Významné sú amatoxíny, ktoré nepoškodí žalúdočná kyselina. Smrteľnú otravu dospelého človeka stačí zhruba 50 g muchotrávky zelenej v surovom stave, pričom jedna plodnica váži 30 až 40 gramov. Pre 50% pravdepodobnosť smrti, hodnota LD50, je 0,1 mg/kg na osobu, čo je 0,75 g/kg surovej huby.

Ťažké kovy

Ťažké kovy sú ortuť, olovo, arzén, kadmium, stroncium, urán, plutónium... Liečba sa robí cheláciou.

Ortuť má smrteľnú dávku LD50 5 ng/kg pre osobu.

Lieky

B17

Vitamin B17 lieči všetky typy rakoviny. Nemá škodlivé vedľajšie účinky. Bežná chemoterapia (yperit) ničí celé telo a imunitný systém, zatiaľ čo B17 ničí len rakovinové bunky. B17 sa predáva aj pod názvom laetril a pichá sa do žily

B17 sa vyskytuje na severnej pologuli vo všetkom ovocí okrem citrusov. Najviac ho je v jadrách ovocia ako marhule, broskyne, čerešne, slivky, jablká. V jadrách marhúľ tvorí 2 % hmotnosti. Veľa ho obsahuje aj proso, pohánka, makadamové orechy, bambusové výhonky, fazule mungo, limské fazule, niektoré druhy hrachu, plody bazy čiernej. Obsah B17 v potravinách silne kolíše, aj o 100-ky percent. Ovocie musí byť pestované šetrne a nesmie byť priemyselne spracovávané.

B17 sa skladá z jednej molekuly hydrogenkyanidu (kyselina kanovodíková) a benzaldehydu (analgetikum) a dvoch molekúl glukózy. Vitamín je teda zložený z dvoch silných jedov, ktoré môžu mať smrtiace účinky, ale ich kombinácia v B17 je stabilná, chemicky neaktívna, nejedovatá. Môžu ho rozložiť iba enzým betaglukóza. Tento enzým je prítomný v celom tele, ale v miestach kde sú rakovinové bunky je v obrovskom množstve. Betaglukóza rozštiepi B17 v oblasti napadnutej rakovinou. Obe jedovaté látky sa sinergicky spoja a vytvoria 4-krát silnejší jed ako obe substancie v oddelenom stave. Vďaka selektivite nastane v rakovinovej bunke chemická smrť. Opačne pôsobí enzým rhodanesa, ktorý sa vyskytuje v ľudskom tele všade v malom množstve, okrem miest napadnutých rakovinou. Detoxikuje kyselinu kyanovodíkovú a oxiduje skupinu benzaldehydu. Vzniká neškodný thyokyanát a kyselina benzoová, ktoré sa vyplavia obličkami. To znamená že sa B17 zameria iba na miesta napadnuté rakovinou a nie na zdravé tkanivo.

Vitamin B17 v čistej forme zvanej Laetril nieje jedovatý a samovolné vylučovanie kyanidu nehrozí ani pri vysokých dávkách (až do 9 g denne) podaných do žíly. Vtedy je však potrebné pacientovi súčasne podávať aj zinok, ktorý slúži ako nosič vitamínu B17 a vitamín C, ktorý podporuje jeho účinok. Tiež každodenný prísun v miligramoch je veľmi jednoducho kontrolovateľný. Doporučuje sa denná preventívna dávka 50 až 200 mg pre každého, kto ešte rakovinou nemali a ani sa nevyskytla v jeho rodine. Pacienti, ktorí sa z rakoviny už vyliečili a osoby so zvýšeným rizikom ochorenia, by mali užívať 300 až 500 mg denne. POZOR! Vitamin B17 z prírodných zdrojov môže uvolniť hydrolýzou dopredu neznáme množstvo voľného kyanidu. Z tohoto dôvodu je nutné udržiavať dennú dávku pod hranicou prípadné toxicity, čo je napríklad 12 marhuľových jadier užitých v štyroch rozdělených dávkách, 3 jadrá každých 8 hodin. V črevách dochádza iba k čiastočnému rozkladu B17 na kyselinu kyanovodíkovú, mandelonitril, voľný benzaldehyd a prunasin. Vysoké procento Laetrilu se ďalej dostává do krvného obehu v nezměnenej forme.

Štatistika úspešnosti liečby v rôznych štádiách rakoviny:

 • neliečiteľné metastázy: B17: 15 %, klasické metódy: 0,03 %
 • ranné štádium rakoviny: B17: 85 %, klasické metódy: 1,5 až 18 %
 • prevencia: B17: 99.98 %. 0,02 % sú ľudia, ktorí boli dlhodobo v styku so silne rakovinotvornými látkami alebo radiácíou.

Príklady uskutočnenej liečby:

 • Neliečiteľný typ nádoru na ľadvinách veľlkosti vlašského orechu, depresie a strach zo smrti. Liečba 3 g Laetrilu denne v rozdelených dávkach, 6 jader sliviek albeo marhúľ každé 4 hodiny, kombinovaný enzýmový preparát, 4 g prírodného vitamínu C denne, štyri tablety vitamínu B15, prírodný vitamínový preparát, pol ananásu denne, tvrdá bezmäsová dieta. Následujúce týždne sa stav rapidne zlepšoval, hlavne psychicky. Chemoterapiu a rádioterapiu odmietol. Na snímku, ktorý následoval zhruba 8 týdňov po potvrdení nálezu, nebolo ani stopy po Grawitzovom nádore (zhubný nádor ľadviny). Živý po 6 rokoch, berie B17 denne.
 • Nádor na tvári veľkosti golfovej loptičky: 5 tabliet po 500 mg rozdelené do dávok, plus 3 marhuľové jadrá každých 5 hodín. Po 2 týždňoch sa nádor zmenšil a vznkol veľký otok, nádor začal mokvať a silne zapáchať. Ďalšie dni a týždne sa nádor zmenšoval a potom zmizol.

Zdroje:

Betulin

Vrchná brezová kôra obsahuje do 30 % hmotnostných betulín a betulínovú kyselinu, ktoré sú antivirálne (HIV, chrípky), antimikrobiálne a silne protirakovinové. V krémoch je na exémy a kožné rakoviny. Účinné množstvo sa nedá kúpiť, ale dá sa ľahko vyrobiť doma. Betulin je alkoholorozpustný/tukorozpustný, betulinická kyselina čiastočne aj vodorozpustná. Výluh z vrchnej bielej brezovej kôry, napr. 1 diel vrchnej kôry a 3 diely čistého etylalkoholu dá výluh okolo 2,5 az 7,5% betulínu (priemer 4-5%), podľa druhu brezy a obsahu betulinu v jej kôre. Liečebná dávka je 1 gram rozdelený do 3 dávok za deň. 1 polievková lyžica suchého výluhu obsahuje asi 0,3 - 0,4 g betulínu. Výluh obsahuje aj trpké taniny, ktoré sfarbujú prášok do hneda. Prášok chutí dobre ak je priemiešaný do pohára mlieka.

PrílohaVeľkosť
breza.jpg52.54 KB

Chelátory

Chelácia je vyvedenie ťažých kovo z tela pomocou chemických zlúčenín zvaných chelátory. Ťažké kovy sa vylúčia močom (rozpustné vo vode) alebo stolicou (žlč, rozpustné v tukoch). Afinita je prioritná schopnosť viazať sa s kovmi. Ak sa v roztoku nachádzajú rôzne kovy, chelátor sa viaže najprv s kovmi, ktoré majú vyššiu afinitu. Ak chelátor zreagoval s kovom s nižšou afinitou a stretne sa s atómom kovu s vyššou afinitou, tieto kovy si vymenia miesto. Akýmkoľvek chelátorom nemožno odstrániť akýkoľvek kov z tela. Cheláciu podporuje teplo.

Chelátory:

 • EDTA
  • klesajúci rad afinity: Fe3+ , Hg2+ , Al2+ , Ni2+ , Pb2+ , Co2+ , Fe2+ , Zn2+ , Cd2+ , Mn2+ , Mg2+ , Ca2+
  • odporúčaná dávka: 250 mg pre dospelého, viac ako 3 g/deň môže poškodiť obličky, pre deti 2,5 mg na 1 kg hmotnosti
  • účinok: za 1 deň
  • odporúčania: nalačno alebo s jedlom
  • liečba: 1 dávka denne, každý druhý deň, maximálne 3 x do týždňa, keď začnú bolieť kĺby treba prestať brať EDTA dokial prestanú bolieť, za pár mesiacov
 • DMSA
  • klesajúci rad afinity: Pb, Fe, Hg, Cd, As, Bi, Sn, Ni
  • odporúčaná dávka: 100 mg pre dospelého, pre deti staršie ako 3 roky 1-2 mg na 1 kg hmotnosti
  • účinok: za 4 hodiny
  • odporúčania: nalačno najskôr hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle, zapiť vodou a o pár hodín vypiť pár pohárov vody, aby bol moč riedky, pretože v hustom kyslom moči sa rozkladá a hrozí zamorenie močového mechúra a neskôr jeho bolesti a potrebu stále močiť, odmorenie mechúra sa robí ďalšou dávkou DMSA. Funguje aj spolu s jedlom, ale slabšie.
  • liečba: závisí od stupňa otravy. Opakovať: 1 dávka denne po dobu 2 týždňov, potom 1 týždeň prestávka. Vyliečenie po niekoľkých rokoch.
 • flavonoidy - sú chelátory v rastlinách. Majú za úlohu zachytiť kovy z pôdy, a dajú sa použiť aj na liečenie.. Sú to zlúčeniny odvodené od polyfenolov, resp. heterocyklov flavonu. Obvykle sú to farbivá. Je známych viac ako 20 000 flavonoidov. Rastliny môžu obsahovať rôzne flavonoidy, a ich liečivý účinok sa sčítava vo forme percenta liečivej dávky. Príklad flavonoidov:
  • Antokyanín E163 je prírodné farbivo, má červenú farbu v kyslých plochoch, modrú v zásaditých. Dostatok ho je v borievkach, ostružinách, čiernych ríbezliach, červenej kapuste, červenej repe, višniach, menej v čerešniach, jablkách... Účinná dávka je 200 mg, ktorá sa nachádza v 100 gramoch čučoriedok, 170 gramoch čierneho hrozna, 300 g červenej repy, 500 g jahôd alebo malín.
  • Kurkumín E100 je žlté farbivo, nachádza sa vo vegete. Rozpúšťa sa v tukoch, nerozpúšťa sa vo vode. Rozpadáva sa v črevách a pri pečení. Treba ho treba brať spolu s piperínom, ktorý je v pepri, ktorý zabráni jeho rozpadu na niekoľko hodín.
  • Beta-karotén je žlté farbivo, nachádza sa napríklad v paprike, mrkve, cukinách. Účinná dávka 200 mg je v 10 kg mrkvy, 10 kg papriky, 1 kg sušenej papriky.
  • Lykopén je červené farbivo v paradajkách. Je 10 x účinnejší ako beta-karotén. Účinnú dávku 20 mg obsahuje 1 kg paradajok alebo 100 g pretlaku.
  • Pektín sa nachádza v ovocí (jablká, slivky, citrusy) a zelenine (mrkva, zemiaky). V priebehu trávenia sa pektín mení na kyselinu galakturonovú, ktorá má schopnosť viazať niektoré ťažké kovy a vytvárať s nimi nerozpustné soli, ktoré sa vylučujú z organizmu stolicou. Takto zabraňuje vstrebávaniu a reabsorbcii ťažkých kovov v čreve. Nezrelé plody obsahujú viac pektínu. Napríklad 1 kg jabĺk obsahuje 15 g pektínu, na prevenciu stačí zjesť 2 jablká denne, pri silnejšj otrave treba 1 kg jabĺk denne, lepšie je piť jablkovú šťavu. http://www.fresh-fit.sk/ovocne-stavy/jablkova-stava/ .
  • Quercetin sa nachádza napríklad v: jablká, cesnak, cibuľa, farebné ovocné šupky, červené hrozno, čierne ríbezle a plody čiernej bazy.
  • Alicín vzniká po rozdrvení cesnaku v reakcii s kyslíkom, celý cesnak nesmrdí. Alicín vytrháva škodlivé kovy z väzieb v tele, je to chelátor, avšak nestabilný, v tele sa rozpadáva. Môže dočasne zhoršiť zdravotný stav. Pre úspešnú liečbu ho treba kombinovať so stabilným chelátorom.
  • EGCG sa nachádza sa v čaji. Čím je čaj viac oxidovaný (fermentovaný) tým je menej účinný. Najúčinnejší je biely čaj, menej účinný zelený a neúčinný hnedý čaj.
  • Triptofan zvyšuje hladinu tzv. hormónu dobrej nálady mozgu - serotonínu. Nachádza sa v kakau. Čokoláda obsahuje aj fenylethylamín, patriaci do kategórie povzbudzujúcich prostriedkov. Jeho prítomnosť napomáha zvyšovať aktivitu tých častí mozgu, ktoré kontrolujú našu schopnosť sústrediť sa. Toto prekrvenie aj spomaľuje starnutie mozgu.
  • Artemisinin ACT
  • Bromelín je enzým v ananásoch. Tepelná úprava enzym zničí. http://www.kamilo-culinaria.cz/2009/05/01/ananas/lang/cs/
  • Menthol je v mäte piepornej.
  • Glukozinolát - kareláb, ružičkový kel (240 mg/100 g)
  • Kyselina jablčná Dosť kyseliny jablčnej je v kyslých jablkách, plánkach. Je to slabý chelátor, vhodný len pri otrave olovom.
 • EPA a EDA sú nenasýtené masté kyseliny v rybom oleji.
 • Selén - je prvok ktorý sa viaže so škodlivými kovmi za vzniku skoro neškodnej látky. Čistý selén je v účinných dávkach sám o sebe jedovatý, preto ho možno prijímať len bezpečne viazaný, napríklad na cisteín v selénových kvasnisiach. Účinná dávka je 2 mg pár krát za týždeň. Selén je v tele súčasťou enzýmu glutatiónperoxidázy, chrániaceho telesné tkanivá pred poškodením voľnými radikálmi. Bez selénu by ľudský organizmus nerástol a nerozmnožoval sa, pečeň by neplnila svoju funkciu a netvorili by sa ani dôležité hormóny.
 • Laktoferín je bielkovina v mlieku (glykoproteín) typu chelátor. Kravské mlieko ho obsahuje 200 mg na 1 liter, materské alebo ovčie 10x viac. Rovnaké množstvo je aj v srvátke alebo žinčici.

D3

Vitamín D3 sa tvorí v koži pri opaľovaní pôsobením slnečného ultrafialového žiarenia štiepením derivátu cholesterolu. Ľudské telo vie vyrobiť 10.000–12.000 IU = 2,5-3 mg (1 mg zodpovedá 4000 IU) pri 30 minútovom letnom opaľovaní. Svetlá pleť sa má opaľovať 10-15 minút aby sa nespálila, pričom vytvorí dostatok D3. Čím je pleť tmavšia, tým je lepšie chránená pre UV žiarením, ale tým aj dlhšie vyrába D3. Zásoba vitamínu D z letného opaľovania stačí na 2 – 4 mesiace. Od 40° zemepisnej šírky je v zime nedostatok UV B žiarenia. UV A žiarenie opáli pleť do hneda, ale netvorí vitamín D. S pribúdajúcim vekom sa znižuje schopnosť organizmu syntetizovať vitamín D. Niektoré očkovacie látky blokujú tvorbu vitamínu D.

V zime sú zdrojom D3 ryby (olej z rybej pečene [treska, platýz], sleď, sardinka, losos), menej ho je v mäse, vaječnom žĺtku, mlieku, mliečnych výrobkoch. Rastlinnými zdrojmi sú opálené (hnedé) huby, napríklad vysušené na slnku, ďalej kvasnice, kakao, kokos, datle alebo rastlinné tuky a oleje, či obilniny umelo obohatené o vitamín D. Rajčiny obsahujú déčko len v lístkoch. Pri varení sa vitamín D3 znehodnocuje.

Vitamín D3 možno kúpiť ako potravinový doplnok (kvapky, guličky).

Účinky D3: hustota kostí a zdravie chrupu, imunitný systém, antikarcinogénne, lieči niektoré choroby kože (psoriáza), zvýšené dávky sú potrebné v tehotenstve, pri dojčení, v detstve a puberte. Odhaduje za zníženie výskytu rakoviny o 75 % pri dostatočnom príjme vitamínu D3. Niektoré mechanizmy protirakovinových účinkov D3 sú:

 • Inhibuje zastavenie G1/G0 buneného cyklu.
 • Stimuluje apoptózu.
 • Stimuluje diferenciáciu.
 • Reguluje tumorovou supresiu / onkogenézu.
 • Reguluje rastový faktor alebo receptory.
 • Je anti-angiogenický.
 • Inhibuje inváziu a metastáziu.
 • Je protizápalový, aj ako ochrana proti chemoterapii.

Zdroje:

Recepty

Kváskový chlieb:

Výroba kvásku: http://varecha.pravda.sk/recepty/kvasok-z-raznej-muky-starter-podla-petr...

Na 100 kvásku ide 200 g vody a 400 g ražnej (polohrubej) múky. Kávová lyžička soli.

Jednoducho zamiešame a necháme 18 hodín stáť.

Po 18 hodinách to vysypeme z mysky na denko s múkou, chlieb sa roztečie, cesto sa preloží ako obálka - 4 rohy do vnútra. Potom sa dá na papier na pečenie ešte stáť 2 hodiny.

Prikryjeme deklom a dáme do vyhriatej rúry na 45 minút 180 C (záleží ako pečie, 170 - 150 C). Potom dáme dekel preč a 20 minút sa zapešie aby vznikla kôrka.

Výroba kvásku

Kvások sa skladuje v sklenenej kompótovej fľaši 7 dcl, kvások zaverá 3/4 fľaše. Na pečenie chleba odoberieme 100 gramov kvásku. Na dorobenie kvásku potrebuje doplniť 50 g vody a 50 g ražnej múky. Zamiešať kovovou vidličkou, nie drevenou!

Pred počením sa vyberie kvások hodinu do redu z chladničky, a premiešať ho. Každé dva týždne ho treba obnovovať aj keď sa z neho neodoberá. Povedzme polovica sa odoberie a doplní sa múkou a vodou 1:1, nechať ho v teple 2 hodiny. Keď začne kysnúť, položí sa naňho veko ale nezavrie sa. Cesto rastie a keď dôjde ku víčku, tak ho zavrieť a dať do chladničky.

Pivo

Suroviny:

5 l vody, 10 g chmelu, 35 g melty, 150 g cukru, 10 gr kvasníc

Postup:

Vodu, chmel, meltu a cukor povaríme 15 minút. Do vychladnutého - ale nie studeného roztoku pridáme kvasnice. Necháme vylúhovať 12 hodín. Po uvedenej dobe penu aj s chmelom odstránime, cez plátno precedíme a dáme do 0,5 l fliaš, ktoré uložíme asi na týždeň do chladu.

Rastlinné mlieka

Makové: Mak zalejeme pitnou vodou, 10 minút mixujeme.

Ovsené: Ovos zalejem vodou, 10 minút mixujeme, dochutéme škoricou.

Pšeničné: Pšenicu zalejeme pitnou vodou, 10 minút mixujeme.

Kokosové: Kokos zalejeme pitnou vodou, 10 minút mixujeme, dochutíme medom

Orechové: Vlašské orechy namočte do studenej vody a nechajte na 15 min. odstáť. Keď voda zhnedne, orechy preceďte a znovu nalejte čistú studenú vodu, postup opakujte až pokým nebude voda priezračná aj po odstátí. Tento postup je dôležitý pre odstránenie nahorklej chuti orechového mlieka. Dolejte pitnú vodu - podľa pravidla „viac vody ako ingrediencií. 10 minút mixujte. Dochuťte medom a škoricou.

http://www.miomat.sk/recepty/rastlinne-mlieka/

Hrnčekový koláč

 • 3 H polohrubej múky
 • 1 a 1/2 H práškového cukru
 • 1 H oleja
 • 2 H mlieka
 • 2 vajcia
 • 1 kypriaci prášok do perníka
 • 1 PL kakaového prášku

Zamiešame, vylejeme na plech, pečieme 30 minút na 180 °C.